Försäljningsförbud för motorsåg Meec Tools CA4600

Vid en marknadskontroll av motorsågar har Transportstyrelsen konstaterat att motorsågen Meec Tools CA4600 väsentligt överskrider gränsvärdet för utsläpp av kolväten och kväveoxider. Transportstyrelsen har därför utfärdat försäljningsförbud för den aktuella motorsågen.

Transportstyrelsen har ett uppdrag att kontrollera utsläpp av avgaser för vissa förbränningsdrivna mobila maskiner. Hit räknas till exempel motorsågar.

Transportstyrelsen har nu genomfört en marknadskontroll av motorsågar och kontrollerat hur mycket avgaser de släpper ut. Resultatet av den provning som genomfördes i samband med marknadskontrollen blev att en motorsåg av modell Meec Tools CA4600, som saluförs av JULA AB, väsentligt överskred gränsvärdet för kolväten tillsammans med kväveoxider enligt gällande lagstiftning.

Gränsvärdet för summan av kolväten och kväveoxider får enligt förordning (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner inte överskrida 50g/kWh. Motorsågen Meec Tools CA4600 hade vid provet ett värde på 154g/kWh.

Faktaruta

Enligt förordning (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner ska Transportstyrelsen utöva den centrala tillsynen över förordningen och lag (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!