Trafikföreskrifter

De trafikföreskrifter som RDT ska hantera gäller särskilda trafikregler av olika slag.

Dessa särskilda trafikregler ska i de flesta fall märkas ut genom vägmärken och vägmarkeringar, till exempel vägmärkena för hastighetsbegränsning och förbud mot att parkera fordon. Omvänt är det dock inte så att alla vägmärken eller vägmarkeringar anger något som står i en trafikföreskrift, exempelvis varningsmärken.

Exempel på en allmän trafikregel som inte heller märks ut är att ett fordon inte får stannas eller parkeras närmare än 10 meter före ett övergångsställe.

Trafikförordningen ersatte vägtrafikkungörelsen

Fram till den 1 oktober 1999 meddelades de flesta trafikföreskrifter med stöd av vägtrafikkungörelsen (1972:603) (VTK). Denna upphävdes då och ersattes av trafikförordningen (1998:1276) (TrF).

Enligt övergångsbestämmelserna till trafikförordningen gällde trafikföreskrifter meddelade med stöd av VTK till den 1 juli 2010. De särskilda trafikregler som dessa föreskrifter innehöll fick omprövas och föreskrivas med stöd av trafikförordningen och föras in i RDT för att gälla från den 1 juli 2010.

Trafikföreskrifter meddelas av kommunerna, men även av länsstyrelserna, Trafikverket och Trafikverkets regioner. Det finns även andra myndigheter som i mindre omfattning meddelar trafikföreskrifter.

Trafikverkets roll

Trafikverket föreskriver om hastighetsbegränsning till 80, 90, 100, 110 eller 120 kilometer i timmen. Trafikverket meddelar också föreskrifter om att en allmän väg eller del av en sådan ska tillhöra bärighetsklass 2, 3 eller 4 istället för bärighetsklass 1. 

Trafikverket får meddela föreskrifter om att förandet av fordon eller fordonståg på väg med bärighetsklass 4 ska vara förenade med villkor.

Kommunernas roll

Kommunerna meddelar lokala trafikföreskrifter för andra vägar inom tättbebyggt område än allmänna vägar, för vilka staten är väghållare, och för samtliga vägar (inom tättbebyggt område) om föreskrifterna rör färdhastighet, stannande eller parkering.

Kommunerna meddelar också föreskrifter om att en allmän väg eller del av en sådan ska tillhöra bärighetsklass 1, 3 eller 4 istället för bärighetsklass 2.

Kommunerna får inte meddela föreskrifter om att förandet av fordon eller fordonståg på väg med bärighetsklass 4 ska vara förenade med villkor.

Kommunerna får även meddela lokala trafikföreskrifter för vägar utanför tättbebyggt område, för vilka kommunen är väghållare, samt för terräng. Vilket område som ska vara tättbebyggt beslutar kommunen genom lokala trafikföreskrifter. Det tättbebyggda området omfattar, om inget annat anges, alla vägar och all terräng inom området, även vägar där staten är väghållare samt enskilda vägar.

Länsstyrelsernas roll

Länsstyrelserna får meddela lokala trafikföreskrifter för alla vägar utanför tättbebyggt område utom för dem där kommunen är väghållare. De får också meddela trafikföreskrifter för allmänna vägar inom tättbebyggt område, för vilka staten är väghållare, om inte föreskrifterna rör färdhastighet, stannande eller parkering. Dessutom får länsstyrelsen meddela lokala trafikföreskrifter om stopplikt och väjningsplikt i korsningar med allmän väg, för vilken staten är väghållare, samt särskilda trafikregler om transport av farligt gods och för sådana tävlingar på väg som länsstyrelsen lämnat tillstånd till. När det gäller färdhastighet får länsstyrelsen bara utfärda lokala trafikföreskrifter om begränsning till lägre hastighet än vad som annars gäller.

Länsstyrelserna, kommunerna och de statliga väghållningsmyndigheterna meddelar även tidsbegränsade trafikföreskrifter i samband med till exempel vägarbeten, evenemang och nedsättning av bärigheten vid tjällossning.

För enskilda vägar gäller speciella bestämmelser. Bland annat bestämmer vägens ägare om trafik med motordrivna fordon ska vara tillåten.

Bemyndigande finns också för länspolismyndigheten att meddela särskilda trafikregler genom lokala trafikföreskrifter, om det skulle innebära stora olägenheter att avvakta ett beslut av kommun eller länsstyrelse.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!