Buller från vägtrafik

Buller från vägtrafik är ett stort miljö- och hälsoproblem och är den bullerkälla som stör flest människor. Av de cirka 2 miljoner människor som är utsatta för trafikbuller över riktvärdena beräknas ungefär 1,5 miljon människor vara exponerade för vägtrafikbuller.

Transportstyrelsen arbetar med att minska bullret från fordon och däck. Främst sker detta i internationella arbetsgrupper. Transportstyrelsen deltar i GRB, en arbetsgrupp inom FN-ECE, för att harmonisera lagstiftningen av tekniska krav på fordon vad gäller buller.

Transportstyrelsen deltar i arbetet med förordningen om energimärkning av däck vilken innebär att krav på rullmotstånd, väggreppsförmåga vid vått underlag samt buller ska anges på en etikett vid försäljning. Ansvaret för märkningen ligger nu hos Energimyndigheten men Transportstyrelsen bidrar med expertkunskap om däck.

Andelen dubbdäck påverkar bullret, förutom det direkta "smattret", också genom att den hårda förslitningen av dessa ställer krav på beläggningar som ger upphov till mer buller samt att de förstör lågbullrande beläggningar.

I Sverige har Naturvårdsverket ett utpekat ansvar för att särskilt samordna myndigheternas arbete avseende omgivningsbuller. Bullersamordningen ska bidra till samsyn för enhetlig tillämpning och vägledning, ge ökad förståelse för olika aktörers roller och uppdrag och också effektivisera, stärka och tydliggöra både de enskilda myndigheternas arbete i bullerfrågan och myndigheternas gemensamma arbete och samverkan. Transportstyrelsen delar i detta arbete, genom att informera och hålla dialog med övriga myndigheter gällande vårt arbete med ljuddämpning av bullret vid källan, alltså fordon, arbetsmaskiner och däck samt egenskapskrav vid byggande av vägar och gator. Du kan läsa mer om den nationella bullersamordningen på Naturvårdsverkets hemsida.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.