Miljözoner

Kommuner kan i dag stänga ute vissa tunga fordon (lastbilar och bussar) från  särskilt miljökänsliga områden inom städer genom att införa miljözoner. Från 2020 kan även andra typer av fordon stängas ute.

Miljözon är en åtgärd för att förbättra luftkvaliteten i områden.

Miljözon klass 1 (dagens miljözoner för tunga fordon)

Grundregeln är att ett fordon får köra i en miljözon i sex år från första registrering i Sverige, innevarande år oräknat. Undantag från den grundregeln är att

 • fordon som uppfyller avgaskrav bättre än Euro II (från 1 september 2013, bättre än Euro III) får köra i miljözoner i åtta år, registreringsåret oräknat
 • fordon som klarar utsläppsklass Euro IV får köra i miljözoner till och med utgången av 2016
 • fordon som uppfyller utsläppsklass Euro V får köra i en miljözon till och med utgången av 2020.
 • Fordon som uppfyller utsläppskrav enligt Euro VI får köras obegränsat i denna miljözon.

Miljözon klass 1 för tunga fordon finns idag i

 • Stockholm
 • Göteborg
 • Malmö
 • Mölndal
 • Uppsala
 • Helsingborg
 • Lund
 • Umeå.

Miljözon klass 2 och 3

Från 2020 kan kommuner även införa miljözoner för andra typer av fordon.

Miljözon klass 2

I miljözon klass 2 ställs krav på personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. För att få köra i miljözon klass 2 måste fordon med såväl bensinmotor som dieselmotor tillhöra utsläppsklass Euro V eller Euro VI. Från och med den 1 juli 2022 skärps kraven för bilar med dieselmotor. Från den tidpunkten ska dieselbilar uppfylla kraven för Euro VI för att få köra i miljözon klass 2.

Miljözon klass 3

I miljözon klass 3 ställs högst krav. Där får endast elfordon, bränslecellsfordon och gasfordon köra, lätta som tunga fordon med tillägget att för gasfordon gäller utsläppskrav Euro VI. När det gäller tunga fordon får även laddhybrider köra om fordonet uppfyller utsläppskraven för Euro VI.

I bestämmelserna om de nya typerna av miljözoner finns regler om undantag för vissa fordon som används för vissa angivna tjänster och ändamål. Till exempel undantas fordon som används i samband med färdtjänst, fordon vars förare eller passagerare innehar ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade och fordon som anpassats eller anskaffats med bilstöd.

Den fordonsägare som vill vara säker på att kunna köra överallt i städer bör därför välja fordon med den senaste utsläppsklassen, så snart sådana blir tillgängliga.

Möjlighet till efterkonvertering för tunga fordon

Äldre fordon kan uppgraderas för lägre avgasutsläpp med nationellt typgodkänd konverteringssats. Idag är det möjligt att uppgradera fordon som ursprungligen godkändes som Euro III eller sämre. Avgasutsläppen från ett sådant fordon med typgodkänd efterkonvertering anses motsvara utsläppen från ett Euro V-fordon och kan fortsätta att köra i miljözoner till och med utgången av 2020.

Det finns även ett internationellt regelverk för efterkonvertering, UNECE R 132. Där finns möjlighet att typgodkänna konverteringssatser för att uppgradera till Euro VI-nivå.

Bestämmelserna om miljözoner regleras i trafikförordningen (1998:1276).

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!