Tillsyn

Tillsyn och återkallelse

För att konkurrensen inom taxitrafiken ska ske på lika villkor är det viktigt att tillståndshavarna följer de lagar och bestämmelser som finns. Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet för taxitrafiken. I tillsynsverksamheten samverkar Transportstyrelsen med bland andra Skatteverket, kronofogdemyndigheten och polismyndigheten. 

Transportstyrelsen kontrollerar kontinuerligt om tillståndshavarna har obetalda skatter och avgifter. Transportstyrelsen underrättas om missförhållanden som kan leda till en varning eller att tillståndet återkallas, till exempel brister i bokföringen och överträdelser av bestämmelser som rör taxameter eller brott mot vilotidsreglerna.

Återkallat taxitrafiktillstånd

Ett trafiktillstånd ska återkallas om det har förekommit allvarliga missförhållanden i taxitrafiken, i driften av trafikrörelsen eller i någon annan näringsverksamhet som tillståndshavaren driver. I samband med en sådan återkallelse beslutar Transportstyrelsen om en olämplighetstid på lägst tre och högst fem år. Om missförhållandena inte är så allvarliga att tillståndet bör återkallas kan tillståndshavaren i stället få en varning.

Taxitrafiktillstånd kan återkallas om en tillståndshavare, trafikansvarig eller annan person som prövats vid tillståndsgivningen har låtit bli att betala skatter och avgifter eller gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade brott.

Taxitrafiktillståndet kan också återkallas om förutsättningarna för det har ändrats. Ett taxitrafiktillstånd som inte används ska återkallas om inte särskilda skäl talar emot det.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!