Nya allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

2016-06-03

Transportstyrelsen har gjort en översyn av myndighetens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:73) om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Förslag på nya allmänna råd och andra ändringar i föreskrifterna remitterades i juni 2015. Samtliga remissinstanser som yttrade sig uttryckte att nuvarande allmänna råd behöver en översyn. Vad gäller det förslag som remitterades invände dock ett flertal remissinstanser att det var svårtolkat, svåröverskådligt och i vissa fall otydligt. Transportstyrelsen har på nytt utrett och föreslår nya allmänna råd. Föreskrifterna är nu beslutade och träder ikraft den 1 juli 2016.

Läs den nya föreskriften 2016:19.

Vad gäller övriga ändringar som remitterades inkom inga synpunkter. Ändringarna var av redaktionell karaktär.

Till toppen