Kollektivtrafik

Regionala kollektivtrafikmyndigheter ansvarar för att det finns en tillfredställande trafik inom länen. Kollektivtrafikföretag får fritt etablera kommersiell kollektivtrafik på väg, järnväg, spårväg, tunnelbana och vatten, förutsatt att de har tillstånd för sin verksamhet och följer regeln om anmälningsskyldighet.

Definition av kollektivtrafik

Kollektivtrafik definieras som persontransporter av allmänt ekonomiskt intresse som erbjuds allmänheten fortlöpande och utan diskriminering. Definitionen finns i EU:s kollektivtrafikförordning 1370/2007 artikel 2 a. I kollektivtrafiklagen (2010:1065) finns en hänvisning till denna definition.

Till kollektivtrafik räknas inte

  • beställningstrafik och chartertrafik
  • rundresor där passagerarna åker tillbaka till samma utgångspunkt
  • trafik som anordnas vid särskilda evenemang
  • resor där logi eller andra turisttjänster ingår i resan
  • resor där det huvudsakliga syftet är något annat än själva persontransporten.

Undantagen framgår av regeringens proposition 2011/12:76 Komplettering av kollektivtrafiklagen.

Transportstyrelsens ansvar

Transportstyrelsen har följande ansvar kopplat till kollektivtrafiklagen:

  • meddela föreskrifter
  • utöva tillsyn av att lagens krav efterlevs
  • marknadsövervakning

Tillsyn

Transportstyrelsen kontrollerar att regionala kollektivtrafikmyndigeter (RKM) och kollektivtrafikföretag följer kollektivtrafiklagen.

Det gäller krav om trafikförsörjningsprogram och allmän trafikplikt, samt hur RKM tillhandahåller kollektivtrafik som lever upp till kraven i kollektivtrafiklagen, däribland tillgänglighetskravet.

Andra frågor som granskas är anmälningsskyldigheten och trafikantinformation.

Kontakta inspektör Samer Sada för frågor om denna tillsyn. 

Tilläggsavgift

Den som driver kollektiv persontrafik kan få ta ut en tilläggsavgift av resande som inte har giltig biljett. Tilläggsavgiften ska vara skälig med hänsyn till trafikutövarens kostnader för biljettkontrollen och för den biljett som resande borde haft. För att få tillstånd att ta ut tilläggsavgift ska ansökan göras hos Transportstyrelsen. Ansökan ska skickas till vag@transportstyrelsen.se.

Marknadsövervakning

Transportstyrelsen bedriver marknadsövervakning på kollektivtrafikområdet. Det innebär att vi bevakar marknadens utveckling, undersöker om det finns inträdeshinder eller förekommer andra brister som påverkar marknaden samt följer upp villkor för resenärer. Detta görs både på övergripande nivå och genom mer djupgående studier.

Transportstyrelsens marknadsövervakning kopplat till kollektivtrafiklagen (pdf, 33 kB) 

Transportstyrelsens marknadsövervakning

Transportstyrelsens marknadsövervakningsrapporter

Föreskrifter

Transportstyrelsen har en föreskrift med koppling till kollektivtrafiklagen. Den reglerar bland annat att kollektivtrafikföretag måste anmäla att de har för avsikt att på kommersiell grund bedriva, eller upphöra med kollektivtrafik samt när och hur information om trafikutbud ska lämnas.

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:2) och allmänna råd om anmälningsskyldighet och trafikantinformation

Avgift för tillsynen regleras i Transportstyrelsens föreskrifter (2016:105) om avgifter

Regelverk som gäller för kollektivtrafik

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!