Luftkvalitet

De områden där trafiken är ett hinder för att miljökvalitetsmålet ska uppnås är utsläpp från vägtrafik och arbetsmaskiner av kväveoxider, NOx och inandningsbara partiklar, PM10 i tätorter.

Vägfordons utsläpp av avgaser som NOx har minskat kraftigt i takt med skärpta krav på avgasreningsutrustning, dock gör det ökade trafikarbetet framförallt avseende tunga transporter att den totala effekten inte når önskad avsikt. 

Transportstyrelsens arbete med luftkvalitet

Transportstyrelsen är, genom stödjande kompetens från Trafikverket, ordförande i Kommissionens expertgrupp om emissioner från arbetsmaskiner (GEME WG). Arbetet har omfattat framtagande av förslag till teknisk harmonisering, nya kravnivåer samt åtgärder för att säkerställa att emissionsnivåerna bibehålls vid verklig användning av maskinerna. Dessa förslag förväntas få genomslag under perioden 2014 till 2020 och kommer att ha både miljömässiga och näringspolitiska konsekvenser inom EU och Sverige.

Dessutom deltar Transportstyrelsen i Kommissionens interna arbete med att utveckla en långsiktig strategi för arbetsmaskiner inom EU. Arbetet omfattar både miljöpåverkan genom avgasutsläpp och klimatpåverkan genom energieffektivisering och utsläpp av CO2. Arbetet har redan fått effekt genom att Kommissionen har initierat projekt rörande bränsleförbrukning från arbetsmaskiner inklusive metoder för att minska förbrukningen. Strategin berör tidsperioden från idag till efter 2020.

För att minska vägtrafikens bidrag till halterna av PM10 måste slitaget på grund av interaktionen mellan vägbana och dubbdäck i större tätorter minska. Ett sätt är att minska slitaget från respektive däck. Bland annat har Transportstyrelsen ändrat i förordningen om regler för antalet dubb som är tillåtna per däck, vilket kommer att börja gälla från och med 2013.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!