Nya vägmärken

2017-11-17

Den 12 oktober beslutade regeringen om flera ändringar i olika förordningar bland annat Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner, Trafikförordningen (1998:1276) och Vägmärkesförordningen (2007:90). Ändringarna träder ikraft den 1 december 2017.

Vägmärkesförordningen

Kursiverad text kommer från Transportstyrelsens framställan till regeringen.

Bakgrund

I vägmärkesförordningen införs ett antal helt nya vägmärken, några märken går från att vara tilläggstavlor till att bli vägmärken och några symboler övergår till att vara vägmärken. Vissa vägmärken eller andra anordningar byter också beteckningar exempelvis tecken av vakt som byter från X10 till V1. 

VägmärkenKursiv text kommer från Transportstyrelsens framställan till regeringen
A41, varning för olycka 
För att varna för en olycka kan vägmärke A40, varning för annan fara, med tilläggstavla med texten olycka användas. Normalt är det, för snabb förståelse, bättre med en symbol än en text. Det främsta användningsområdet är sannolikt på s.k. VMS skyltar som visar lysande vägmärken.
C45 Särskild bestämmelser för stannade och parkering

Har tidigare varit placerade i gruppen tilläggstavlor men flyttas nu till gruppen för förbudsmärken. Dessa märken är en förenklad utmärkning av bestämmelserna. Märkena kan endast sitta under andra vägmärken och får inte placeras enskilt.

E30 Särskilda bestämmelser för parkering 

Märket har tidigare varit placerat i gruppen tilläggstavlor men flyttas nu till gruppen för anvisningsmärken. Dessa märken ger möjlighet till en förenklad utmärkning av bestämmelserna. Märkena kan endast sitta under andra vägmärken och får inte placeras enskilt.

G11 Färja

Märket anger ett färjeläge eller att angivet mål kan nås med färja.

Märket har tidigare varit en symbol och placerat i gruppen för symboler. Nu har symbolen för färja istället blivit ett eget märke.

 
 G12 Personfärja

Märket anger ett färjeläge för personfärja eller att angivet färdmål endast kan nås med färja avsedd för persontransport.

Märket har tidigare varit en symbol och placerat i gruppen för symboler. Nu har symbolen för personfärja istället blivit ett eget märke.

 H28 Husbilsplats

Märket anger en anläggning som enbart tillhandahåller platser för bilar med bostadsutrymme.

Genom det nya märket ges möjlighet att utmärka att en campingplats enbart tillhandahåller platser för husbilar.

S12 Personbil klass II

Efter önskemål från intresse­organisationer och väghållare har det införts en symbol för husbil. Husbil är inte ett eget fordonsslag. Det har därför införts en symbol för fordonsslaget personbil klass II. Personbil klass II är enligt 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner en personbil som bland annat är permanent försedd med ett karosseri som är inrättat som bostadsutrymme.

 T25 Öppet dygnet runt

Tavlan anger att en servering eller restaurang är öppen dygnet runt. Tavlan används under något av märkena H5, servering eller H6 restaurang.

Serveringar och restauranger är i allmänhet endast öppna under dag- och kvällstid. Betydligt färre är öppna dygnet runt. Detta gäller även serveringar och restauranger som väghållaren har märkt ut. Behovet av upplysning om serveringar och restauranger är väl så stort under natten som dagen. Trafikanterna kan därför behöva bli upplysta om vilka serveringar och restauranger som märkts ut med märkena H5, servering, eller H6, restaurang, som är öppna dygnet runt.

De företag som driver serveringarna eller restaurangerna kan med marknadsföring genom skyltar och annat upplysa om sina öppettider. Vid vägar förutsätter detta i allmänhet tillstånd enligt väglagen (1971:948), lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning och plan- och bygglagen (2010:900). Tillståndsgivningen är restriktiv. Enligt Transportstyrelsens uppfattning bör informationen inte vara beroende av marknadsföring.

VägmarkeringarKursiv text kommer från Transportstyrelsens framställan till regeringen 
M19 a Körfältspil för cirkulationsplatser

Markeringen upplyser, i tillfart till en cirkulationsplats för närmaste korsning, om lämpligt körfält för fortsatt färd. Markeringen anpassas till förhållandena på platsen.

Fordon förs in i en cirkulationsplats genom en inledande högersväng och förs ut ur cirkulationsplatsen genom ytterligare en högersväng. Körfältspil för färd rakt fram och för vänstersväng kan därför inte användas i tillfart till cirkulationsplats. För att kunna leda trafik med olika mål införs därför en särskild körfältspil för cirkulationsplatser.

M20 a Förberedande upplysning om heldragen mittlinje m.m.

Markeringen är utförd mellan körfält för trafik i motsatta riktningar och anger att en heldragen mittlinje eller fysisk avgränsning finns längre fram i färdriktningen. Markeringen används i kombination med mittlinje eller varningslinje.

Vägmarkering M20, körfältsbyte, anger både att ett körfältsbyte snarast måste ske och att en heldragen linje eller motsvarande finns längre fram i färdriktningen. Det är inte lämpligt att två så olika angivelser ges med samma vägmarkering. Ny markering införs, M20 a, förberedande upplysning om heldragen mittlinje m.m., som ska ange att en heldragen linje finns längre fram i färdriktningen. Därigenom kan markeringarna M20, körfältsbyte, och M20 a, förberedande upplysning om heldragen mittlinje m.m. ge trafikanten angivelser som är bättre anpassade till platsen.

Andra anordningar för anvisningar för trafikenKursiv text kommer från Transportstyrelsens framställan till regeringen 
X7 Vägbom

Anordningen anger att en väg är helt eller delvis avstängd för trafik.

En vägbom kan vara försedd med ytterligare anordningar för att öka synbarheten.

Anordningen byter namn då den ska särskiljas från den andra bomanordningen som införs.

X8 Tillfällig stängning

Anordningen anger att en anvisning genom ett vägmärke om väg till ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande tillfälligt inte gäller. Anordningen är anpassad till vägmärket.

X10 Stolpmarkeringsanordning

Anordningen används för att förstärka upptäckbarheten av ett vägmärke eller en annan anordning enligt denna förordning. Anordningen är placerad på stolpe eller motsvarande som bär upp ett vägmärke eller en annan anordning. Anordningen är anpassad till förhållandena på platsen. En stolpmarkeringsanordning har samma färgsättning som det vägmärke eller den andra anordning som den sitter under om inte Transportstyrelsen föreskriver annat.

Enligt 1 kap. 5 § vägmärkesförordningen får stolpar eller motsvarande som bär upp vägmärken eller andra anordningar vara försedda med stolpmarkeringsanordningar. Det finns dock inget som anger hur en sådan stolpmarkeringsanordning ska se ut. Bestämmelserna om stolpmarkeringsordning i 1 kap. 5 § sista stycket förs över till 5 kap. 1 § som en annan anordning för anvisningar för trafiken X10, stolpmarkeringsanordning, och kompletteras med bestämmelser om hur anordningen ser ut och används. Därigenom regleras stolpmarkeringsanordning på samma sätt som andra anordningar i vägmärkesförordningen.

Y3 Bom

Anordningens baksida får förses med texten ”Kör genom bommen

Bom vid korsning med järnväg eller spårväg, främst vid plankorsningar.

 

 

 

Trafikförordningen

Kursiverad text är kommer från Transportstyrelsens framställan till regeringen. 

De flesta av ändringarna är redaktionella och i flera fall ändras ordet ”skall” till ”ska”. Ändringar utöver dessa handlar bland annat om

3 kap. 48§

På en gång- eller cykelbana får andra fordon än tvåhjuliga cyklar eller tvåhjuliga mopeder klass II inte stannas eller parkeras.

Bestämmelsen förtydligas genom ett tillägg av ordet ”tvåhjuliga” så att det tydligt framgår att den avser både cyklar och mopeder klass II.

3 kap 49a

På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman för hållande av allmänna platser och inom vägområde för allmän väg får fordon parkeras högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag.

Från kommuner har framförts önskemål om att kunna märka ut den generella ”24-timmarsregeln” med märke E19, parkering. För att tillmötesgå önskemålet behöver bestämmelsen i 3 kap. 49 a § första stycket ändras från ett förbud till en tillåtelse. Den generella trafikregeln med tillåten parkering med tidsbegränsning går då att märka ut med märke E19, parkering, utan tilläggstavla. Se ändring i vägmärkesförordningen beträffande märke E19, parkering.

3 kap. 52 § andra stycket

Ett fordon ska stannas eller parkeras så långt från körbanans mitt som möjligt och i vägens längdriktning. Bestämmelsen om stannande eller parkering i vägens längdriktning gäller dock inte tvåhjuligt fordon inom en uppställningsplats som angetts med vägmarkering. Parkering ska ske utanför körbanan, om vägförhållandena medger det.

Från kommuner har framförts önskemål om att införa ett generellt undantag från kravet på parkering i vägens längdriktning för tvåhjuliga fordon. Genom förslaget införs ett sådant undantag. Undantaget gäller inom en uppställningsplats som angetts med vägmarkering. Undantaget ger en möjlighet för föraren att välja hur fordonet ska ställas upp.

3 kap. 53 § nytt tredje stycke

Förbudet i första stycket 2 gäller inte fordon i linjetrafik och skolskjuts som stannats för passagerares på- eller avstigning vid sådan busshållplats som enligt lokala trafikföreskrifter ska vara busshållplats och som utmärkts med vägmärke för busshållplats. Ytterligare bestämmelser om stannande i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl. finns i 8 kap. 2 § andra stycket.

Ett tredje stycke har lagts till för att upplysa om ytterligare undantags-bestämmelser som finns i 8 kap. 2 § andra stycket. I samband med införandet av ett tredje stycke ändras andra stycket så att undantaget gäller både vid stannande för påstigning och vid stannande för avstigning och inte endast vid stannande för på- och avstigning.

3 kap. 54 §

På en markerad hållplats för spårvagn, fordon i linjetrafik eller skolskjuts får andra fordon inte parkeras eller stannas annat än för på- eller avstigning som kan ske utan hinder för spårvägs-, linje- eller skolskjutstrafiken. Om det saknas markering som anger en sådan hållplats gäller förbudet inom tjugo meter före och fem meter efter märket E22, busshållplats, i vägmärkesförordningen (2007:90) eller en annan skylt som anger sådan hållplats. På en ändamålsplats som har märkts ut med märket C40, ändamålsplats, i vägmärkesförordningen får fordon inte parkeras eller stannas annat än för det föreskrivna ändamålet. Fordon får dock stannas för på- eller avstigning som kan ske utan hinder för detta ändamål. På en parkeringsplats där endast ett visst fordonsslag eller en viss trafikantgrupp får parkera får andra fordon inte parkeras eller stannas annat än för på- eller avstigning. På en laddplats får endast fordon som kan laddas externt med elektrisk energi för fordonets framdrivning parkeras eller stannas. Andra fordon får inte parkeras eller stannas annat än för på- eller avstigning.

Ändringarna görs för att undantaget inte ska gälla för parkering för på- eller avstigning som med hänsyn till definitionen av parkering inte är stannande för på- eller avstigning.

Ändring görs i första stycket för att undantaget ska gälla både vid stannande för påstigning och vid stannande för avstigning och inte endast vid stannande för på- och avstigning.

Ändring i fjärde stycket för att få konsekvens med tredje stycket. Ändringen medför även att sista meningen innehåller förbud mot parkering medan förbudet tidigare endast var en motsats till tillåtelsen i första meningen.

4 kap. 10d

Trots vad som sägs i 10 §, 10 a § första stycket och 10 b § behöver bilbältet eller den särskilda skyddsanordningen inte användas 

  1. när fordonet inte är i rörelse,
  2. vid backning, eller 
  3. vid färd inom parkeringsplats, parkeringshus, bensinstations- eller verkstadsområde eller liknande områden

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om ytterligare undantag från kravet att använda bilbälte och särskild skyddsanordning.

Den borttagna punkten om undantag när det finns medicinska hinder enligt läkarintyg ger läkaren en sådan verkan att läkare som utfärdar sådana intyg får anses utöva myndighet. Det finns inget krav att läkaren är knuten till en myndighet. Förslaget innebär att ett läkarintyg i sig inte medför undantag från kravet på bältesanvändning. De personer som vill ha undantag kan enligt 13 kap. 3 § få en ansökan om undantag prövad av Transportstyrelsen. Det blir sedan upp till Transportstyrelsen vid prövningen att avgöra värdet av läkarintyget. Ändringen medför att Transportstyrelsen får kontroll över samtliga undantag från kravet på att använda bilbälte samt att EG-direktivet införlivas på ett mer korrekt sätt.

I 13 kap. 3 § ges Transportstyrelsen rätt att ge undantag från kravet på att använda bilbälte enligt 4 kap. 10, 10 a § första stycket och 10 b §. Undantag får enligt 13 kap. 4 § föreskrivas eller medges om det behövs av särskilda skäl och kan ske utan fara för bl. a trafiksäkerheten. Enligt artikel 5 i direktiv 91/671/EEG (ändrat genom direktiv 2003/20/EG) om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon gäller skyldighet att använda bilbälte eller särskild skyddsanordning ”inte personer som enligt intyg av behöriga myndigheter har beviljats undantag av starka medicinska skäl”. Personer med starka medicinska skäl för undantag bör enligt Transportstyrelsens uppfattning uppfylla kravet på särskilda skäl. Därför har Transportstyrelsens rätt att besluta om ytterligare undantag i 4 kap. 10 d § andra stycket tagits bort.

4 kap. 20 §

Regeringen har infört vissa bestämmelser i nuvarande tabell. Därutöver har hastighetsbestämmelsen vid viss bärgning ändrats.

Bil som drar ett fordon på minst fyra hjul, vars ena ände är upplyft genom en fast upphängningsanordning på dragfordonet så att minst ett av det dragna fordonets övriga hjulpar rullar på vägen får föras i högst 80 kilometer i timmen under förutsättning att

Fordonet är särskilt inrättat för bärgning och bogsering av skadade fordon och fordonstågets vikt inte överskrider dragfordonets totalvikt.

Dagens bilar har bromsar som gör att de klarar av att bromsa fordonets totalvikt. Bilarna har utvecklats och godkänts med komponenter för bromsar, fjädring m.m. för färdhastigheter på 80 kilometer i timmen eller högre. Med hänsyn till bilens konstruktion finns därför inte skäl för begränsningen till 40 kilometer i timmen. De fasta upphängningsanordningarna på dragfordonen ger fordonstågen en bättre kursstabilitet även under inbromsning, under förutsättning att det bogserade fordonet inte är för tungt i förhållande till dragfordonet och dess bromsutrustning.

8 kap 1 §

På en gågata och i ett gångfartsområde gäller följande.

2. Fordon får inte parkeras.

Bestämmelsen om särskilt anordnade parkeringsplatser tillkom för att möjliggöra tillåtelse av parkering genom byggnadstekniska åtgärder. Det har varit svårt för trafikanterna, parkeringsvakter och kommunernas nämnder att tolka uttrycket ”särskilt anordnade parkeringsplatser”. I vägmärkesförordningen förekommer också uttrycket, men i annan betydelse. Uttrycket har därför tagits bort från denna bestämmelse. Eventuell tillåtelse att parkera fordon på en gågata och i gångfartsområde får därmed meddelas genom lokala trafikföreskrifter.

10 kap 1 §

Särskilda trafikregler får, utom i de fall som avses i 10 och 14 §§, meddelas genom lokala trafikföreskrifter för en viss väg eller vägsträcka eller för samtliga vägar inom ett visst område eller för ett område eller en färdled i terräng. Särskilda trafikregler om stannande eller parkering får även meddelas genom lokala trafikföreskrifter för samtliga vägar som inte är enskilda inom ett visst område. 

7. Att en viss plats ska vara ändamålsplats och ändamålet för uppställning på platsen eller att en viss plats ska vara laddplats.

19. Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt på motordrivna fordon eller fordonståg med begränsning till lägre vikter än som följer av 4 kap. 12 §.

20. Inskränkning till mindre bredd eller längd på motordrivna fordon, fordonståg eller last än som tillåts i 4 kap. 15, 17 eller 17 a §.

Enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering får en markägare ta ut en kontrollavgift om någon parkerar i strid mot förbud eller villkor som han har beslutat (olovlig parkering) för ett område. Kontrollavgift får inte tas ut om överträdelsen omfattas av förordnande enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift eller är belagd med straff enligt annan författning än brottsbalken. Förordnande enligt lagen om felparkeringsavgift finns i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift som ger rätt att ta ut felparkeringsavgift för överträdelser av lokala trafikföreskrifter. Lokala trafikföreskrifter för samtliga vägar inom ett område omfattar också enskilda vägar inom området. Det medför att markägaren är förhindrad att ta ut kontrollavgift för parkering på enskild väg som sker i strid mot både markägarens förbud eller villkor och de lokala trafikföreskrifterna. Första stycket ger kommunerna möjlighet att inskränka lokala trafikföreskrifter för samtliga vägar inom ett område till att gälla samtliga vägar som inte är enskilda. Vägar som inte är enskilda är gator och andra leder och platser som kommunen är huvudman för enligt plan- och bygglagen samt allmänna vägar. Kommunen kan därigenom lättare lämna enskilda vägar oreglerade i lokala trafikföreskrifter. Ändringen medför att fler överträdelser av markägares förbud mot parkering eller av dennes villkor för parkering kan sanktioneras genom kontrollavgift enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering.

I 4 kap. 12 § finns begränsningar i fråga om tillåtna vikter och axelavstånd på motordrivna fordon eller därtill kopplade fordon på vägar som inte är enskilda. Bemyndigandet i punkt 19 är inte inskränkt till motordrivna fordon eller därtill kopplade fordon. Med sin hänvisning till 4 kap. 12 § bör punkten 19 avse samma fordon som regleras i 4 kap. 12 §. Därför ändras punkterna 19 och 20 om att ”på motordrivna fordon eller fordonståg” så sätt att det motsvarar lydelsen i 4 kap. 12 §, 15 §, 17 § och 17a §. I Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:75) om lokala trafikföreskrifter m.m. har Transportstyrelsen utgått ifrån att bemyndigandet avser trafik med motordrivna fordon som berörs av 4 kap.12 §, 15 §, 17 § och 17a §.

10 kap.14 §

Föreskrifter med särskilda trafikregler för en väg eller en viss vägsträcka om

9. väjningsplikt eller stopplikt,

10. minsta avstånd mellan fordon, och

11. cirkulationsplats

c. den myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen inom området om det behövs på grund av vägarbete eller liknande arbete eller under kortare tid på grund av skador eller risk för skador på vägen och på grund av annat som kan medföra fara eller hinder för trafiken, eller om det behövs på särskild vinterväg över istäckt vatten.

Införs möjlighet för kommun och Trafikverket att även kunna föreskriva stopplikt och cirkulationsplats om det behövs på grund av vägarbete eller liknande arbete.

Införs även möjlighet att kunna meddela föreskrifter som behövs på grund av vägarbete om det behövs längre tid än kortare tid.

Möjlighet införs att snabbt kunna besluta om trafikregler i samband med händelser som kan innebära fara eller hinder för trafiken (t.ex. oljeutsläpp, gasutsläpp, snödrev, översvämning, lavin, träd över vägen m.m.). Därutöver får länsstyrelserna om det behövs på grund av särskilt svåra väderförhållanden eller liknande omständigheter meddela lokala trafikföreskrifter om bland annat förbud mot trafik med fordon för vissa vägar eller inom vissa områden. Bestämmelser om detta finns i förordningen (1979:1082) om lokala trafikföreskrifter i vissa fall.

11 kap. 1 §

Personal vid Säkerhetspolisen när de vidtar en skyddsåtgärd i sådan verksamhet som anges i 4 § förordningen (2014:1103) med instruktion för Personal vid Säkerhetspolisen omfattas under vissa förutsättningar också av undantaget i paragrafen

11 kap. 5 §

I första punkten tas ordet ”bärgningsarbete” bort. Anledningen är att det finns reglerat i 12 kap. 1 §.

11 kap. 7 §

Se 11 kap. 1§ ovan

12 kap. 1 §

1. fordon föras trots 3 kap. 6–13 och 25 §§, 26 § andra och tredje styckena, 29 § samt 8 kap. 1 § andra stycket och 2 § första stycket, 3. fordon stannas eller parkeras trots 3 kap. 47 § 3, 48, 52–55 §§ och 8 kap. 1 § första stycket eller förbud eller villkor för parkering som meddelats genom lokala trafikföreskrifter

Eftersom 8 kap. 1 och 2 §§ trafikförordningen inte finns med i uppräkningen i paragrafen får förare av fordon i väghållningsarbete inte föra fordonen i körfält för fordon i linjetrafik m.fl. Det föreslås därför att uppräkningen i första och tredje punkterna kompletteras med 8 kap. Det har även framkommit önskemål om möjlighet till uppställning vid väghållningsarbeten, bärgning och liknande arbeten på hållplats och ändamålsplats samt parkeringsplats för visst fordonsslag och trafikantgrupp. Tredje punkten kompletteras med 3 kap. 54 §. Villkor för parkering har lagts till då särskilda trafikregler om villkor om bland annat tidsbegränsning och avgiftsplikt för parkering meddelas genom lokala trafikföreskrifter. Vid vägarbete bör det finnas möjlighet att kunna parkera utan att erlägga avgift eller utan att parkera om på grund av att parkeringen varar längre än föreskrivet.

Till toppen