Godstrafik inom EU/EES

Det krävs tillstånd för att få bedriva godstrafik till, från och/eller genom andra EU-länder. Bestämmelser om internationella godstransporter på väg finns i Europaparlamentets och rådets förordning nr 1072/2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg

Gemenskapstillstånd

För att bedriva internationella godstransporter inom EU/EES krävs ett gemenskapstillstånd, och det utfärdas till den som har tillstånd att bedriva internationell godstrafik. Ansökan sker till Transportstyrelsen och giltighetstiden för tillståndet är 10 år.

Från och med den 21 maj 2022 krävs gemenskapstillstånd även för lätta fordon (2.5–3.5 ton) som körs i internationell trafik.

En vidimerad kopia av tillståndet som är utfärdat av Transportstyrelsen ska finnas med i fordonet.

Blankett för ansökan hittar du under relaterad information på den här sidan.

Förartillstånd

Förare som inte är medborgare inom EES, men som är anställda av ett företag i en medlemsstat, måste ha ett förartillstånd för att köra internationell godstrafik.

Det är transportföretaget som ansöker om förartillståndet. Giltighetstiden för ett förartillstånd är längst fem år, och får inte beviljas för längre tid än anställningen varar enligt anställningsavtalet.
Föraren ska vara anställd med de anställningsvillkor som gäller i Sverige. Ett förartillstånd innebär inte rätt att köra svenskregistrerat fordon i yrkesmässig trafik i Sverige.

För att transportföretagen ska kunna ansöka om ett förartillstånd krävs ett gemenskapstillstånd.

Ansök om tillstånd 

Prövningsavgifter och handläggningstider

En avgift kommer att tas ut i samband med prövning av ansökan om gemenskaps-tillstånd och förartillstånd. Avgiften regleras genom Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter. För mer information, se Transportstyrelsens webbsida om avgifter.

Handläggningstid för prövning av ansökan om gemenskapstillstånd och förartillstånd beräknas till två veckor från att betalning har kommit in.

Cabotage

Med en cabotagetransport avses möjligheten för en transportör att utöva yrkesmässiga tillfälliga inrikes godstransporter i ett annat EU/EES-land än där denne är etablerad.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!