Vägsäkerhet

Vägsäkerhetslagen ställer krav på väghållaren att vidta olika åtgärder för att åstadkomma säkrare vägar. Väghållaren ska till exempel göra en trafiksäkerhetsanalys på ett tidigt stadium av vägbyggnadsprocessen. Därefter ska en trafiksäkerhetsgranskare granska vägbygget och redovisa riskmoment i en rapport.

Lagen trädde i kraft den 19 december 2010 och gäller för de vägar som ingår i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), vilket för Sveriges del i princip motsvarar landets Europavägar.

Trafiksäkerhetsgranskare

Transportstyrelsen fick i samband med detta uppdraget att godkänna trafiksäkerhetsgranskare. Läs mer i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning, godkännande och behörighetsbevis avseende trafiksäkerhetsgranskare (TSFS 2011:99).

Här finner du Transportstyrelsens godkända trafiksäkerhetsgranskare.

Trafiksäkerhetsgranskaren ska ha genomgått utbildning, som följer en kursplan, och måste ha behörighetsbevis för att få ta uppdrag som granskare. Transportstyrelsen godkänner trafiksäkerhetsgranskare och har även tagit fram en lista med exempel på lämplig referenslitteratur som kan användas i utbildningen till trafiksäkerhetsgranskare.

Ta del av listan.

Genom att vägsäkerhetslagen (2010:1362) införs i svensk rätt, genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/96/EG av den 19 november 2008 om förvaltning av vägars säkerhet. Lagen gäller såväl nyanläggning av väg som betydande förändring av befintlig väg.

Kontakt

Ansökan om behörighetsbevis som trafiksäkerhetsgranskare, trafiksäkerhetsgranskningsrapporter, etc. kan skickas till vag@transportstyrelsen.se .