Prov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik

För att uppnå yrkeskunnandet ska du avlägga godkänt examensprov vid ett förarprovskontor hos Trafikverket.

Utbildning i yrkeskunnande erbjuds hos branschorganisationer och privata utbildningsföretag.

Examensprov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik består av två delprov:

  • Delprov I Flervalsfrågor, 40 poänggivande uppgifter (totalt 40 poäng). Provtid 120 min.
  • Delprov II Fallstudier, 20 poänggivande uppgifter (totalt 40 poäng). Provtid 120 min.

Delprov I måste vara genomfört innan delprov II får genomföras.

För ett godkänt examensprov krävs att samtliga tre villkor nedan är uppfyllda:

  1. Provresultatet ska vara minst 48 poäng (60 procent) totalt på hela examensprovet.
  2. Delprovsresultatet ska vara minst 20 poäng (50 procent) på varje delprov.
  3. Båda delproven ska vara avlagda inom en månad.

Om du har uppnått kravgränsen 20 poäng på varje delprov innebär det att respektive delprov är tillgodoräkningsbart. För att du ska bli godkänd på provet i sin helhet måste den totala poängsumman vara minst 48 poäng. Observera! Om båda delproven är godkända (tillgodoräkningsbara) men totalsumman understiger 48 poäng, så måste du göra om båda delproven. Nedan förklaras detta med tre exempel.

Exempel 1. Visar på ett resultat som innebär att examensprovet är godkänt. På båda delproven är respektive kravgräns uppnådd och det sammanlagda kravet på minst 48 poäng för båda proven är också uppnått.

ExamensprovetKravpoängDina poängMax poäng
Delprov 1 20 26 40
Delprov 2 20 22 40
  40 48 80

Exempel 2. Visar på ett examensprov som är underkänt och båda delproven måste skrivas om. På båda delproven är respektive kravgräns uppnådd, men det sammanlagda kravet på minst 48 poäng har inte uppnåtts.

ExamensprovetKravpoängDina poängMax poäng
Delprov 1 20 26 40
Delprov 2 20 20 40
  40 46 80

Exempel 3. Visar att delprov 2 är underkänt och inte tillgodoräkningsbart, eftersom kravgränsen 20 poäng inte har uppnåtts. Det innebär att du måste skriva om det underkända delprovet. Det måste skrivas om inom en månad.

ExamensprovetKravpoängDina poängMax poäng
Delprov 1 20 26 40
Delprov 2 20 18 40
  40 44 80

Undantag från prov

I vissa fall kan Transportstyrelsen bevilja undantag från hela eller delar av examensprovet. Om du till exempel har ett bevis om högre utbildning eller teknisk utbildning finns det möjlighet att söka undantag från prov. Undantaget gäller bara för de ämnen som omfattas av beviset och som motsvarar kunskaper i alla ämnen under avsett avsnitt.

Undantag från hela examensprovet kan beviljas för personer som kan bevisa att de lett vägtransportföretag för gods- eller persontransporter i någon medlemsstat under tioårsperioden före den 4 december 2009.

Läs mer om undantagen i Artikel 8 och 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1071/2009.

Efter provet

Du får besked om ditt resultat direkt efter avslutat prov. Ett examensbevis kommer att skickas hem till dig när du är godkänd på examensprovet.

Regler

Examensprov för gods- eller persontransporter regleras enligt Transportstyrelsens föreskrifter (2012:147) om prov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik. 

Bestämmelser för undantag från prov, gällande persontransporter med buss och godstransporter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1071/2009, artikel 8.7 samt artikel 9.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!