Förartillstånd

Förartillstånd krävs för förare som inte är medborgare i något EES-land men är anställda av ett företag i en medlemsstat.

Ansökan om förartillstånd görs av transportföretaget

Bestämmelser om förartillstånd finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009. Bestämmelserna innebär att en förare ska ha ett förartillstånd, om han eller hon inte är medborgare inom EES men är anställd av ett företag i en medlemsstat som chaufför i internationell godstrafik.

Det är transportföretaget som ansöker om förartillstånd. Transportföretaget, måste ha gemenskapstillstånd. Föraren ska vara anställd med de anställningsvillkor som är vanligt förekommande i branschen i Sverige. Ett förartillstånd innebär inte rätt att köra svenskregistrerat fordon i yrkesmässig trafik i Sverige.

Giltighetstiden för ett förartillstånd är längst fem år. Det får inte beviljas för längre tid än anställningen varar enligt anställningsavtalet.

Ansökan görs hos Transportstyrelsen.

Relaterad information