Trafikanalys - uppdrag att utreda sänkt hastighet i tättbebyggt område

2016-11-04

Regeringen har uppdragit åt Trafikanalys att utreda förutsättningarna för, och konsekvenserna, inklusive finansiella och legala sådana, av sänkt hastighet inom tättbebyggt område.

Trafikanalys ska också analysera alternativ till en generell sänkning av den högsta tillåtna hastigheten inom tättbebyggt område. Konsekvenserna av detta ska utvärderas i relation till de transportpolitiska målen. Trafikverket och Transportstyrelsen ska bistå Trafikanalys med underlag i uppdraget. Vid genomförandet av uppdraget ska Trafikanalys samråda med Sveriges kommuner och landsting samt andra berörda aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 20 oktober 2017. 

Ett antal kommuner har under arbetet med att ta fram en nationell cykelstrategi framfört att den högsta tillåtna hastigheten inom tättbebyggt område bör sänkas till 40 kilometer i timmen. Effekterna av en sådan sänkning är inte fullt ut studerade, men bör kunna ge ökad trafiksäkerhet och trygghet, särskilt för oskyddade trafikanter. Lägre hastigheter hos bilarna kan även ge positiva effekter på luftkvalitet och minskat buller. Vid en sänkt hastighet inom tättbebyggt område kan man samtidigt befara restidsförluster för den motordrivna trafiken. En analys av de samhällsekonomiska effekterna och andra konsekvenser av ändrade hastighetsgränser inom tättbebyggt område saknas.

Till toppen