Kör- och vilotidsförändringar som gäller från 20 augusti 2020

Mobilitetspaketet (Europe on the move) är nu beslutat.

Undantag

Undantaget för fordon eller en kombination av fordon med en högsta tillåten vikt som inte överstiger 7,5 ton, och som används för transport av material, utrustning eller maskiner som föraren använder i sitt arbete och som endast används inom en radie av 100 km från den plats där företaget är beläget, på villkor att körningen av fordonen inte utgör förarens huvudsakliga uppgift. Utökas till att även omfatta leverans av hantverk för egen räkning

Annat arbete och rast

 • Artikel 6.5 förtydligas med att allt annat arbete ska registreras i färdskrivaren, om färdskrivaren inte har kunnat användas
 • Artikel 7 förtydligas med att tillgänglighet vid multibemanning ska betraktas som rast för medföraren

Veckovila vid internationell godstransport

 • Vid internationell godstransport får föraren ta reducerad veckovila två veckor efter varandra, förutsatt att vilorna påbörjas utanför den egna medlemsstaten
  • Om det sker måste föraren kompensera båda vilorna i samband med nästa (normala) veckovila

Möjlighet att återvända hem

 • Transportföretaget måste planera förarnas arbete så att dessa har möjlighet att återvända hem inom fyra veckor
  • För att kunna spendera åtminstone en normal veckovila eller mer hemma
  • Om föraren har haft två reducerade veckovilor efter varandra ska föraren ges möjlighet att återvända hem för att ta nästkommande veckovila och kompensation

Veckovila i hytten

 • Reglerna förtydligas att normal veckovila inte får tas i fordonet, och heller inte en vila över 45 timmar som tas i kompensation för annan veckovila
 • Vilorna ska tas vid lämpligt boende med adekvata sov- och sanitetsmöjligheter
 • Eventuella kostnader för boendet ska täckas av arbetsgivaren

Färjeregeln och extraordinära omständigheter

 • Färje-/tågregeln utökas till red. veckovila också
 • Även normal veckovila om färje-/tågresan är åtta timmar
 • Artikel 12 utökas vid givna tillfällen:
  • Daglig och veckokörtid får utökas en timme för att nå hem i syfte att ta normal veckovila
  • Får också utökas med två timmar, om de föregås av 30 min rast
 • Avsteg enligt artikel. 12 ska kompenseras med motsvarande vila

Kommande förändringar 2021

Färdskrivare: Det kommer en ny version av den smarta färdskrivaren (G2V2)

Smart färdskrivare version 2

 • Senast 21 augusti 2021 ska Kommissionen ta fram en teknisk specifikation för ny smart färdskrivare (G2V2)
 • Senast 21 februari 2022 ska Kommissionen ta fram specifikation för färdskrivare i lätta fordon
 • Senast 21 augusti 2023 ska G2V2 installeras i nyregistrerade fordon
 • Senast 31 december 2024 ska analog färdskrivare eller första generationens digital färdskrivare ersättas med G2V2 vid internationell transport
 • Senast 21 augusti 2025 ska version 1 av smart färdskrivare ersättas med G2V2 vid internationell transport

Nya funktioner för G2V2

 • Utöver tekniska uppgraderingar ska den nya färdskrivaren även automatiskt registrera:
  • Position varje gång ett fordon passerar gränsen till en medlemsstat
  • Position varje gång fordonet lastas eller lossas
 • Föraren ska även registrera om det är en transport av gods eller person

Uppdaterade krav vid vägkontroll

 • Senast 21 augusti 2024 ska kontrollmyndigheterna ha tillgång till utrustning för tidig upptäckt (fjärravläsning)
 • Utöver tidigare krav på uppgifter som ska överföras via fjärravläsning läggs även överskriden körtid till
 • Kontrollmyndigheten får ersätta plomber som brutits vid en vägkontroll av fordonet

Användning av färdskrivaren

 • Föraren har tillåtelse att ta ut förarkortet om land behöver anges efter en gränsövergång
 • Föraren ska ange gränsövergång manuellt under övergångsperioden, på diagramblad eller i färdskrivaren
 • Föraren ska använda funktionen för färja/tåg vid en vila som spenderas på färja/tåg

Uppgifter som föraren ska ha med

 • Kraven på vilka uppgifter en förare ska ha med sig för vägkontroll ändras från 28 till 56 dagar samt innevarande dag från den 31 december 2024

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!