Nollvisionen

Riksdagen fattade 1997 beslut om nollvisionen, det vill säga visionen om ett framtida vägtransportsystem som inte hotar människors liv och hälsa. Beslutet har inneburit en radikal förändring av synsätt, ansvar och säkerhetsfilosofi. Nollvisionen sätter personskadorna i fokus men accepterar att olyckor sker. Detta innebär att trafiksäkerhetsarbetet måste inriktas på att minska personskadorna. Med hjälp av Strada kan väghållarna få en bra överblick var insatser ger störst effekt och därmed minska antalet personskador.

Antalet omkomna

Enligt nollvisionen ska antal omkomna i vägtrafikolyckor halveras mellan 2007 och 2020. Det innebär högst 220 omkomna år 2020. Målet mäts genom polisens rapportering av omkomna enligt definitionen i den officiella statistiken.

Antal omkomna i vägtrafikolyckor 2006-2019 samt mål till 2020, diagram

Diagrammet visar antal omkomna i vägtrafiken 2006-2019, samt mål fram till 2020. *Från och med 2010 exkluderas självmord från officiell statistik om vägtrafikolyckor.

Detaljerad statistik om omkomna finns på sidan Statistik över vägtrafikolyckor

Antalet allvarligt skadade

Antalet allvarligt skadade i vägtrafiken ska reduceras med en fjärdedel enligt nollvisionen. Det innebär högst 4 100 prognostiserat allvarligt skadade baserat på akutsjukhusens rapportering. Som allvarligt skadad definieras den som i samband med en vägtrafikolycka fått en skada som ger minst 1 % medicinsk invaliditet. Medicinsk invaliditet är ett begrepp som används av försäkringsbolagen för att värdera funktionsnedsättningar, oberoende av orsak.

Antalet allvarligt skadade beräknas utifrån samtliga skador som rapporteras in av sjukvården och som har uppstått i trafiken. Detta eftersom det endast går att prognostisera antalet allvarligt skadade genom sjukvårdsbedömd skadeinformation.

Antal allvarligt skadade i vägtrafikolyckor 2006-2019 samt mål till 2020, diagram

Diagrammet visar prognostiserat antal allvarligt skadade 2006–2019 samt nödvändig utveckling fram till år 2020. Felstaplarna (i svart) anger osäkerheten i det prognosticerade antalet men tar inte hänsyn till bortfall. *På grund av rutinförändringar har 2015, 2016, 2017, 2018 och 2019 justerats för internt bortfall.

Detaljerad statistik om allvarligt skadade finns på sidan Statistik över vägtrafikolyckor

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!