Färdskrivare och färdskrivarkort

Alla fordon som omfattas av reglerna om kör- och vilotider inom EU ska vara utrustade med färdskrivare, enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 165/2014.

I färdskrivaren registreras bland annat förarnas kör- och vilotider. Med hjälp av uppgifterna som registrerats i färdskrivaren kan förare, företag och kontrollmyndigheter kontrollera att reglerna följts.

Två typer av färdskrivare

Digital färdskrivare, där kör- och vilotider registreras digitalt i en fordonsenhet och på ett förarkort. Den digitala färdskrivaren är obligatorisk i fordon som tagits i bruk från och med den 1 maj 2006.

Analog färdskrivare, där kör- och vilotider registreras mekaniskt på diagramblad. Den analoga färdskrivaren får bara finnas i fordon som tagits i bruk före 1 maj 2006.

Färdskrivarens fyra tidskategorier (aktiviteter) visas i form av symboler vid registrering av kör- och vilotider och är lika i både analoga och digitala färdskrivare.

De fyra tidskategorierna:

Symbol för körtidKörtid

Den tid som färdskrivaren registrerar som körning. Körtiden registreras automatiskt av färdskrivaren. Det sker automatisk registrering av körning även om föraren utför en transport som är undantagen reglerna med ett fordon som är utrustat med färdskrivare. Den körningen ska betraktas som annat arbete enligt nästa punkt. Läs mer om undantag från kör- och vilotider.

Symbol för annat arbete Annat arbete

Allt annat arbete (förutom körning som omfattas av kör- och vilotidsreglerna ska registreras av föraren. Det gäller allt arbete för samma eller annan arbetsgivare, inom eller utom transportområdet. Om en förare kör ett fordon som inte omfattas av kör- och vilotidsreglerna till eller från ett fordon som omfattas av reglerna och som inte står vid förarens hem eller det normala arbetsstället ska föraren registrera det som annat arbete.

Symbol för tillgänglighetTillgänglighet

All tid då föraren är tillgänglig att arbeta men inte utför något arbete. Exempel på det är när föraren följer med fordonet på tåg eller färja utan tillgång till sovbrits eller liggplats, väntar vid statsgränser eller följer med vid multibemanning. Tid registrerad som tillgänglighet får räknas som rast men inte som vila. (Fullständig information finns i direktiv 2002/15/EG, artikel 3 b.)

Symbol för rast eller vilaRast eller vila

Används vid rast eller viloperiod och är all tid då föraren fritt förfogar över sin tid. Perioder som är kortare än tre timmar kan inte räknas som vila men kan vara rast.

Analog färdskrivare

Både föraren och arbetsgivaren har skyldighet att se till att den analoga färdskrivaren fungerar och hanteras rätt. I fordon med analog färdskrivare registreras kör- och vilotider på diagramblad. Innan transporten börjar ska föraren kontrollera att färdskrivaren visar rätt tid och att rätt diagramblad sitter på rätt plats i färdskrivaren.

Som förare har du ansvar för följande:

 1. Diagrambladen ska vara korrekt ifyllda.
 2. Smutsiga eller skadade diagramblad får inte användas.
 3. Ett diagramblad måste vara av rätt typ för färdskrivaren och får inte användas längre än avsedd tid (oftast 24 timmar).
 4. Färdskrivaren ska fungera, vara besiktigad i tid, hanteras med aktsamhet och användas på rätt sätt.
 5. Om en analog färdskrivare inte fungerar eller om du måste lämna fordonet ska du redovisa arbetstiden (körning, annat arbete, tillgänglighet och rast) manuellt på diagrambladets baksida.
 6. Vid en vägkontroll ska du kunna visa upp information om dina aktiviteter innevarande dag och de dagar du har utfört transport som omfattas av kör- och vilotidsreglerna under de föregående 28 kalenderdagarna.
 7. Du ska använda reglagen på färdskrivaren aktivt så att de olika tidskategorierna registreras tydligt var för sig.
 8. Om du har ett förarkort ska du ha med dig det för att kunna visa upp det vid en kontroll.

Digital färdskrivare

Från den 1 maj 2006 måste nytillverkade fordon som tas i bruk inom EU och som omfattas av kör- och vilotidsreglerna vara utrustade med digital färdskrivare. Både föraren och transportföretaget har skyldighet att se till att den digitala färdskrivaren fungerar och hanteras rätt.

Som förare ska du kontrollera följande:

 1. Innan du påbörjar en transport ska du kontrollera att rätt tid och rätt land är registrerat i färdskrivaren.
 2. Färdskrivaren ska fungera, vara besiktigad i tid, hanteras med aktsamhet och användas på rätt sätt.
 3. Om du måste lämna fordonet ska du registrera arbetstiden (annat arbete, tillgänglighet och rast) genom manuell inmatning i färdskrivaren när du får tillgång till ett fordon med digital färdskrivare.
 4. Vid en kontroll ska du kunna visa upp information om dina aktiviteter innevarande dag och de föregående 28 kalenderdagarna. Om du har förnyat ditt förarkort under de 28 dagarna ska båda korten visas upp.
 5. Du ska använda reglagen i färdskrivaren aktivt så att de olika tidskategorierna registreras tydligt var för sig.
 6. Om du har kört ett fordon med analog färdskrivare ska du ha med dig diagramblad för de transporter som du utfört under innevarande dag och de föregående 28 kalenderdagarna.

När färdskrivaren inte fungerar

Om färdskrivaren inte fungerar ska du registrera dina aktiviteter (körtid, tillgänglighet, annat arbete och rast) manuellt på baksidan av en utskrift från färdskrivaren, på ett diagramblad eller annat papper. Du ska registrera alla uppgifter som annars skulle ha registrerats av färdskrivaren samt ange ditt namn, förarkorts- eller körkortsnummer och skriva under med din namnteckning. Denna handling ska du ha med dig under de närmaste 28 kalenderdygnen för att kunna visa upp vid en kontroll, och den ska sedan sparas av transportföretaget i minst ett år.

Färdskrivarkort

Det finns fyra typer av färdskrivarkort:

 • Förarkort
  Används av förare och placeras i färdskrivaren som registrerar kör- och vilotider på kortet, för att transportföretagen och kontrollmyndigheterna ska kunna se att förarna följer kör- och vilotidsreglerna. Kortet är personligt och giltigt i fem år.
 • Företagskort
  Används av företag för att låsa färdskrivaren till företaget för att hindra obehöriga åtkomst till informationen som registreras i den egna verksamheten. När ett företag låser färdskrivaren kan informationen som registreras av färdskrivaren bara kopieras om man har tillgång till företagskortet, alternativt med ett verkstads- eller kontrollkort. Kortet är giltigt i fem år.
 • Verkstadskort
  Används av ackrediterade verkstäder för att kunna reparera eller besiktiga färdskrivaren. Kortet är giltigt i ett år.
 • Kontrollkort
  Används av kontrollmyndigheter för att kunna kopiera information som finns i färdskrivaren och på förarkortet. Kortet är giltigt i fem år.

Mer information och rutiner för ansökan av kort finns i menyn till vänster.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!