Sjukvårdsrapporterade skadade

Akutsjukhus eller sjukhus med ortopedi- eller kirurgiverksamhet rapporterar skadade personer till följd av en olycka i trafikmiljö, en olycka med ett terrängmotorfordon eller en olycka med ett fritidsfartyg till Strada enligt överenskommelse med Transportstyrelsen. Rapporteringen grunder sig på frivillig registrering och uppgifter från det som kallas trafikskadejournal där patienten själv, efter informerat samtycke, fyller i blanketten. Rapporteringen kompletteras med uppgifter från bland annat patientjournalen och röntgensvar.

Till skillnad från polisrapporteringen registrerar sjukvården även fotgängare i fallolyckor och passagerare som skadas ombord på buss/spårvagn.

Sjukvårdens rapportering till Strada är inte obligatorisk och rapporteringsfrekvensen kan påverkas av faktorer som till exempel arbetsrutinförändringar, personalomsättning eller arbetsbelastning. Antal rapporterande sjukhus har successivt ökat från starten 2003. Från och med 2016 finns överenskommelser med alla sjukhus som har en akutmottagning med en kirurgi- eller ortopedavdelning. För att kunna göra uppföljningar över tid kan det därför i vissa fall krävas justeringar för att kompensera för dessa bortfall.

Mer information om bortfall (länk)

Sjukvårdens skadeklassificering

Bedömningen görs av sjukvårdspersonal på sjukhuset och enligt medicinsk klassificering av varje skadas allvarlighetsgrad – AIS (Abbreviated Injury Scale) och beräkning av allvarlighetsgraden för en persons samtliga skador – ISS (Injury Severity Score).

Skadegraden är:

  • Död
  • Allvarligt skadad (ISS 9-75)
  • Måttligt skadad (ISS 4-8)
  • Lindrigt skadad (ISS 1-3)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!