Tunnelsäkerhet - säkerhet i vägtunnlar

Trafikanter måste kunna färdas säkert på alla delar av vägnätet, på ytvägnätet men också i tunnlar. En olycka i en tunnel riskerar att ge större konsekvenser än samma olycka utanför en tunnel. En av anledningarna är att tunneln omsluts av en konstruktion. Det gör att luftflödet begränsas vid en brand och att speciella åtgärder krävs för att säkerställa att alla kan utrymma om en olycka inträffar. Våra regler gäller alla tunnlar längre än 100 meter.

Transportstyrelsen är Sveriges tunnelmyndighet

Enligt lagen ska det finnas en tunnelmyndighet. Vi är sedan den 1 januari 2009 den myndigheten. Som tunnelmyndighet godkänner vi och utövar tillsyn över tunnlar som är längre än 500 meter. Vi godkänner även säkerhetssamordnare, en roll som krävs för alla tunnlar som omfattas av lagen.

Tunnelhållare och säkerhetssamordnare

Varje tunnel som är längre än 500 meter och som projekteras, byggs eller är i drift har en tunnelhållare, till exempel Trafikverket eller Stockholms stad. Det är de som ansvarar för en tunnels dagliga drift och underhåll. För varje tunnel utser tunnelhållaren en säkerhetssamordnare, en person som ska samordna förebyggande åtgärder och säkerhetsåtgärder för trafikanter och driftspersonal.

Regler om säkerhet i vägtunnlar

Den 1 juni 2015 meddelade vi nya föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:27) om säkerhet i vägtunnlar m.m.. Dessa ersätter Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2007:11) om säkerhet i vägtunnlar. Du hittar en informativ sammanställning av TSFS 2015:27 under relaterad information. Denna ger dig en snabb överblick över vilka krav som gäller för olika tunnellängder.

Boverkets föreskrifter innehöll regler för tunnlar längre än 500 meter. Våra föreskrifter innehåller regler för alla tunnlar längre än 100 meter. Något som innebär att även kortare tunnlar får en grundläggande säkerhet. Det har varit möjligt att samordna genom det bemyndigande vi har enligt plan- och byggförordningen (2011:338) 10 kap 6 §.

Lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar trädde i kraft 2006 och baseras på direktivet (2004/54/EG) om minimikrav för säkerhet i vägtunnlar. Direktivet gäller tunnlar längre än 500 meter och för de vägar som ingår i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T vägnätet). I Sverige har omfattningen utökats genom lagen, att gälla alla vägar, oavsett om vägen ingår i TEN-T eller inte.

Vill du läsa mer?

  • Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:27) om säkerhet i vägtunnlar
  • Förordningen (2006:421) om säkerhet i vägtunnlar
  • Lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar
  • Regeringens proposition (2005/06:168) Säkerhet i vägtunnlar
  • Promemoria (DS 2005:18) förslag till reglering säkerhet i vägtunnlar. Två delar, del 1, del 2.
  • Personsäkerhet i tunnlar - Slutrapport, regeringsuppdrag (2005)
  • Direktivet (2004/54/EG) om minimikrav för säkerhet i vägtunnlar

Har du frågor om tunnelsäkerhet?

Kontakt:

Utredare Maria Marton
E-post: Maria.Marton@transportstyrelsen.se
Telefon: 010-49 55 626

Utredare Karin Edvardsson
E-post: Karin.Edvardsson@transportstyrelsen.se
Telefon: 010-49 55 601

eller vag@transportstyrelsen.se

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!