Information till utbildare för yrkesförarkompetens

En näringsidkare som vill bedriva utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens behöver ansöka om tillstånd för detta hos Transportstyrelsen.  Andra regler gäller för gymnasieskolor eller kommunal vuxenutbildning där eleven går nationell kurs som har varit föremål för samråd.

Förarutbildning på distans med anledning av coronaviruset

Vi får många frågor från företag och allmänhet om vi tillåter att utbildning kan ske på distans nu med anledning av coronaviruset. På sidan Information om förarutbildning på distans med anledning av coronaviruset kommer vi att hålla er uppdaterade med vad som gäller inom området.

Förtydligande av e-tjänst för ansökan

Med anledning av att ansökningar om tillstånd att bedriva fortbildning för yrkesförarkompetens ofta kräver kompletteringar, har vi gjort ett förtydligande om hur du ska fylla i beskrivning av undervisningsmetoder i utbildningsplanen.

Läs vårt förtydligande här

Möjliga tillstånd att ansöka om

De tillstånd som är möjliga att ansöka om är följande:

 • Grundutbildning för persontransporter, 140 eller 280 timmar.
 • Grundutbildning för godstransporter, 140 eller 280 timmar.
 • Fortbildning för persontransporter, 35 timmar.
 • Fortbildning för godstransporter, 35 timmar.

Krav för att få tillstånd

Tillstånd får beviljas den som med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt bedöms ha förutsättningar att bedriva utbildningsverksamhet på ett sådant sätt att kravet på god utbildning tillgodoses. Tillståndet får förenas med villkor.

Allmänt

Lärare ska ha dokumenterad erfarenhet under sammanlagt minst två år

 1. från den transportbransch som utbildningsverksamheten avser, eller
 2. som lärare vid förarutbildning för körkortsbehörighet för de fordon som utbildningsverksamheten avser.

Lärare ska även ha dokumenterad erfarenhet av att undervisa vuxna som sammanlagt motsvarar minst sex månaders heltidsarbete inom de senaste fem åren. Alternativt ska lärare ha genomgått eftergymnasial utbildning med pedagogisk inriktning som sammanlagt motsvarar sex månaders heltidsstudier.

Lärare som leder undervisning i sådant ämne som inte rör transportverksamhet, exempelvis att ge första hjälpen åt skadade, vidta åtgärder vid brand eller reaktioner vid överfall, behöver inte ha erfarenhet enligt punkt 1 och 2 ovan.

Lärare ska ha god kännedom om bestämmelserna inom sitt undervisningsområde och de utbildningskrav som framgår av bilagan till förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens.

Körträning

Vid körträning ska lärare inneha gällande körkort utfärdat i en stat inom EES. Körkortet ska ge behörighet att köra fordon som utbildningen avser.

Lärare ska under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren innehaft körkort enligt första stycket.

Lärare vid körträning ska även ha dokumenterad erfarenhet under sammanlagt minst tre år

 1. från yrket som förare av fordon som utbildningsverksamheten avser, eller
 2. som lärare vid övningskörning under förarutbildning för körkorts-behörighet att köra fordon som utbildningsverksamheten avser.

Undervisning ska ledas av lärare som har anmälts till Transportstyrelsen.

Undervisningslokal ska vara lämplig för undervisning med hänsyn till undervisningsmetod, undervisningsmaterial och antal deltagare.

Allmänna råd
Antal deltagare bör uppgå till högst 20 per lärare vid varje utbildningstillfälle.

Simulator som används i undervisningen för körning med fordon av det slag utbildningen avser, ska vara avancerad och ge en verklighetsnära känsla av att utöva yrket under olika förhållanden.

Fordon som används i undervisningen ska vara lämpliga för utbildning för yrkesförarkompetens.

Allmänna råd
Fordon som används vid utbildning för yrkesförarkompetens för godstransporter bör anses vara lämpliga om de uppfyller kraven i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:46) om förarprov, behörighet C1 och C eller Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:47) om förarprov, behörighet C1E och CE.

Fordon som används för utbildning för yrkesförarkompetens för persontransporter bör anses vara lämpliga om de uppfyller kraven i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:48) om förarprov, behörighet D1 och D eller Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:49) om förarprov, behörighet D1E och DE.

Den som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet ska genom identitetskontroll fastställa att den person som genomgår utbildning är den han eller hon uppger sig vara.

För att delta i utbildning för grundläggande kompetens ska deltagare inneha gällande körkort med körkortsbehörighet B samt

 1. vid utbildning för godstransporter körkort med körkortsbehörighet C1, C1E, C eller CE eller inneha körkortstillstånd för sådan behörighet, eller
 2. vid utbildning för persontransporter körkort med körkortsbehörighet D1, D1E, D eller DE eller inneha körkortstillstånd för sådan behörighet.

Deltagare som genomgår utbildning ska närvara under hela utbildningstiden.

Deltagarregister

Utbildningsanordnaren ska föra ett deltagarregister. För varje deltagare ska registret innehålla uppgifter om

 1. deltagarens namn och personnummer eller samordningsnummer,
 2. hur identiteten har kontrollerats,
 3. datum då deltagaren påbörjat utbildningen,
 4. transportslag och typ av grundutbildning eller fortbildning, och
 5. datum för genomförd utbildning.

Deltagaranteckningar

Utöver vad som framgår om fortbildning i 5 kap. 5 § förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens ska anteckningar föras av utbildningsanordnaren för varje deltagare som påbörjat en grundutbildning.

Följande uppgifter ska antecknas för både grundutbildning och fortbildning:

 1. Deltagarens namn och personnummer eller samordningsnummer.
 2. Transportslag, grundutbildning enligt 4 kap. 1, 2 eller 4 §§ lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens, fortbildningskurs eller delkurs av fortbildningen.
 3. Datum för undervisningen och undervisningstillfällets längd.
 4. Mål som undervisningen har avsett och ämnen som den har omfattat.
 5. Lärarens intygande att deltagaren har deltagit i undervisningen genom sin signatur.

För grundutbildning ska för varje deltagare teoriundervisning och körträning med fordon antecknas. För fortbildning ska för varje deltagare teoriundervisning antecknas och i förekommande fall även körning med fordon och simulatorträning.

Tidsperiod för bevarande

Deltagaranteckningar och deltagaranteckningar enligt ovan ska bevaras av utbildningsanordnaren minst fem år från datumet då deltagaren genomgått utbildning eller del av utbildning. Deltagarregister och anteckningarna ska vara tillgängliga vid tillsyn.

Intyg

Intyg om genomförd fortbildning eller delkurs av fortbildning enligt 5 kap. 7 § förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens ska innehålla

 1. förarens namn och personnummer eller samordningsnummer,
 2. namn och organisations- eller personnummer på tillståndshavaren,
 3. underskrift och namnförtydligande på den som utfärdar intyget för tillståndshavaren,
 4. när undervisningen ägt rum,
 5. undervisningstid, och
 6. mål och ämnen vid genomförd undervisning.

Intyg om genomförd fortbildning från den som anordnat den sista delkursen ska innehålla uppgifter om intyg från samtliga utbildningsanordnare.

Kopia på intyget ska sparas av utbildningsanordnaren i minst fem år från utfärdandet och ska vara tillgängligt vid tillsyn.  

Rapportering

Rapportering till Transportstyrelsen om genomförd grundutbildning eller fortbildning ska ske genom elektronisk överföring i ett system som har godkänts av Transportstyrelsen och i enlighet med de uppgifter och anvisningar som Transportstyrelsen har bestämt.

Vad en ansökan ska innehålla

 • uppgifter om rapportör för utbildningen
 • uppgifter om lärare och deras verksamhetsområden
 • högsta antal deltagare per utbildningstillfälle
 • undervisningslokalens utformning och utrustning för utbildningsverksamheten
 • uppgifter om de fordon som används i utbildningen
 • uppgifter om andra tillgängliga praktiska resurser som används i utbildningen.

Ytterligare information om vad en ansökan ska innehålla framgår i e-tjänsten för ansökan.

I ansökan efterfrågas

 • intyg om lärarkompetens, för de lärare som inte redan är anmälda som lärare
 • säkerställande av utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens (ifylls i tjänsten)
 • utbildningsplan som anger ämnen, plan för genomförande av utbildning och undervisningsmetoder (ifylls i tjänsten).

Prövningsavgift

En avgift kommer att tas ut i samband med prövningen av ansökan. Begäran om prövningsavgift skickas ut via e-post när ansökan har kommit in till oss. Avgiften regleras genom Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter. För mer information, se Transportstyrelsens webbsida om avgifter.

Rapportering av genomförd utbildning

För att kunna registrera genomförd utbildning behöver ni ha en rapportör registrerad. 

När du ansöker om tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens via vår e-tjänst, ska du anmäla vem som ska ha rollen som rapportör.

Regler vid rapportering av genomförd utbildning

 • Behörighet till tjänsten är personlig och får inte överlåtas.
 • Högst tre rapportörer medges per tillstånd.
 • Rapportering av genomförd utbildning får göras endast om eleven genomfört utbildningen och uppnått målen enligt Transportstyrelsens föreskrifter för avsedda utbildningar.
 • Rapportering ska ske omgående efter utbildningens genomförande.
 • Tjänsten du ansöker om kräver att du legitimerar dig elektroniskt.
 • Tillståndshavaren ska omgående avanmäla rapportören när anställningen upphör eller förändras.
 • Tillståndshavare eller rapportör får inte lämna ut elevuppgifter som framkommit i samband med anmälan om genomförd utbildning.
 • Tillståndshavare eller rapportör får inte använda tjänsten på något annat sätt än vad som är avsett.

Återkallelse av behörigheten

Transportstyrelsen har rätt att återta behörigheten till tjänsten, om det kommer till kännedom att utbildningsanordnare eller rapportör inte följer reglerna ovan. 

Personaladministratör

För att själva kunna registrera personalförändringar och få en översikt över vilken personal som finns registrerad behöver ni ha en personaladministratör registrerad. 

När du ansöker om tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens via vår e-tjänst, ska du anmäla vem som ska ha rollen som personaladministratör.

Regler för personaladministratör

 • Behörigheten till tjänsten är personlig och får inte överlåtas.
 • Personuppgifter som lämnas kommer att registreras i Transportstyrelsens utbildarregister. Registret är till för att samla och administrera personuppgifter för de personer som ges tillstånd att bedriva utbildning. Utbildarregistrets uppgifter ligger sedan till grund för Transportstyrelsens tillsynsverksamhet.
 • Transportstyrelsen ansvarar för utbildarregistret och registrerar därför för varje utförd tjänst vad som utförts, av vem och vid vilken tidpunkt. Denna kontrollfunktion är nödvändig för att kunna följa upp att all användning av Internettjänsten sker på rätt sätt.
 • Uppgiftslämnaren ska omgående anmäla till Transportstyrelsen när anställningen upphör eller förändras för de som har behörighet till tjänsten.
 • Uppgiftslämnaren får inte använda tjänsten på något annat sätt än vad som är avsett.
 • Om det kommer till Transportstyrelsens kännedom att uppgiftslämnaren inte följer reglerna ovan, har Transportstyrelsen rätt att återta behörigheten till tjänsten.

Handläggningstid

Handläggningstiden beräknas till tre veckor från att ansökan har kommit in, prövningsavgiften är betald och ansökan är komplett med nödvändiga bilagor samt uppfyller gällande krav.

Ändringar i befintligt tillstånd

Om du redan har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens och har gjort ändringar i verksamheten, då kan ni behöva anmäla eller ansöka om ändring för detta. Mer information om detta finner ni i våra blanketter under relaterad information på den här sidan.

Författningar

På följande sidor kan du läsa mer om regler gällande utbildning för yrkesförarkompetens:

Ansök om tillstånd  

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!