Mobilitetspaketet - gemensamma regler inom EU

Under 2022 införs flera nya bestämmelser gemensamt inom EU. Bestämmelserna ingår i ett större paket, mobilitetspaketet, och ska ge bättre arbetsvillkor för yrkesförare, mer rättvis konkurrens mellan transportföretag och ökad trafiksäkerhet i den europeiska transportsektorn. I paketet finns regler om tillstånd, godstransporter, kör- och vilotider, färdskrivare och vägarbetstid.

Beslutet fattades under sommaren 2020 och de flesta reglerna ska tillämpas från och med den 21 februari 2022. Andra datum gäller dock för kör- och vilotider och färdskrivare, se mer information nedan.

Flera skärpta krav i tillståndsförordningen

I Sverige krävs yrkestrafiktillstånd för att köra yrkesmässig trafik med alla lätta fordon (under 3.5 ton). Det kravet kvarstår. Från och med den 21 maj 2022 kommer även gemenskapstillstånd att krävas för lätta fordon (2.5–3.5 ton) som körs i internationell trafik.

Det införs flera skärpta etableringskrav för att säkerställa att transportverksamhet faktiskt utförs i det land där företaget är etablerat:

 • Företag som bedriver stadigvarande verksamhet i Sverige ska registrera sina fordon i Sverige.
 • Fordonen måste återvända till det land där företaget är etablerat minst var åttonde vecka.
 • Företaget måste anmäla hur många anställda som finns varje år.

Anmäl hur många anställda du har

Du som har tillstånd att bedriva gods- eller busstrafik ska varje år innan den 31 mars anmäla hur många anställda det fanns i företaget den 31 december året innan. Du ska också anmäla hur många av de anställda som har arbetat som förare under året.

Anmälan gör du genom att använda Transportstyrelsens e-tjänst. Genom att följa länken nedan och sedan välja Yrkestrafik hittar du e-tjänsten för "Antal anställda -  rapportera".

E-tjänster inom vägtrafik - yrkestrafik  

Nytt prov i yrkeskunnande om du som trafikansvarig blivit olämplighetsförklarad

I vissa fall kan Transportstyrelsen olämplighetsförklara en trafikansvarig under en viss tid. Om du har blivit olämplighetsförklarad och vill arbeta som trafikansvarig igen, behöver du genomföra ett nytt godkänt prov i yrkeskunnande. Provet kan genomföras först efter att din olämplighetstid har löpt ut.

Detta gäller för dig som har en olämplighetstid som löper ut från och med den 21 februari 2022.

Ändringar i tillståndsförordningen (EG) 1071/2009

Ändringar i godsförordningen för att motverka att reglerna missbrukas

För cabotagetransporter gäller även fortsatt att utländska transportföretag får utföra högst tre cabotagetransporter inom sju dagar. Ett nytt krav är att det införs en karensperiod på fyra dagar. Den innebär att cabotagetransporter med samma fordon i samma medlemsstat inte får utföras inom fyra dagar från det att den sista cabotagetransporten vid tidigare besök i den medlemsstaten har utförts.

För att motverka att utländska transportföretag missbrukar reglerna om kombinerade transporter kommer de begränsningar som gäller för cabotagetransporter att gälla samtliga yrkesmässiga inrikestransporter som utförs av utländska transportföretag inom Sverige. Tidigare har kombinerade transporter under vissa förutsättningar varit undantagna från reglerna om cabotage.

Från och med den 21 maj 2022 kommer även lätta fordon (2.5–3.5 ton) att omfattas av reglerna för cabotage.

Ändringar i godsförordningen (EG) 1072/2009

Sanktionsavgift istället för penningböter vid vissa överträdelser

Den 15 juni 2022 genomförs en sanktionsväxling på yrkestrafikområdet. Sanktionsväxlingen innebär att några överträdelser som tidigare haft penningböter som påföljd istället kommer att få påföljden sanktionsavgift.

Det gäller överträdelser av de bestämmelser om medförande och uppvisande av dokument som anges i:

 • 5 § förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), och
 • 3 kap. 2 § yrkestrafikförordningen (2012:237)

Sanktionsavgiften för dessa överträdelser är 10 000 kronor.

Om avgiften inte betalas omedelbart och transportföretaget inte har sin hemvist i Sverige ska ett förskott beslutas vid vägkontrollen. Fordonets fortsatta färd ska även hindras.

Ändringar i förordningen om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Ändringar i yrkestrafikförordningen

Ändringar av regler för kör- och vilotider

De ändringar av kör- och vilotidsregler, som införts i samband med mobilitetspaketet, har redan trätt i kraft. Ändringarna berör följande:

 • Hantverkare får ett vidgat undantag
 • Ändrade regler om vila som tas i samband med transport med färja/tåg
 • Ökad flexibilitet gällande reducerad veckovila för internationella godstransporter
 • Ökad flexibilitet för daglig körtid och veckokörtid vid exceptionella omständigheter
 • Transportföretaget ska planera förarnas arbete så att föraren får möjlighet att återvända hem, eller till den plats där företaget är beläget, minst var fjärde vecka
 • Förare får inte ta en vila på 45 timmar eller mer i hytten. Boendet för vilan ska bekostas av transportföretaget.

Mer information om regler för kör- och vilotider finns under

Regler om kör- och vilotider - Transportstyrelsen

Ändringar av färdskrivarförordningen

En ändring av färdskrivarförordningen har redan trätt i kraft medan andra ändringar träder i kraft längre fram.

Ändringen som redan trätt i kraft:

 • Föraren ska registrera färja/tåg i färdskrivaren när föraren tillbringar en viloperiod ombord på en färja eller ett tåg

Kommande ändringar:

 • Från och med den 2 februari 2022 ska förare manuellt registrera fordonets position varje gång fordonet passerar en medlemsstats gräns
 • Från och med den 21 augusti 2023 ska föraren registrera fordonets position varje gång fordonet lastas eller lossas. Denna registrering ska anges manuellt av föraren
 • Från och med den 21 augusti 2023 ska alla nyregistrerade tunga fordon vara utrustade med den nya versionen av den smarta färdskrivaren (version 2)
 • Från och med den 31 december 2024 ska tunga fordon i internationell trafik vara utrustade med smart färdskrivare version 1 eller version 2
 • Från och med den 21 augusti 2025 ska alla tunga fordon i internationell trafik vara utrustade med smart färdskrivare version 2
 • Från och med den 1 juli 2026 ska även lätta fordon (2.5–3.5 ton) som används för internationella godstransporter vara utrustade med färdskrivare

Vägarbetstid – polisen utför kontroller

Det införs krav på att Polismyndigheten ska kontrollera om en förare överskridit den maximala sammanlagda arbetstiden per vecka och anmäla misstänkta överträdelser till Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen använder ett riskvärderingssystem för att välja ut vilka företag som vi ska utföra tillsyn av. Även lagakraftvunna överträdelser mot vägarbetstid kommer att registreras i systemet och därmed påverka vårt urval av företag för kontroll.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!