Föreskrifter och allmänna råd om tävling eller uppvisning med motordrivna fordon på väg

2016-11-04

Under ganska lång tid har det pågått diskussioner om att de nu gällande föreskrifterna, Vägverkets föreskrifter (VVFS 1994:39) om tävling med motordrivna fordon på väg, behöver revideras och uppdateras.

Bland annat behöver språkliga justeringar göras och hänvisningar till annan lagstiftning uppdateras. Föreskrifterna behöver också ändras utifrån den ändring (2005:71) i trafikförordningen (1998:1276) som infördes i 3 kap. 84 § trafikförordningen  avseende tillstånd till tävling med fordon på väg eller där sådana trafikanter som avses i 1 kap. 4 § andra stycket deltar. Då infördes benämningen – uppvisning – bland annat för att förtydliga att även arrangemang som inte har ett tävlingsmoment kan innebära konsekvenser för trafiksäkerheten och framkomligheten för övriga trafikanter och därmed också ska genomgå en prövning för beslut hos länsstyrelsen.

Transportstyrelsen har därför inlett ett föreskriftsarbete i syfte att ta fram nya föreskrifter och allmänna råd.

Har du funderingar kring föreskriftsarbetet kan du kontakta Monika Morén på e-postadress monika.moren@transportstyelsen.se

Till toppen