Månadsstatistik

Här redovisas månadsvisa uppgifter över dödade och svårt skadade personer fördelade efter månad, färdsätt, kön, åldersgrupp och olyckstyp.

Uppgifter över dödade och svårt skadade för den aktuella månaden redovisas i mitten av nästkommande månad. Preliminär statistik redovisas för innevarande år och är inte helt jämförbar med tidigare år.