Prov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik

För att uppnå yrkeskunnandet ska du avlägga godkänt examensprov vid ett av Trafikverkets förarprovskontor.

Information med anledning av covid-19

Transportstyrelsen har den 27 april 2020 beslutat om tillfälliga föreskrifter som innebär att den som påbörjar sitt examensprov inom perioden 4 april–30 september 2020 får högst tre månader på sig att avlägga provet i stället för högst en månad, som anges nedan. Ändringen beror på att Trafikverket Förarprov meddelat att de under en period kommer att vidta vissa åtgärder för att begränsa risken för smitta av coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19. Det kommer bland annat att innebära att färre personer kan delta vid varje provtillfälle, vilket kan göra det svårare än vanligt att få tid att avlägga examensprov.

Läs den tillfälliga föreskriften, TSFS 2020:26.

Transportstyrelsen har den 9 september 2020 beslutat om en ändring i TSFS 2020:26. Ändringen innebär att möjligheten att få tre månader på sig att avlägga provet finns kvar ännu en tid och omfattar examensprov som påbörjas till och med den 30 april 2021.

Läs ändringsföreskriften, TSFS 2020:61.

Transportstyrelsen har den 24 mars 2021 beslutat om ännu en ändring i TSFS 2020:26. Ändringen innebär att möjligheten att få tre månader på sig att avlägga provet omfattar examensprov som påbörjas till och med den 20 februari 2022.

Läs ändringsföreskriften, TSFS 2021:28.

Examensprov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik består av två delprov:

  • Delprov I Flervalsfrågor, 40 poänggivande uppgifter (totalt 40 poäng). Provtid 120 min.
  • Delprov II Fallstudier, 20 poänggivande uppgifter (totalt 40 poäng). Provtid 120 min.

Läs mer om kunskapskraven

Provtid

Provtiden är högst 120 minuter för varje delprov. Delprov I måste vara genomfört innan du får göra delprov II.

Läs mer om examensprovet i Transportstyrelsens föreskrifter (2010:37) om prov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik.

Boka prov på Trafikverkets webbplats.

Beräkning av provresultat

För ett godkänt examensprov krävs att följande tre villkor är uppfyllda:

  • provresultatet ska vara minst 48 poäng (60 procent) totalt på hela examensprovet,
  • delprovsresultatet ska vara minst 20 poäng (50 procent) på varje delprov och
  • båda delproven ska vara avlagda inom en månad.

Om du har uppnått kravgränsen 20 poäng på varje delprov innebär det att respektive delprov är tillgodoräkningsbart. För att du ska bli godkänd på provet i sin helhet måste den totala poängsumman vara minst 48 poäng. Observera! Om båda delproven är godkända (tillgodoräkningsbara) men totalsumman understiger 48 poäng, så måste du göra om båda delproven. Nedan förklaras detta med tre exempel.

Exempel 1. Visar på ett resultat som innebär att examensprovet är godkänt. På båda delproven är respektive kravgräns uppnådd och det sammanlagda kravet på minst 48 poäng för båda proven är också uppnått.

ExamensprovetKravpoängDina poängMax poäng
Delprov 1 20 26 40
Delprov 2 20 22 40
  40 48 80

Exempel 2. Visar på ett examensprov som är underkänt och båda delproven måste skrivas om. På båda delproven är respektive kravgräns uppnådd, men det sammanlagda kravet på minst 48 poäng har inte uppnåtts.

ExamensprovetKravpoängDina poängMax poäng
Delprov 1 20 26 40
Delprov 2 20 20 40
  40 46 80

Exempel 3. Visar att delprov 2 är underkänt och inte tillgodoräkningsbart, eftersom kravgränsen 20 poäng inte har uppnåtts. Det innebär att du måste skriva om det underkända delprovet. Det måste skrivas om inom en månad.

ExamensprovetKravpoängDina poängMax poäng
Delprov 1 20 26 40
Delprov 2 20 18 40
  40 44 80

Undantag från prov

I vissa fall kan Transportstyrelsen bevilja undantag från hela eller delar av examensprovet. Om du till exempel har ett bevis om högre utbildning eller teknisk utbildning finns det möjlighet att söka undantag från prov. Undantaget gäller bara för de ämnen som omfattas av beviset och som motsvarar kunskaper i alla ämnen under avsett avsnitt.

Undantag från hela examensprovet kan beviljas för personer som kan bevisa att de lett vägtransportföretag för gods- eller persontransporter i någon medlemsstat under tioårsperioden före den 4 december 2009.

Bestämmelser för undantag från prov, gällande persontransporter med buss och godstransporter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009, artikel 8.7 samt artikel 9.

Efter provet

Du får besked om ditt resultat direkt efter avslutat prov. Ett examensbevis kommer att skickas hem till dig när du är godkänd på examensprovet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!