Vägsäkerhet

Vägsäkerhetslagen (2010:1362) ställer krav på väghållaren att vidta olika åtgärder för att åstadkomma säkrare vägar. Väghållaren ska till exempel göra en trafiksäkerhetsanalys på ett tidigt stadium av vägbyggnadsprocessen. Därefter ska en trafiksäkerhetsgranskare granska vägbygget i olika skeden och redovisa riskmoment i en rapport.

Lagen trädde ikraft den 19 december 2010 och gäller för de vägar som ingår i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), vilket för Sveriges del i princip motsvarar landets Europavägar. Genom att vägsäkerhetslagen införs i svensk rätt, genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/96/EG den 19 november 2008 om förvaltning av vägars säkerhet.

Direktivet har ändrats genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1936 av den 23 oktober 2019 om ändring av direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet. Ändringsdirektivet ska vara införlivat i svensk rätt senast 17 december 2021.

Trafiksäkerhetsgranskare 

Transportstyrelsen fick i samband med detta uppdraget att godkänna trafiksäkerhetsgranskare. Läs mer i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:99) om utbildning, godkännande och behörighetsbevis avseende trafiksäkerhetsgranskare, senast ändrad genom TSFS 2016:119. 

Hur gör man då om man vill bli trafiksäkerhetsgranskare?

Trafiksäkerhetsgranskaren ska ha genomgått en utbildning, som följer en fastställd kursplan, och måste ha behörighetsbevis för att få ta uppdrag som granskare. Trafiksäkerhetsgranskaren ska i övrigt vara lämplig för uppgiften och ha minst fem års relevant arbetslivserfarenhet av vägutformning, tekniska lösningar för säkrare vägar och olycksanalys. Erfarenheten bör också innefatta arbete med högtrafikerade vägar samt vägräcken eller andra skyddsanordningar. Intyg på genomgången utbildning och CV som styrker denna erfarenhet skickas till Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen tar ut en prövningsavgift för godkännande som trafiksäkerhetsgranskare (behörighetsbevis). Avgiften är 2 800 kronor. 

Här finner du Transportstyrelsens godkända trafiksäkerhetsgranskare.

Transportstyrelsen har tagit fram en lista med exempel på lämplig referenslitteratur som kan användas i utbildningen till trafiksäkerhetsgranskare.

Ta del av listan.

Krav på fortbildning för trafiksäkerhetsgranskare

Sedan 1 januari 2017 ställs krav på fortbildning minst vart tredje år för trafiksäkerhetsgranskare samt att de ska ha tillräckliga kunskaper om vägräcken och andra skyddsanordningar. Intyg på genomgången fortbildning skickas till vag@transportstyrelsen.se.

Skicka in en granskningsrapport

När en granskningsrapport är färdigställd för de olika skedena ska den skickas in till vag@transportstyrelsen.se.

Observera att vi har en begränsning på hur stora mejl vi kan ta emot. Har du större filer kan du dela upp filerna med till exempel programmet 7-zip och skicka in varje fil i ett enskilt mejl. En storlek på 10 mb per delfil är lämpligt om du behöver dela upp filen.

Kontakt

Ansökan om behörighetsbevis som trafiksäkerhetsgranskare, trafiksäkerhetsgranskningsrapporter, etc kan skickas till vag@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!