Ansökan om taxiförarlegitimation

När du har gjort alla tre delprov som ingår i provet för yrkeskompetens och har gjort körprovet med godkänt resultat ansöker du om taxiförarlegitimation till Transportstyrelsen. Du ska även skicka med läkarintyg.

Du ansöker om taxilegitimation via vår e-tjänst. Tjänsten kräver e-legitimation.

Läkarintyg vid ansökan

Läkarintyg ska lämnas vid ansökan om taxiförarlegitimation. Hos läkaren ska du kunna legitimera dig. Läkarintyget ska vara utfärdat inom två månader före ansökan.

Här kan du som är läkare läsa mer om vad som gäller vid ansökan om taxiförarlegitimation.

Krav för taxiförarlegitimation

En personbil eller en lätt lastbil får endast föras i linje- eller taxitrafik om föraren har taxiförarlegitimation. Taxiförarlegitimation får ges till den som:

  • har fyllt 21 år,
  • sedan minst två år har körkort med behörigheten B (detta betyder att körkortet inte ska ha varit återkallat under de två senaste åren) eller har körkort med behörigheten D
  • uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till säkerheten för passagerare och andra trafikanter
  • bedöms vara lämplig att tjänstgöra som förare i taxitrafik ifråga om yrkeskompetens och laglydnad
  • har avlagt godkänt körprov för taxiförarlegitimation.

Godkänt skriftligt prov i yrkeskompetens för taxiförarlegitimation får inte vara äldre än tre år vid ansökan och ska vara godkänt inom sex månader från det första delprovet. Godkänt körprov för taxiförarlegitimation får inte vara äldre än ett år vid ansökan.

Efter godkänd prövning får du ett underlag för taxiförarlegitimationen skickat hem till dig. Bifoga ett välliknande foto och sänd underlaget åter till Transportstyrelsen, som tillverkar legitimationen.

Läkarintyg

Om du är osäker på om du kan få taxiförarlegitimation för att du har en viss sjukdom kan du kontakta Transportstyrelsen och fråga vilka regler som gäller. Ibland behöver du komplettera din ansökan med ett särskilt intyg för att Transportstyrelsen ska kunna bedöma din ansökan. Du kan själv kontrollera vad som krävs och redan vid ansökan bifoga nödvändiga intyg.

Att ha en fysisk eller psykisk sjukdom måste inte betyda att du inte kan söka taxiförarlegitimation. Transportstyrelsen gör alltid en helhetsbedömning av din förmåga att uppfylla de medicinska krav som ställs på dig som taxiförare. Transportstyrelsen har möjlighet att utfärda taxiförarlegitimation med vissa villkor. Ett sådant villkor kan vara att du måste använda glasögon eller att du inom en viss tid måste skicka ett nytt intyg till Transportstyrelsen som då gör en ny bedömning om du uppfyller de medicinska krav som ställs på dig som taxiförare.

Om du har bott i Sverige de senaste fem åren och haft svenskt körkort de senaste två åren behöver du endast bifoga nödvändiga läkarintyg. Transportstyrelsen kontrollerar  då utdrag ur belastningsregistret i Sverige samt om ditt svenska körkort har varit indraget eller återkallat under de senaste två åren.

När behöver jag skicka intyg från ett annat land?

Om du har utländskt körkort ska du bifoga ett intyg från körkortsmyndigheten i det land som utfärdat ditt körkort. Intyget ska visa om körkortet är gällande och om det har varit indraget eller återkallat under de senaste två åren (oavsett anledning). Om du under de senaste två åren har bytt ett utländskt körkort mot ett körkort i ett annat land (ej Sverige) så måste du bifoga intyg från båda länderna i din ansökan. 

Om du har ett utländskt körkort måste du vara medborgare i en stat inom EES för att köra i taxitrafik.

Alla som söker taxiförarlegitimation måste uppfylla kraven för att få taxiförarlegitimation. Har du inte bott i Sverige de senaste fem åren måste du komplettera ditt ärende med intyg från annat land.  

  • Du som inte bott i Sverige de senaste fem åren måste komplettera din ansökan med ett utdrag, motsvarande polisregisterutdrag, från behörig utländsk myndighet från det eller de länder du vistats i under de senaste fem åren. Syftet med utdraget är att du ska visa att kravet på laglydnad är uppfyllt. Observera att kravet på behörig myndighet kräver att landet har en fungerande statsapparat.

Vad händer när ansökan skickats in?

Om Transportstyrelsen informerar dig att du behöver komplettera din ansökan med ytterligare dokument kan du göra detta genom att använda Transportstyrelsens e-tjänst. Du kan även komplettera ditt ärende genom att skicka dokumenten till Transportstyrelsen.

  •  Tänk på att belastningsutdrag från andra länder måste skickas i original.
  • Om du ska komplettera med ett läkarintyg finns möjligheten för läkare att skicka in ett digitalt läkarintyg för taxiförarlegitimation till Transportstyrelsen.

Om Transportstyrelsen i sin prövning finner att du inte uppfyller det goda anseendet så underrättas du om detta och du får tillfälle att yttra dig i ärendet. 

  • En underrättelse kan till exempel grunda sig på en eller flera förekomster i Polisens belastningsregister. I vissa fall kan även förekomst i Polisens misstankeregister utgöra hinder för en person.

Har du fått en underrättelse riskerar du att få en olämplighetstid. Att få en olämplighetstid betyder att du under den tid som olämplighetstiden gäller inte kan få taxiförarlegitimation.

Du kan välja att skicka in ditt yttrande eller den ändring du vill ha gjord med post eller så kan du komplettera ditt ärende med ett dokument via Transportstyrelsens e-tjänst

Om du får en olämplighetstid är den från sex månader och kan vara upp till som mest fem år. 

När alla dokument kommit in till myndigheten kan ditt ärende prövas. Observera att Transportstyrelsen samarbetar med flera andra myndigheter för att göra den prövning som krävs för att bedöma om du som sökande uppfyller kraven för yrkestrafiktillstånd. När prövningen är klar fattar Transportstyrelsen beslut i ärendet.

Om du som söker har kompletterat ditt ärende och inte underrättats under ärendets gång om att det kan finnas hinder för dig väntar du in Transportstyrelsens beslut. För dig som underrättats under ärendets gång finns en risk att din ansökan får ett negativt beslut från Transportstyrelsen. Transportstyrelsen kan besluta om att du får en olämplighetstid. Den tid en person anses olämplig är från sex månader och upp till fem år.

Om du olämpligförklaras skickas ett beslut ut till dig. Observera att för dig som får ett positivt beslut (du får din taxiförarlegitimation) så gäller beslutet från den dag då beslutet registrerats hos Transportstyrelsen. Taxiförarlegitimationen sänds till dig mot avgift.

Det går att överklaga ett beslut från Transportstyrelsen. Du kan överklaga ett beslut inom tre veckor från det att du tagit del av beslutet. Överklagandet måste vara skriftligt och du måste ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring du vill ha. Överklagandet ställs till Förvaltningsrätten men du skickar ditt överklagande till Transportstyrelsen.

Har du frågor kring ansökan vänligen kontakta kundtjänst för yrkestrafik 0771-503 503.

Förhandsbesked för taxiförarlegitimation

Om du är osäker på om du kan få taxiförarlegitimation med hänsyn till vissa personliga (till exempel laglydnad) eller medicinska förhållanden, kan du få den frågan särskilt prövad genom ett förhandsbesked. Om ansökan gäller medicinska förhållanden ska du bifoga det intyg som du önskar få prövat. Om ansökan gäller laglydnad behöver du inte bifoga utdrag ur belastningsregister i Sverige. 

Har du frågor kring ansökan vänligen kontakta kundtjänst för yrkestrafik 0771-503 503.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!