Utveckling av Strada

Nu ska Transportstyrelsens olycksdatabas, Strada, utvecklas. Planen är att en förbättrad databas, som möter användarnas behov, ska kunna börja användas i juni 2020. Under 2020 eller 2021 väntas nya regler träda i kraft – regler som bl a innebär att sjukhusen kommer behöva registrera fler olyckor än idag. 

En utredning (Ds 2016:20) har lämnat förslag på en ny lag. De nya reglerna skulle trätt i kraft 1 augusti 2020 men har blivit framflyttat på obestämd tid pga bl a Covid-19. 

Lagförslaget innebär, om det antas, att Transportstyrelsen ska tillhandahålla en olycksdatabas över olyckor inom transportområdet för trafiksäkerhetsändamål. Begreppet "olyckor inom transportområdet" har valts för att databasen även föreslås omfatta olyckor i fritidssjöfart.

I dag kan endast olyckor på väg rapporteras i Strada och för att klara av att även ta hand om olyckor i fritidssjöfart behöver systemet utvecklas. Förslaget innebär också att alla vårdgivare (akutsjukhus) ska bli skyldiga att rapportera olyckor.

Vi har därför startat ett projekt på Transportstyrelsen för att utveckla den befintliga olycksdatabasen så att den på sikt kan möta nya krav. Vi gör detta arbete parallellt med att arbetet med lag och förordning pågår.

Det här har vi gjort hittills

Våren 2017 kartlade vi flödet från att en olycka sker till dess att olyckan är inrapporterad. Genom att dels intervjua våra kunder (användare av Stradadata), dels genomföra en enkät, har vi tagit reda på vilka Stradadata som används samt önskas. En annan målgrupp har varit personer inom polis och sjukvård som förser systemet med indata idag. Vi har även kartlagt andra källor av olycksfallsdata som räddningstjänsten, myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt SOS. Det sammanställda underlaget från hela kartläggningen ger ett bra behovsunderlag att stå på. 

Under 2018 påbörjade vi utvecklingen utifrån ett agilt arbetssätt. Den kartläggning som gjordes 2017 sammanställdes och från resultatet av kartläggningen kunde vi identifierade vilka krav vi ska ställa på det nya systemet. Dessa krav prioriteras och våra utvecklare tar sig an dessa krav för att utveckla systemet så som våra användare vill ha det.

Sjukvårdswebben, Poliswebben och uttagswebben har alla utvecklats och referensgrupperna har fått se och testa flera utkastet. Vi fick många bra och utvecklande kommentarer som vi sedan ställde som krav till utvecklarna. Eftersom kommande lag säger att även fritidsbåtsolyckor ska samlas så har projektet även utvecklat inrapporteringsmodeller åt Polis och akutsjukvård för fritidsbåtsolyckor.

Vi har kontakt med departementet för att säkerställa att de krav vi avser att ställa på vårt system, går i linje med de krav som kommer att finnas i lag och förordning. Transportstyrelsen fick också ett uppdrag att utreda finansieringsprinciper för Strada. Här kan du ta del av utredningen.

Det här pågår nu

Vi är nu inne i genomförande fasen där vi tillsammans med våra utvecklare arbetar med att ta fram nya versioner av samtliga applikationer (webbar). En stor utmaning som vi brottats med under väldigt lång tid är våra olika miljöer som vi inte fått tillgång till på utsatt tid och därmed har gjort att projektet dragit ut på tiden.

Under hösten 2019 gick vi in i en intensiv fas med att försöka få alla applikationer på plats, rätt flöde och valideringar. I januari - mars 2020 låg stort fokus på testning, finjusteringar, dokumentation och genomförande av utbildningar på inwebbarna. I maj 2020 driftsätte vi poliswebb, sjukvårdswebb och uttagswebben i produktionsmiljö men vi kommer inte släppa på användare förrän tidigast i september.

Vi har ett nära samarbete med Polisen och deras utveckling av Trafikolycksapp (TRAFO) som samtliga poliser i yttre tjänst ska använda vid en trafikolycka. Polisens app kommer köras i pilotdrift under sommaren 2020. De olyckor som rapporteras in i TRAFO under piloten kommer skickas in i nya Poliswebben. Vilket innebär att vi kan testa hela flödet för olyckan. Polis på plast (vid olycka) kan registrera olyckan, via sin telefon, och skicka in den till Poliswebben där rapporten granskas av polisrapportörer och sparas ner i databasen. Appen planeras användas nationellt tidigast sent i höst. 

Det här planerar vi framåt

Projektet har, som övriga världen, blivit påverkad av Covid-19 pandemin. Det har yttrat sig genom att vi inte kan testa systemet mot sjukvård och Polis som vi hade tänkt samt att vi har färre utvecklare på plats. Framförallt är det sjukvården som vi, med all respekt, inte kan testa sytemet mot.

Vi jobbar just nu med att migrera allt data till vår P-miljö och driftsättning av den. Mycket fokus ligger just nu på attutveckla de sista delarna i uttagswebben och under sommaren och tidig höst ska våra utvecklare lägga fokus på att gör små justeringar i alla webbarna. Vi kommer inte släppa på några användare än utan fokus ligger på att testa P-miljön för att hitta eventuella fel. 

 

Hör av dig med dina frågor!

Har du frågor med anledning av vårt utvecklingsarbete? Använder du Strada idag och vill föra fram synpunkter på systemet?  Vi vill gärna ta del av det du har att berätta.

Mejla dina synpunkter Stradaolycksstatistik@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!