Ansökan om taxitrafiktillstånd

Du som söker ska uppfylla de krav som ingår i lämplighetsprövningen - krav på yrkeskunnande, gott anseende och ekonomiska resurser. 

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva din ansökan om trafiktillstånd. Först när avgiften är betald påbörjar Transportstyrelsen handläggningen av ärendet. När du söker trafiktillstånd måste ansökan styrkas av behörig företrädare (firmatecknare, VD).

Ansök via Transportstyrelsens e-tjänst eller genom att skicka in ansökningsblanketten till Transportstyrelsen. Förutom själva ansökan behöver den som söker trafiktillstånd bifoga olika handlingar för att Transportstyrelsen ska kunna genomföra prövningen och avgöra om du kan få trafiktillstånd. Du måste alltid bifoga en ekonomisk ställning som visar att du uppfyller ekonomikravet för det antal fordon du vill ha i din verksamhet.

Här nedan kan du läsa om vilka dokument du som söker tillstånd för fysisk eller juridisk person ska bifoga din ansökan om taxitrafiktillstånd. Du kan också läsa om vilka krav som ställs på de dokument som du ska bifoga din ansökan och om vad som händer när du skickat in din ansökan till Transportstyrelsen.

Ansökan om trafiktillstånd

 • Ansökan om trafiktillstånd (styrkt av behörig företrädare).
 • En ekonomisk redovisning enligt särskild blankett. Uppgifterna i sammanställningen får inte vara äldre än två månader.
 • Ekonomisk översikt/engagemangsbild från din bank. Uppgifterna du angett i den ekonomiska redovisningen ska styrkas med en ekonomisk översikt/engagemangsbild från din bank som överensstämmer med det belopp du angett i den ekonomiska redovisningen
 • Värderingsintyg (om du angett i ekonomiskt ställning att du äger till exempel fordon eller fastighet)

Har du angett att du har till exempel fordon eller fastigheter i den ekonomiska redovisningen bifogar du värderingsintyg på samtliga fordon och fastigheter.

För fastighet gäller att det i första hand är taxeringsvärdet som ska anges. Om du har lån på till exempel en fastighet eller fordon bifogar du kopior av lånehandlingar. Om du amorterar på dina lån bifogar du även senaste låneavi med uppgift om amortering. Har du andra typer av lån ska även dessa anges i den ekonomiska redovisningen. Bifoga kopior av lånehandlingarna och om du amorterar på de lånen bifogar du även din senaste låneavi med uppgift om amortering. 

 • Ansökan om trafiktillstånd (styrkt av behörig företrädare). Du måste ange vem som ska vara trafikansvarig.
 • För aktiebolag: en aktieägarförteckning, till exempel en bestyrkt kopia av aktieboken. Aktieägarnas person- eller organisationsnummer samt antal aktier för respektive aktieägare ska framgå.
 • En ekonomisk redovisning enligt särskild blankett.  Uppgifterna i sammanställningen ska fyllas i från periodbokslut/balansrapport som inte är äldre än två månader eller från senaste årsbokslut/årsredovisning som inte är äldre än sex månader.
 • Kopia av periodbokslut, balansrapport, årsbokslut eller årsredovisning ska alltid bifogas

Vilka krav finns på dokument som bifogas?

Du måste alltid bifoga en ekonomisk ställning till din ansökan som visar att du uppfyller ekonomikravet för det antal fordon du vill ha i din verksamhet.

Blankett ekonomisk prövning

För såväl fysiska som juridiska personer gäller att du i den ekonomiska redovisningen (blankett prövning av ekonomiska resurser) anger hur många fordon du vill ha i verksamheten. Transportstyrelsen kontrollerar om kapital och reserver räcker till önskat antal fordon. Du som söker ska förfoga över kapital och reserver om minst 100 000 kronor för ett fordon och 50 000 kronor för varje ytterligare fordon du vill använda.

Transportstyrelsen kan i sin prövning därefter komma att begära in ytterligare handlingar som belyser den ekonomiska situationen. I den ekonomiska ställningen (sida två på blanketten) ska du ange ekonomin för den fysiska eller juridiska personen.

Ekonomisk översikt/engagemangsbild 

Om du som söker är enskild näringsidkare (fysisk person) så måste du även skicka en ekonomisk översikt/engagemangsbild från din bank som ger en bild av hela din privatekonomi. Denna visar samtliga konton med tillgångar och om du har lån hos banken. Om det finns lån ska även uppgift om amortering skickas med. Uppgifterna får inte vara äldre än två månader. Först därefter kan Transportstyrelsen ta ställning till om du uppfyller ekonomikravet för det antal fordon du önskar.

Tänk på att Transportstyrelsen inte kan godkänna kontoutdrag, räntebesked eller kontoöversikt.

Balansrapport eller årsredovisning 

För er som söker tillstånd för ett bolag (juridisk person) gäller att ni måste skicka in en periodbokslut/balansrapport som inte är äldre än två månader eller årsbokslut/årsredovisning som inte är äldre än sex månader. Först därefter kan Transportstyrelsen ta ställning till om du uppfyller ekonomikravet för det antal fordon du önskar.

Kopia av periodbokslut/balansrapport/årsbokslut/årsredovisning ska alltid bifogas.

 

Du kan behöva skicka ett registerutdrag från det eller de länder du har vistats i under de senaste fem åren. Det gäller dig som har bott, arbetat eller studerat i ett annat land än Sverige under de senaste fem åren. Utdraget ska innehålla uppgifter som visar om du dömts för något brott och ska vara från Polisen eller annan myndighet i landet som ansvarar för registerutdrag. Du som söker taxitrafiktillstånd måste också visa ett utdrag från Kronofogdemyndigheten eller annan myndighet i landet som ansvarar för uppgifter om att det saknas skulder till det allmänna i landet.

Utdragen ska skickas in i original och får inte vara äldre än en månad när det kommer in till Transportstyrelsen. Om du har vistats i ett annat EU-land kan du kontakta Polisen och begära utdrag från belastningsregistret i det landet.

Har du frågor för vad som gäller de länder du vistats i kan du kontakta Transportstyrelsen. Tänk på att det ibland kan ta lite tid att få intyg från andra länder och att intyg som inte är på svenska eller engelska måste översättas av Transportstyrelsen innan det går att ta ställning till innehållet i intyget som skickats in till Transportstyrelsen.   

Transportstyrelsen hämtar registerutdrag från Polisen i Sverige så du behöver bara skicka utdrag från andra länder du har vistats i under de senaste fem åren.

När du ansöker om taxitrafiktillstånd anger du även vem eller vilka som ska vara trafikansvariga. Fysiska personer som söker taxitrafiktillstånd måste själva vara trafikansvariga. För bolag och föreningar måste den som anmäls som trafikansvarig vara verkställande direktör om sådan finns i bolaget. I annat fall är det den styrelseledamot som bolaget (eller föreningen) utsett. Observera att om du söker taxitrafiktillstånd för kommanditbolag eller handelsbolag så är i normalfallet varje bolagsman trafikansvarig. Det betyder att om det finns flera bolagsmän är samtliga  trafikansvariga i bolaget (föreningen).

Du kan inte göra en fordonsanmälan innan din ansökan om tillstånd har godkänts av Transportstyrelsen. Om du får ett tillstånd använder du vår e-tjänst ”Fordon i yrkestrafik” för att anmäla fordon i taxitrafik. Du ska samtidigt anmäla vilken redovisningscentral som taxametern överför uppgifter till.

Vad händer när jag skickat in ansökan?

När du har skickat in din ansökan samt bifogat de dokument som krävs behandlar Transportstyrelsen din ansökan i turordning. Om Transportstyrelsen informerar dig att du behöver komplettera din ansökan med ytterligare dokument kan du göra detta genom att använda Transportstyrelsens e-tjänst. Du kan även komplettera ditt ärende genom att skicka dokumenten till Transportstyrelsen.

 • För dig som söker yrkestrafiktillstånd för aktiebolag är det viktigt att ange vem eller vilka personer eller bolag som äger aktierna. Transportstyrelsen påbörjar den fullständiga prövningen av ansökan först efter att uppgifter om aktieägare kommit in. Du kan ange aktieägare på ansökningsblanketten (sida två).
 • Om Transportstyrelsen skickar en komplettering på den ekonomiska ställningen kan du använda e-tjänsten för att skicka in denna. Tänk på att det är ekonomin som styr hur många fordon du kan använda i verksamheten. Kontrollera att du uppfyller kraven för det antal fordon du önskar.
 •  Tänk på att belastningsutdrag och skuldfrihetsintyg från andra länder måste skickas i original.

Om Transportstyrelsen i sin prövning finner att en person som ingår i prövningskretsen (gäller även det bolag som sökt trafiktillstånd) inte uppfyller det goda anseendet så underrättas bolaget/personen som sökt trafiktillståndet samt även den aktuella personen (per post) och båda får tillfälle att yttra sig i ärendet. 

 • En underrättelse kan till exempel grunda sig på en eller flera förekomster i Polisens belastningsregister. I vissa fall kan även förekomst i Polisens misstankeregister utgöra hinder för en person.
 • En underrättelse kan också skickas ut om en person har skulder hos Kronofogdemyndigheten eller om en person har ett större underskott på sitt skattekonto. Om en person som prövas av Transportstyrelsen är företrädare för ett annat bolag som har skulder eller som har gått i konkurs kan detta också vara ett hinder för det bolag som nu söker trafiktillstånd.
 • Tänk på att inte bara ledamot eller VD som företräder ett annat bolag som har skulder eller gått i konkurs anses som ansvariga. Även trafikansvarig i ett bolag som har skulder eller som har gått i konkurs kan anses vara ansvarig för verksamheten. 
 • Tänk på att om det bolag som söker trafiktillståndet har ett större underskott på sitt skattekonto eller om bolaget har skulder hos Kronofogdemyndigheten är detta också hinder.

Den som får en sådan underrättelse från Transportstyrelsen kan nu välja att antingen gå vidare med ansökan med den person som underrättelsen gäller eller byta ut personen ifråga mot en annan person. I samtliga fall gäller att den person (eller själva bolaget) som underrättelsen gäller riskerar att få en olämplighetstid. Att få en olämplighetstid betyder att personen eller bolaget inte tillåts bedriva yrkesmässig trafik under den tid som olämplighetstiden gäller.

Du kan välja att skicka in ditt yttrande eller den ändring du vill ha gjord med post eller så kan du komplettera ditt ärende med ett dokument via Transportstyrelsens e-tjänst.

Om du får en olämplighetstid är den som lägst sex månader eller som längst under en tid av fem år. Därefter går det att på nytt söka trafiktillstånd.

När alla dokument kommit in till myndigheten kan ditt ärende prövas. Observera att Transportstyrelsen samarbetar med flera andra myndigheter för att göra den prövning som krävs för att bedöma om du som sökande uppfyller kraven för yrkestrafiktillstånd. När prövningen är klar fattar Transportstyrelsen beslut i ärendet.

Om du som söker har kompletterat ditt ärende och inte underrättats under ärendets gång om att det kan finnas hinder för person (eller bolag) väntar du in Transportstyrelsens beslut. För dig som underrättats under ärendets gång finns en risk att din ansökan får ett negativt beslut från Transportstyrelsen. Transportstyrelsen kan besluta om att person (eller bolag) får en olämplighetstid. Den tid en person (eller bolag) anses olämplig är från sex månader och upp till fem år.

Beslut skickas ut till tillståndshavaren med post. Om en person olämpligförklaras skickas beslut även till den personen. Observera att för dig som sökt trafiktillstånd och får ett positivt beslut (du får ditt trafiktillstånd) så gäller beslutet från den dag då beslutet registrerats hos Transportstyrelsen.

Det går att överklaga ett beslut från Transportstyrelsen. Du kan överklaga ett beslut inom tre veckor från det att du tagit del av beslutet. Överklagandet måste vara skriftligt och du måste ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring du vill ha. Överklagandet ställs till Förvaltningsrätten men du skickar ditt överklagande till Transportstyrelsen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!