Marknadskontroll

Transportstyrelsen genomför marknadskontroll av att olika typer av produkter uppfyller gällande krav. Syftet med kontrollen är att skydda medborgarnas säkerhet, hälsa och miljön.

Med marknadskontroll menas att ansvarig myndighet, i det här fallet Transportstyrelsen, övervakar att produkter som tillhandahålls på marknaden eller tas i bruk uppfyller gällande krav. Vi vidtar även åtgärder mot näringsidkare vars produkter inte uppfyller dessa krav.

Transportstyrelsen har under 2014 genomfört marknadskontroll av:

Motorsågar

Syftet med den marknadskontroll som genomförs är att skydda medborgarnas säkerhet, hälsa och miljön. Marknadskontrollen syftar även till att säkerställa att konkurrensvillkoren för företag inte snedvrids på grund av att produkter, som inte uppfyller aktuell lagstiftning, kommer ut på marknaden.

Rättslig grund

Bestämmelser om marknadskontroll finns i EU:s allmänna produktsäkerhetsdirektiv (2001/95/EG), som har införts i Sverige genom produktsäkerhetslagen (2004:451), produktsäkerhetsförordningen (2004:469) och EU- förordning 765/2008 om ackreditering och marknadskontroll. Bestämmelser finns även i den svenska förordningen (2005:893) om marknadskontroll av varor, där Transportstyrelsen pekas ut som en marknadskontrollerande myndighet.

Grund för urval av produkter

Det är inte möjligt att göra marknadskontroller på alla områden. Grunden för de urval, som vi gör är riskvärdering och krav i olika författningar. Anmälningar från medborgare och näringsliv samt underrättelser genom kommissionens system för utbyte av information om farliga produkter (RAPEX) ligger också till grund för urvalet av produkter. Dessutom inhämtar vi information genom omvärldsbevakning på området.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!