Internationell busstrafik

Den som har ett svenskt tillstånd till yrkesmässiga persontransporter med buss får utföra transporter till, från och genom andra länder inom EU/EES.

Bestämmelser för sådan trafik finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 från den 21 oktober, 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006.

Olika regler gäller beroende på om det är busstrafik inom eller utanför EU/EES och om det gäller linjetrafik, beställningstrafik eller cabotagetrafik. Gemensamt för alla är att det krävs tillstånd eller kontrolldokument. Dessa utfärdas av Transportstyrelsen.

Slutdestinationen på resan avgör om det räknas som busstrafik inom eller utanför EU/EES.

Definitioner på persontransporter med buss

För busstrafik både till länder inom EU/EES och utanför gäller följande definitioner på olika slag av persontransporter med buss.

Linjetrafik är yrkesmässig trafik för persontransporter som är tidtabellsbunden, det vill säga den går vid regelbundna tider längs bestämda färdvägar, och passagerarna får stiga på och av vid i förväg bestämda hållplatser. Linjetrafik ska vara allmänt tillgänglig. Ersättningen bestäms för varje passagerare för sig. Förutsättningen är att trafiken inte ingår som ett led i ett arrangemang där huvudsyftet är annat än själva transporten, till exempel.

Beställningstrafik (tillfällig trafik) är rundresor, det vill säga trafik där samma fordon används för att transportera passagerare i en eller flera i förväg bildade grupper, och där alla passagerare åker tillbaka till resans utgångspunkt. Det kan också vara trafik som anordnas vid särskilda evenemang och resor där logi eller andra turisttjänster ingår i resan.

Cabotage innebär att ett transportföretag bedriver nationella persontransporter på väg i en annan medlemsstat än den där bolaget har sitt säte.

Hur man ansöker om tillstånd till internationell linjetrafik

Det här är en beskrivning av de handlingar som måste bifogas en ansökning om  internationellt linjetrafiktillstånd.

Ansökningshandlingarna ska innehålla en tidtabell med samtliga på- och avstigningsplatser. Till länder utanför EU/EES ska även ankomsttiderna till samtliga länders gränspasseringar anges. En prislista ska bifogas där priset ska finnas angivet i euro. Bifoga även en karta med linjesträckningen iprickad.

Bifoga också en kopia på trafiktillståndet utfärdat av Transportstyrelsen samt en kopia på gemenskapstillståndet för persontransporter. Dessutom måste du bifoga ett körschema som visar förarnas kör- och vilotider.

Tänk på att ansökningshandlingarna ska skickas till de berörda länderna. Skriv därför på engelska för att myndigheterna i de olika länderna ska förstå det som står i handlingarna.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!