Sammanställning 2009 års resultat

År 2009 var det totalt 242 myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen (källa ESV).

Personbilsinköp
Lastbilsinköp
Antal utryckningsfordon och fordon med personskydd
Volym förbrukat bränsle
Antal alkolås 

Myndigheter som uppgett att de inte har något att rapportera alternativt ej rapporterat svar till Transportstyrelsen


Affärsverket svenska kraftnät
Arbetsmiljöverket
Avvecklingsmyndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
Avvecklingsmyndigheten för ombudsmännen mot diskriminering
Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m.
Avvecklingsmyndigheten för SRS, KBM och SPF
Avvecklingsmyndigheten för Statens strålskyddsinstitut och kärnkraftsinspektion
Avvecklingsmyndigheten för Verket för förvaltningsutveckling
Barnombudsmannen
Boverket
Centrala etikprövningsnämnden
Dans och cirkushögskolan
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinpektionen
Fastighetsmäklarnämnden
Forum för levande historia
Försvarsunderrättelsedomstolen
Glesbygdsverket
Inspektionen för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Inspektionen för socialförsäkring
Inspektionen för strategiska produkter
Institutet för tillväxtpolitiska studier
Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete
Karlstads universitet
Kompetensrådet för utveckling i staten (KRUS)
Konstnärsnämnden
Kungliga Konsthögskolan
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet
Länsstyrelsen på Gotlands län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Örebro län
Luleå tekniska universitet
Marknadsdomstolen
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldermarsudde
Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Regeringskansliet
Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg
Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
Regionala etikprövningsnämnden i Umeå
Riksgäldskontoret
Signalspaningsnämnden
Statens beredning för medicinsk utvärdering 
Statens folkhälsoinstitut
Statens maritima museer
Statens pensionsverk
Statens skolinspektion
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Sveriges lantbruksuniversitet
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Tillväxtverket
Utredningen för avveckling av ITPS, Glesbygdsverket och Nutek
Verket för innovationssystem
Verket för näringslivsutveckling

Några av ovanstående myndigheter har upphört under år 2009, men har ändå rapporteringsplikt.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!