Klimat och energi

Transportstyrelsen arbetar med vägfordons energiförbrukning och klimatpåverkan bland annat genom internationell reglering av nya fordon, bränslen, miljöbilsregler och upphandlingskrav.

De samlade koldioxidutsläppen från trafiken minskade med ungefär en procent under 2011 jämfört med 2010. Förklaringen till minskningen är energieffektivare personbilar och ökad andel biobränslen.

De nyproducerade personbilarnas koldioxidutsläpp minskade från i genomsnitt 153 gram per kilometer 2010 till 144 gram till kilometer 2011. Det är det tredje året på rad som effektiviseringstakten är så hög. För lätta lastbilar är det genomsnittliga utsläppet 179 gram per kilometer 2011.

Statistik över svenska personbilar, koldioxidutsläpp

För att minska vägtrafikens klimatpåverkan deltar Transportstyrelsen i olika internationella forum i arbetet. Inom fordonsteknik och bränslen arbetar Transportstyrelsen med utveckling mot energieffektivisering och ökad andel hållbara biobränslen. Internationellt driver myndigheten utvecklingen av godkännandesystem för fordon med ny teknik, som elbilar, laddhybridbilar och tunga fordon vilka drivs med diesel kombinerat med flytande metangas. Nationellt handlar det främst om frågor kring upphandling, miljöbilspremier och olika skatteincitament. 

Miljöbilar

Begreppet miljöbilar används på olika håll i samhället, men någon samlad definition finns inte. Tanken är ändå att miljöbilar har liten klimatpåverkan och låga utsläpp av miljö- och hälsoskadliga avgaser. Även buller från bilen diskuteras i sammanhanget.

Förenklat kan man säga att en miljöbil bör vara energieffektiv med låga utsläpp av fossil koldioxid samtidigt som den är ren och tyst.

Rena vägtransporter

Nu införs nya miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. Avsikten är att fler resor och transporter ska utföras med mer energieffektiva och mer miljöanpassade bilar.

Transportstyrelsen har som central körkortsmyndighet ansvar för föreskrifter och tillsyn av förarprov, där klimat- och andra miljöfrågor finns med som en naturlig del. För samtliga förarbehörigheter och förarbevis krävs idag att eleven kan manövrera fordonet på ett energieffektivt sätt genom sparsam körning.

Mer om rena vägtransporter

Drivmedel

Från och med 1 maj 2011 är en ökad låginblandning av biodrivmedel i bensin och diesel tillåten.

Enligt drivmedelslagen (2011:319) som trädde ikraft den 1 maj 2011 är det nu tillåtet att blanda upp till 10 procent etanol i bensin och upp till 7 procent fettsyrametylestrar (FAME) i diesel. Detta kan bidra till minskad klimatpåverkan från motorfordon.

Låginblandning av etanol upp till 10 procent, E10 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!