Belopp och betalning

Här får du svar på frågor som gäller ämnet "Belopp och betalning".

Om du som är skattskyldig anser att ett skattebeslut om trängselskatt har blivit fel, kan du per brev, fax eller e-post begära omprövning hos Skatteverket. 

Skicka din begäran till:
Skatteverket
Trängselskattesektionen
701 87 Örebro
Fax: 010-574 51 80 
E-post: fordon@skatteverket.se 

I din begäran om omprövning ska följande ingå:

  • Fordonets registreringsnummer.
  • Datum för skattebeslutet.
  • Anledningen till att du begär omprövning.
  • Ditt namn och din adress.

En begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket senast 60 dagar efter det att beslut om skatt har fattats.

Det finns fristående företag som utvecklat tjänster för betalning och påminnelser via sms, oberoende av Transportstyrelsen. De har alltså inget avtal med oss. Vi har inte möjlighet att förmedla namn på dessa företag.

För att dessa tjänster ska fungera behöver företaget få tillgång till fordonets registreringsnummer och till behörighetskoden som finns på registreringsbeviset. Fordonsägaren bör vara uppmärksam på att registreringsbeviset är en värdehandling som inte ska komma i orätta händer. Den som lämnar ut sitt registreringsnummer och sin behörighetskod bör alltid försäkra sig om att uppgifterna inte kommer att kunna utnyttjas felaktigt.

Alla passager som sker under en kalendermånad samlas till ett skattebeslut. Skattebeslutet aviseras dig som fordonsägare via brev i mitten av kalendermånaden efter passage. Du kan se dina betalda och obetalda skattebeslut via tjänsten Mina skattebeslut och Preliminära dygnsbelopp. Du kan också kontakta vår kundtjänst på nummer 0771-29 29 29.

Ett viktigt syfte med trängselskatten är att minska trängseln under högtrafiktid. Skatten är högst när trängseln är som störst för att fler ska välja att köra bil vid en annan tidpunkt eller välja att resa på annat sätt.

För trängelskatterna gäller lagen om trängselskatt och enligt den ska varje passage beskattas, med vissa undantag i form av exempelvis flerpassageregel och maxavgift per dygn

Ett syfte med trängselskatten är att trängseln på trafikleder och gator i Göteborg ska minska. Med en förbetald årsavgift känner man sig inte lika motiverad att resa mindre med sin bil eller att resa på annat sätt när detta är möjligt, eftersom man redan har betalat för ett helt år.

Skatteplikten uppstår i samma ögonblick som man passerar en betalstation. Enligt gällande skatteregler kan man inte betala en skatt som ännu inte uppstått, i förskott.

I förarbeten till lag (2004:629) om trängselskatt diskuterades möjligheterna till förskottsbetalning och om trängselskatt skulle kunna infogas i skattekontosystemet. Men man kom fram till att det fanns svårigheter med detta eftersom trängselskatten är knuten till ett fordon och inte enbart till en fysisk eller juridisk person (så som skattekontot är). I propositionen 2003/04:145 gjorde därför regeringen bedömningen att trängselskatt inte skulle infogas i skattekontosystemet.

Om man vill kan man själv öppna ett särskilt bankkonto för autogiro. Då har man möjlighet att betala in i förskott till detta konto där pengarna sedan dras automatiskt efter att ett skattebeslut har fattats.

Det är du som fordonsägare som ansvarar för att skatten betalas i tid, även om du inte har fått en avi. Varje månads skattebeslut ska betalas för sig.  Använd alltid vårt bankgirokonto för trängselskatt vid betalning: 282-4647 och ange OCR-numret från avin som referens.

Du kan få uppgifter om dina skattebeslut genom att logga in på tjänsten Mina skattebeslut och Preliminära dygnsbelopp  eller genom att ringa vår kundtjänst på nummer 0771-29 29 29.

Nej, autogiro är kopplat till ett personnummer (eller organisations- eller filialnummer). Bilar som säljs tas automatiskt bort från autogirobetalning och bilar som köps av någon som har autogiro läggs automatiskt till (om det finns ett aktivt autogiro för trängselskatt).

Om du har använt bil för resor till och från arbetet och du har rätt till avdrag för resorna får du dessutom göra avdrag för de faktiska utgifterna för trängselskatt.

Länk till Skatteverkets webbsida om trängselskatt

Nej. När din bil passerar genom betalstationen så registreras det automatiskt och bilens registreringsskyltar fotograferas.

I slutet av varje månad skickar vi en inbetalningsavi till dig som fordonsägare. Där framgår det sammanlagda debiterade beloppet för föregående kalendermånad. På avin finns även information om antalet passager och belopp per dag. Skatten ska finnas på Transportstyrelsens konto för trängselskatt senast det datum som anges på avin.

Du kan få avin elektroniskt till din internetbank via bankens tjänst e-faktura. Läs mer om e-avi.

Du kan teckna autogiro för trängselskatt. Med autogiro dras trängselskatten automatiskt från det konto du anger. Du behöver inte hålla reda på när skatten ska vara betald eller hur mycket som ska betalas. Inga extra avgifter tillkommer under förutsättning att det finns tillräckligt med pengar på det konto du har angivit.

Autogiro för trängselskatt

Ja. Dessa fordon kommer dock att komma fram snabbare och smidigare när trängseln minskar. Skatten är avdragsgill.

Nej. De bidrar också till trängseln i storstäderna. (Det undantag som tidigare fanns i Stockholm har upphört.)

Trängselskatt tas ut för bilar. Inom begreppet "bilar" ingår personbil, lastbil och buss. Övriga fordonsslag (t.ex. släp, traktorer och motorredskap) är undantagna.

I lagen om vägtrafikdefinitioner (2001:559) definieras en bil på följande sätt:

Bil: Ett motorfordon som är försett med tre eller flera hjul eller medar eller med band och som inte är att anse som en motorcykel eller en moped. Bilar delas in i personbilar, lastbilar och bussar.

Följande fordon är automatiskt undantagna från trängselskatt:

  • utryckningsfordon
  • bussar med totalvikt av minst 14 ton
  • diplomatregistrerade fordon
  • motorcyklar
  • militära fordon

Ansökan om befrielse för den som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Om du har parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan du ansöka om att undanta ett fordon från skatteplikt hos Skatteverket. Om det finns synnerliga skäl kan Skatteverket undanta två fordon från skatteplikt.

Observera att undantaget från skatteplikt gäller så länge som parkeringstillståndet är giltigt.

Vid färd i något annat fordon tas trängselskatt ut. Det finns inget krav på att den rörelsehindrade själv ska äga fordonet i fråga.

Om Skatteverket beviljar undantag från skatteplikt gäller undantaget i både Göteborg och Stockholm.

Transportstyrelsens kostnader för att trycka, kuvertera och skicka ut en pappersavi uppgår till cirka 2,20 kronor. Kostnaderna för porto är förhållandevis låga på grund av de stora volymer brev vi skickar ut. I genomsnitt skickas 750 000 skattebeslut ut via brev varje månad. Att kostnaden per beskattad passage är lägre (2 kronor) än kostnaden för ett brevutskick (2,20 kronor) beror på att många avier (cirka 210 000) skickas ut elektroniskt till fordonsmottagarens internetbank (e-avi), och att många företag samlar alla skattebeslut på en och samma avi (samlingsfaktura) vilket också minskar kostnaden för distribution.

Relaterad information