Trafikansvarig

Hos juridiska personer som har taxitrafiktillstånd ska det finnas en person som har särskilt ansvar för att verksamheten bedrivs enligt de regler som finns - en trafikansvarig. Om den trafikansvarige eller någon annan person som prövats för tillståndet byts ut eller om det tillkommer någon person som lämplighetsprövningen ska gälla, ska tillståndshavaren anmäla det till Transportstyrelsen.

Det ställs krav på den trafikansvarige när det gäller yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden och gott anseende. Med trafikansvarig menas:

  • I aktiebolag och ekonomiska föreningar: verkställande direktör om det finns en sådan; annars en styrelseledamot som utsetts av bolaget eller föreningen
  • I handelsbolag: varje bolagsman

En trafikansvarig ska även utses i statliga och kommunala organ, privaträttsliga juridiska personer, ideella föreningar, stiftelser med flera.

Den trafikansvarige ska kunna styrka sitt yrkeskunnande genom godkänt resultat vid skriftliga prov som Trafikverket anordnar.

I en enskild firma är det den fysiske personen som ska uppfylla kravet på yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden och gott anseende.

Byte av trafikansvarig

Om den trafikansvarige eller någon annan person som prövats för tillståndet byts ut ska tillståndshavaren anmäla det till Transportstyrelsen. Detsamma gäller om det tillkommer någon person som lämplighetsprövningen ska gälla.

Nya regler den 1 januari 2015

Från och med den 1 januari 2015 skärptes kraven att fordonet inte får användas i taxitrafik förrän en fullständig anmälan har kommit in till Transportstyrelsen. Det innebär att anmälan med alla nödvändiga uppgifter ska vara Transportstyrelsen tillhanda innan fordonet får användas i taxitrafik.

Läs mer i Taxitrafikförordning (2012:238)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!