Miljözoner

Kommuner kan besluta om att vissa fordon stängs ute från särskilt miljökänsliga områden. Från och med den 1 januari 2020 kan kommuner införa miljözon klass 1, 2 eller 3 i sin kommun.

Miljözon är en åtgärd för att förbättra luftkvaliteten i områden.

Miljözon klass 1

Grundregeln är att en tung lastbil eller tung buss får köra i en miljözon klass 1 i sex år från första registrering, innevarande år oräknat. Undantag från den grundregeln är att

  • fordon som uppfyller avgaskrav bättre än Euro II (från 1 september 2013, bättre än Euro III) får köra i miljözoner i åtta år, registreringsåret oräknat
  • Fordon som uppfyller utsläppskrav enligt Euro VI får köras i denna miljözon.

Miljözon klass 1 för tunga fordon finns idag i

  • Stockholm
  • Göteborg
  • Malmö
  • Mölndal
  • Uppsala
  • Helsingborg
  • Lund
  • Umeå.

Miljözon klass 2

Miljözon klass 2 omfattar personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. För att få köra i miljözon klass 2 med ett fordon med gnisttänd motor (t.ex. bensinmotor) behöver fordonet uppfylla kraven för euroklass Euro 5 eller Euro 6. För att få köra ett fordon med kompressionständ motor (dieselmotor) i miljözon klass 2 måsta fordonen uppfylla Euro 6.

Miljözon klass 3

I miljözon klass 3 ställs högst krav. Där får endast elfordon, bränslecellsfordon och gasfordon köra, lätta som tunga fordon med tillägget att för gasfordon gäller utsläppskrav Euro VI. När det gäller tunga fordon får även laddhybrider köra om fordonet uppfyller utsläppskraven för Euro VI.

Regler om undantag

I bestämmelserna om de nya typerna av miljözoner finns regler om undantag för vissa fordon som används för vissa angivna tjänster och ändamål. Till exempel undantas fordon som används i samband med färdtjänst, fordon vars förare eller passagerare innehar ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade och fordon som anpassats eller anskaffats med bilstöd.

Den fordonsägare som vill vara säker på att kunna köra överallt i städer bör därför välja fordon med den senaste Euroklassen.

Möjlighet till efterkonvertering för tunga fordon

Äldre fordon kan uppgraderas för lägre avgasutsläpp med nationellt typgodkänd konverteringssats. Idag är det möjligt att uppgradera fordon som ursprungligen godkändes som Euro III eller sämre. I det internationella regelverket för efterkonvertering, UN ECE R 132, finns möjlighet att typgodkänna konverteringssatser för att uppgradera till Euro VI-nivå.

Bestämmelserna om miljözoner regleras i trafikförordningen (1998:1276).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!