Klimat och energi

Transportstyrelsen arbetar med vägfordons energiförbrukning och klimatpåverkan bland annat genom nationell och internationell reglering av nya fordon, avgaskrav, bränslen, miljöbilsregler och upphandlingskrav.

Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter har minskat med 27 procent mellan 2010 och 2020. Enligt de nationella klimatmålen behöver utsläppen från transportsektorn minska med minst 70 procent totalt till 2030 jämfört med 2010. Det innebär att utsläppsminskningen fortsättningsvis behöver vara knappt en miljon ton per år i snitt för att målet ska kunna nås. Se mer om utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter på Naturvårdsverkets sida under relaterad information.

Koldioxidutsläppen från nyregistrerade personbilar minskade från 93 gram per kilometer 2020 till 75 gram per kilometer 2021, vilket till stor del är ett resultat av den ökade andelen laddbara bilar samt energieffektivare icke laddbara bilar i nybilsregistreringen. Även koldioxidutsläppen från personbilsflottan som helhet sjönk från 155 gram per kilometer 2020 till 147 gram per kilometer 2021, bland annat till följd av utskrotning och minskad användning av äldre fordon med hög bränsleförbrukning. Detta har, tillsammans med ökad användning av biodrivmedel, bidragit till att vägtrafikens utsläpp av växthusgaser har kunnat minska med 0,3 procent enligt preliminära siffror, trots att trafiken har ökat. Se mer om vägtrafikens utsläpp 2021 på Trafikverkets webbsida samt Transportstyrelsens statistik över koldioxidutsläpp för nyregistrerade personbilar under relaterad information. OBS! Värdena för nyregistrerade bilar skiljer sig åt mellan Trafikverket och Transportstyrelsen då Trafikverket redovisar enligt testcykel NEDC och Transportstyrelsens enligt WLTP.

I arbetet för att minska vägtrafikens klimatpåverkan deltar Transportstyrelsen i olika internationella forum. Inom områdena fordonsteknik och drivmedel arbetar Transportstyrelsen med utveckling mot energieffektivisering och ökad andel alternativa drivmedel som el, biodrivmedel, HVO, vätgas och biogas. Energieffektivisering inkluderar arbete med koldioxidreglering för vägfordon och övervakning av koldioxidutsläpp hos fordon i trafik för rapportering till EU-kommissionen. Internationellt driver Transportstyrelsen också utvecklingen av godkännandesystem för att möjliggöra att fordon kan godkännas med ny teknik för exempelvis eldrift. Nationellt handlar Transportstyrelsens arbete bland annat om frågor kring upphandling, miljöbilspremier och olika skatteincitament, tillsatser i drivmedel och hur fordon och drivmedel passar ihop.

Miljöbilar

En miljöbil definieras sedan 1 juli 2020 som en klimatbonusbil i förordning (2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar. Med klimatbonusbil menas en bil som har ett maximalt koldioxidutsläpp på 60 gram per kilometer, alternativt är en gasbil som går på annat gasbränsle än gasol, till exempel vätgas, metangas eller gengas. Från och med den 1 juni 2022 har regeringen för avsikt att sänka gränsen för det maximala koldioxidutsläppet till 50 gram per kilometer.

Utöver regeringens miljöbilsdefinition kan det även förekomma andra enskilda definitioner av vad en miljöbil är hos vissa kommuner. Gemensamt för de olika definitionerna är att bilen ska vara energieffektiv med låga utsläpp av fossil koldioxid.

Sparsam körning

Som central körkortsmyndighet har Transportstyrelsen ansvar för föreskrifter och tillsyn av förarprov, där klimat- och andra miljöfrågor finns med som en naturlig del. För samtliga förarbehörigheter och förarbevis krävs idag att eleven kan manövrera fordonet på ett energieffektivt sätt genom sparsam körning. Se mer om sparsam körning under relaterad information.

Drivmedel

E10 med upp till 10 volymprocent etanol är den nya standardbensinen på den svenska marknaden sedan reduktionsplikten för bensin höjdes från 4,2 till sex procent den 1 augusti 2021. Höjningen av etanolinblandningen från tidigare upp till fem till nu upp till tio procent är en konsekvens av reduktionspliktens krav på drivmedelsleverantörerna att minska utsläppet av växthusgaser från fossil bensin genom inblandning av förnybara och fossilfria drivmedel. Detta bidrar i fallet med bensin till minskad klimatpåverkan från den del av den fossildrivna fordonsflottan som kan köra på E10. Se mer om E10 under relaterad information.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!