Krav för att få taxitrafiktillstånd

Här kan du läsa om vilka krav som ställs för att du ska få taxitrafiktillstånd.

För att bedriva taxitrafik krävs det att du har ett taxitrafiktillstånd. Dessa krav regleras i taxitrafiklagen (SFS 2012:211) och i taxitrafikförordningen (SFS 2012:238). När du ansöker om trafiktillstånd, prövar Transportstyrelsen om du uppfyller de krav som ställs när det gäller:

  • yrkeskunnande
  • ekonomiska förhållanden
  • gott anseende.

Yrkeskunnande

För att du ska få bedriva verksamhet krävs att du har vissa kunskaper inom ditt branschområde. De krav som ställs på dig regleras av taxitrafiklagen, taxitrafikförordningen och föreskrifter från Transportstyrelsen. Kravet på yrkeskunnande är uppfyllt när du är godkänd på det skriftliga provet som du avlägger vid Trafikverkets förarprovskontor.

Transportstyrelsen avgör om du uppfyller de krav som ställs på ekonomiska förhållanden och gott anseende.

Ekonomiska resurser

Du som ansöker om taxitrafiktillstånd ska visa att du har tillräckliga ekonomiska resurser för att starta och driva företaget. Den sökande ska ha kapital och reserver på minst  100 000 kr för ett fordon och 50 000 kr för varje fordon som tillkommer därutöver. Du ska också visa tillfredsställande likviditet och soliditet.

Trafikverket har utfärdat en vägledning och allmänna råd för den ekonomiska prövningen (publikation 2000:95). Av denna framgår följande:

  • Med kapital menas skillnaden mellan omsättningstillgångar (inräknat outnyttjad checkkredit) och kortfristiga skulder.
  • Med reserver menas skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder med panträtt/säkerhet i tillgångarna (till exempel äganderättsförbehåll och fastighetsinteckning).

För att den sökandes likviditet ska anses tillfredsställande bör de kortfristiga skulderna inte överstiga omsättningstillgångarna.

En tillfredsställande soliditet bör uppgå till 12 procent. Särskilda blanketter för den ekonomiska redovisningen finns hos Transportstyrelsen.

Gott anseende

Vid prövningen av kravet på gott anseende beaktar Transportstyrelsen sökandens vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse. Transportstyrelsen hämtar uppgifter bland annat från Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister, vägtrafikregistret, Bolagsverkets register och Kronofogdens register. Transportstyrelsen samarbetar även med Åklagarmyndigheten, Skatteverket och konkursförvaltare för att kontrollera det goda anseendet.

För att kravet på gott anseende ska vara uppfyllt bör den sökande till exempel inte ha skulder hos Kronofogdemyndigheten, inte vara försatt i konkurs eller ha företrätt andra bolag som försatts i konkurs under de senaste fem åren. Den sökande får heller inte ha gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade brott eller förseelser.

Transportstyrelsen arbetar kontinuerligt med regelutveckling och tillämpning av praxis på området. Ibland ändras därför den praxis som gäller till exempel för att bedöma det goda anseendet vid ansökan om trafiktillstånd. Dessutom påverkas det goda anseendet hos de personer som prövas för ett tillstånd över tid. Det betyder att i vissa fall när en person som begått ett brott och Transportstyrelsen prövar personens laglydnad har det gått så lång tid sedan brottet begicks att personen inte längre anses olämplig att bedriva yrkesmässig trafik. För den person eller det bolag som har en skuld hos Kronofogdemyndigheten och betalar skulden betyder det att personen eller bolaget i normalfallet därefter inte längre anses olämplig att bedriva yrkesmässig trafik.

Transportstyrelsen gör alltid en helhetsbedömning av det goda anseendet vad gäller förekomst i Polisens misstanke- och belastningsregister, skuldregister eller om en person till exempel varit delaktig i en konkurs. De olika delarna vägs samman vid en bedömning av det goda anseendet. Om en person eller ett bolag som söker trafiktillstånd bedöms olämplig av Transportstyrelsen beslutas att personen eller bolaget får en så kallad olämplighetstid. 

Nya regler för den som vistats i andra länder

Transportstyrelsen har infört nya regler vid ansökan av yrkestrafiktillstånd (gäller även taxiförarlegitimation). Om du söker yrkestrafiktillstånd (eller taxiförarlegitimation) måste du skicka ett registerutdrag från det eller de länder du har vistats i under de senaste fem åren. Utdraget ska innehålla uppgifter som visar om du dömts för något brott och ska vara från Polisen eller annan myndighet i landet som ansvarar för registerutdrag. Du som söker yrkestrafiktillstånd måste även visa ett utdrag från Kronofogdemyndigheten eller annan myndighet i landet som ansvarar för uppgifter om att det saknas skulder till det allmänna i landet. Reglerna gäller till exempel dig som har bott, arbetat eller studerat i ett annat land än Sverige under de senaste fem åren. Utdraget ska skickas in i original och får inte vara äldre än en månad när det kommer in till Transportstyrelsen. Om du har vistats i ett annat EU-land kan du kontakta Rikspolisstyrelsen och begära utdrag från belastningsregistret i det landet.

Har du frågor för vad som gäller de länder du vistats i kan du kontakta Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen hämtar registerutdrag från Polisen i Sverige så du behöver bara skicka utdrag från andra länder du har vistats i under de senaste fem åren.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!