Biluthyrning

Det krävs tillstånd för att yrkesmässigt hyra ut personbilar och andra fordon. 

Ett företag som bedriver biluthyrning ska ha en person som är särskilt ansvarig för verksamheten. Personen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande regler, god branschsed och med god trafiksäkerhet. Om verksamheten bedrivs i enskild firma så är det näringsidkaren själv som är ansvarig.

Prövning

Transportstyrelsen prövar att den som ansöker om tillståndet är lämplig att bedriva uthyrningsrörelse. Den sökande måste uppfylla vissa krav på bland annat yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden, vilja och förmåga att fullgöra skyldigheter mot det allmänna samt laglydnad i övrigt. 

Prövningen omfattar den sökande, som kan vara en fysisk person (enskild firma) eller en juridisk person (till exempel ett aktiebolag).

I fråga om juridiska personer omfattar prövningen också personer som kan bestämma över verksamheten. Det gäller den verkställande direktören och andra personer i företagets ledning, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som är aktieägare eller närstående till aktieägare samt bolagsmännen i handels- och kommanditbolag. Den som ska vara ansvarig för uthyrningsverksamheten i ett bolag kan men behöver inte vara ägare eller sitta i bolagets styrelse. Vem som räknas som närstående anges i konkurslagen (1987:672).

Ansvariga personer ska vara bosatta i Sverige. För en tillståndshavare som har sitt säte eller är bosatt inom EES får dock den eller de ansvariga vara bosatta inom EES-området.

Yrkeskunnande

I fråga om juridiska personer gäller kravet på yrkeskunnande den som är ansvarig för verksamheten. Med yrkeskunnande avses sådana kunskaper som behövs för att driva en uthyrningsrörelse:

  • juridik,
  • företagsledning,
  • tillstånd för uthyrningsrörelse,
  • tekniska normer,
  • driftförhållanden,
  • trafiksäkerhet.

Kravet på yrkeskunnande anses uppfyllt av den som har blivit godkänd på en särskilt anordnad utbildning. En sådan utbildning ges bland annat av Biluthyrarna Sverige.  Transportstyrelsen prövar även om den ansvarige har skaffat yrkeskunnande på annat sätt om han eller hon inte har gått en utbildning. Den som söker och vill uppvisa yrkeskunnande på annat sätt ska skicka ett intyg som styrker han eller hon har såna kunskaper som behövs. Intyget ska vara skrivet av en oberoende part. Det betyder att den som ska vara ansvarig för verksamheten (eller närstående till den ansvarige) kan inte skriva intyget själv.

Läs mer om ansökan om tillstånd för biluthyrning

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!