Avstånd mellan dragfordon och släp

Hur stort avståndet minst ska vara mellan dragfordonet och släpet beror på vilken typ av fordon det är.

Med avstånd mellan fordon menas här avståndet mellan sista axeln på det främre fordonet (dragfordonet) och första axeln på det tillkopplade fordonet. På fordonstyperna som bilderna visar ska avståndet vara 

Lastbil och släp. 3 meter eller mer för BK 1, BK 2, BK 3 och BK 4.

Bild 1 visar att det gäller om båda axlarna är enkelaxlar.

Lastbil och släp. 3 meter eller mer för BK 1 och BK 4. 4 meter eller mer för BK 2 och BK 3.

Bild 2 visar att det gäller om den ena axeln är en enkelaxel och den andra ingår i en boggi eller trippelaxel.

Lastbil och släp. 4 meter eller mer för BK 1, BK 2, BK 3 och BK 4.

Bild 3 visar att det gäller om axlarna ingår i var sin boggi.

Lastbil och släp. 5 meter eller mer för BK 1. 4 meter eller mer för BK 4.

Bild 4 visar att det gäller om den ena axeln ingår i en boggi och den andra i en trippelaxel eller båda i en trippelaxel.

Om avståndet är kortare än de som visas ovan får ingen axelkombination som är möjlig inom fordonståget överskrida de vikter som anges i bruttoviktstabellerna för BK 1, BK 2, BK 3 och BK 4 för de olika axelavstånden. Vid jämförelse med Bilaga 1 i trafikförordningen (1998:1276) får de värden som anges för släpvagnar även tillämpas för de fall där dragfordonet ingår i jämförelsen.
Begränsningar för tillåten bruttovikt får inte heller överskridas.

Lastbil och släp. Tre exempel på kombinationer.

Bild 5 visar tre exempel på axelkombinationer.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!