Frågor och svar för Stockholm

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om trängselskatt i Stockholm.

Alla passager som sker under en kalendermånad samlas till ett skattebeslut. Skattebeslutet aviseras dig som fordonsägare via brev i mitten av kalendermånaden efter passage. Du kan se dina betalda och obetalda skattebeslut via tjänsten Mina skattebeslut och Preliminära dygnsbelopp. Du kan också kontakta vår kundtjänst på nummer 0771-29 29 29.

Det maximala beloppet per dag och fordon är 105 kronor. Maxtaxan är gemensam för innerstaden och Essingeleden.

Läs mer om tider och belopp.

Det finns fristående företag som utvecklat tjänster för betalning och påminnelser via sms, oberoende av Transportstyrelsen. De har alltså inget avtal med oss. Vi har inte möjlighet att förmedla namn på dessa företag.

För att dessa tjänster ska fungera behöver företaget få tillgång till fordonets registreringsnummer och till behörighetskoden som finns på registreringsbeviset. Fordonsägaren bör vara uppmärksam på att registreringsbeviset är en värdehandling som inte ska komma i orätta händer. Den som lämnar ut sitt registreringsnummer och sin behörighetskod bör alltid försäkra sig om att uppgifterna inte kommer att kunna utnyttjas felaktigt.

Om du som är skattskyldig anser att ett skattebeslut om trängselskatt har blivit fel, kan du per brev, fax eller e-post begära omprövning hos Skatteverket. 

Skicka din begäran till:
Skatteverket
Trängselskattesektionen
701 87 Örebro
Fax: 010-574 51 80 
E-post: fordon@skatteverket.se 

I din begäran om omprövning ska följande ingå:

  • Fordonets registreringsnummer.
  • Datum för skattebeslutet.
  • Anledningen till att du begär omprövning.
  • Ditt namn och din adress.

En begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket senast 60 dagar efter det att beslut om skatt har fattats.

Om du har parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan du ansöka om att undanta ett fordon från skatteplikt hos Skatteverket .
Ansökan om befrielse från trängselskatt

Blanketten kan du även beställas via vår kundtjänst på nummer 0771-29 29 29.

Observera att undantaget från skatteplikt gäller så länge som parkeringstillståndet är giltigt. Om ditt fordon var undantaget skatteplikt under försöket med trängselskatt kan det fortfarande gälla. Kontrollera därför giltighetstiden på ditt beslut från Skatteverket (Trängselskatt - befrielse från skatteplikt) innan du lämnar in en ny ansökan.

Om du har bytt fordon sedan försöket med trängselskatt avslutades, behöver du sannolikt ansöka på nytt. Inget läkarintyg krävs vid ansökan, däremot en kopia på framsidan av parkeringstillståndet. Personen får vid ansökan bestämma sig för vilket fordon som ska vara undantaget. Om det finns synnerliga skäl kan Skatteverket undanta två fordon från skatteplikt.

Vid färd i något annat fordon tas trängselskatt ut. Det finns inget krav på att den rörelsehindrade själv ska äga fordonet i fråga.

Nej, registreringsskylten och ett område kring skylten av fordonet kommer att bli fotograferat. Människor eller föremål inne i fordonet finns alltså inte med på fotot.

Uppgifter om vilken betalstation fordonet passerat och tidpunkten för passagen är sekretessbelagda. (Enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).)

De sekretessbelagda uppgifterna lämnas bara ut till fordonsägaren och kan, efter en särskild begäran, skickas per post till fordonsägarens folkbokföringsadress.

Uppgifter om tid och plats för passager, liksom foton, lagras hos Transportstyrelsen så länge de behövs för beslut. Det innebär att om du har betalt skatten och inte begärt omprövning, så tas uppgifterna bort. Om du har begärt en omprövning skrivs de uppgifter som är relevanta för ärendet ut och arkiveras i pappersform hos Skatteverket under sex år.

Om ett skattebeslut överklagas, lagras relevanta uppgifter för ärendet hos den instans som behandlar ärendet, till exempel Skatteverket, länsrätten eller annan domstol. Sekretessen kring detaljerade uppgifter om passager gäller även vid behandling hos andra myndigheter än Transportstyrelsen, till exempel vid omprövning eller överklagan.

Skyltarna har satts upp för att du ska komma ihåg att betala trängselskatt efter det att du lämnat Stockholm. Transportstyrelsen vill påminna fordonsägare och förare om att trängselskatt gäller för passager både in och ut ur Stockholm. Skyltar (vägmärket för betalväg) finns även på infartsleder till Stockholm och på betalstationerna (en skylt för betalstation, vägmärket för betalväg och en skylt med tider och belopp).

Relaterad information