Nya regler om körkort och diabetes

Tidigare kunde endast personer med insulinbehandlad typ 2-diabetes ha körkort för lastbil, buss eller taxiförarlegitimation. Från 1 janurai 2022 är det möjligt även vid andra typer av diabetes, under vissa förutsättningar. Det är en av de förändringar som genomförts i Transportstyrelsens föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort.

Körkort för lastbil, buss eller taxiförarlegitimation

Den 1 januari 2022 trädde nya regler i kraft för dig som har diabetes och som har eller vill skaffa körkort för lastbil, buss eller taxiförarlegitimation. Den största förändringen gäller den tidigare begränsningen av vilken diabetestyp som är tillåten. 

Typen av diabetes är inte längre avgörande

Med de nya reglerna görs det inte längre någon skillnad på vilken typ av diabetes du har. De utgår i stället ifrån vilken behandling du har och risken för hypoglykemi.

Större eget ansvar

De nya reglerna innebär att det ställs högre krav på dig om din diabetes behandlas med till exempel insulin. Du måste bland annat

  • ha kontroll på den risk för hypoglykemi som din behandling kan medföra
  • ha kontroll på dina blodsockervärden och göra regelbundna blodsockerkontroller minst två gånger om dagen och i samband med körning
  • ha förmåga att känna varningstecken för hypoglykemi och veta hur du ska hantera din diabetes om du får sådana varningstecken.

Om du har diabetes och vill arbeta som lastbils-, buss- eller taxiförare behöver du veta vilka krav som ställs för de körkorten. Du behöver också vara medveten om att körkortet kan komma att återkallas om din sjukdom förändras på ett sådant sätt att du inte längre uppfyller kraven.

Vid allvarlig hypoglykemi

Om du får en allvarlig hypoglykemi får du inte köra lastbil, buss eller taxi under minst tolv månader. Ditt körkort kommer att återkallas och det måste gå minst tolv månader innan det är möjligt för dig att få ett nytt körkort.

Regler om synintyg

Tidigare har Transportstyrelsen begärt av personer med diabetes att de ska skicka in synintyg tillsammans med varje läkarintyg om diabetes. Det kravet har nu tagits bort från föreskrifternas kapitlet om diabetes. Om och hur ofta du behöver lämna synintyg prövas istället utifrån reglerna om synfunktionerna.

Körkort för moped, bil eller motorcykel

Kravet på att lämna in synintyg tillsammans med varje läkarintyg om diabetes har även tagits bort för körkort för moped, bil eller motorcykel. I övrigt ser reglerna för de här fordonen i stort sett ut som tidigare. De är dock tydliggjorda och mer förklarande i de nya föreskrifterna.

Sjukdomen kan förändras med tiden – viktigt att känna varningstecken

Tänk på att en diabetessjukdom förändras med tiden och ju längre du har behandlats för den. Det kan uppstå olika komplikationer till följd av diabetessjukdomen som kan påverka om du uppfyller kraven för körkort eller inte.

Förmågan att känna varningstecken för hypoglykemi kan försämras med tiden. Om den förmågan saknas är det inte möjligt att ha körkort – det gäller för alla körkortsbehörigheter.

Ta del av de nya reglerna

De nya reglerna finns i ändringsföreskrifterna TSFS 2021:67 om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Frågor och svar om de nya föreskrifterna om innehav av körkort vid diabetes mellitus

Medicinföreskrifternas krav om diabetes har funnits i många år och efter en översyn av kraven har Transportstyrelsen sett ett behov av att revidera reglerna.

De största förändringarna i de nya föreskrifterna berör dig som har diabetes och som har eller vill skaffa taxiförarlegitimation eller körkort för lastbil eller buss. Den största förändringen gäller den tidigare begränsningen av vilken diabetestyp som är tillåten.

  • Innehav av högre behörigheter kan under vissa förutsättningar medges även vid andra typer av diabetes än insulinbehandlad typ 2-diabetes
  • Regelbundna blodsockerkontroller ska utföras två gånger om dagen och i samband med körning. Kontrollen kan göras med den metod som personen är väl förtrogen med, till exempel en kontinuerlig glukosmätare
  • Allvarlig hypoglykemi utgör körförbud under minst 12 månader (gäller lastbil, buss och taxi)
  • Kraven om att synintyg ska lämnas i samma intervall som läkarintyg avseende diabetessjukdomen har tagits bort från kapitlet om diabetes  

När kraven om diabetes togs fram fanns det goda grunder för de krav som infördes och kraven baserades på den kunskap om diabetes som fanns att tillgå då. Under de senaste åren har det skett en utveckling av bland annat hur sjukdomen behandlas, där risken av att drabbas av hypoglykemi idag är mindre jämfört med hur det såg ut för tio år sedan. Transportstyrelsen har därför sett det motiverat att ändra reglerna.

Vänd dig till din behandlande läkare för att få information om den behandling du har för din diabetes medför risk för hypoglykemi.

Nej, du kan inte få tillbaka ett körkort som har återkallats. Du behöver i såfall ansöka om ett nytt körkortstillstånd. Vid en ansökan om körkortstillstånd prövas både den personliga och den medicinska lämpligheten. När du ansöker om ett nytt körkortstillstånd kommer du alltså inte bara att prövas utifrån om du uppfyller de nya kraven om diabetes eller inte.

När Transportstyrelsen får din ansökan, prövas först den personliga lämpligheten. Finns inga personliga hinder utreds den medicinska lämpligheten. När du ansöker om körkortstillstånd för att återfå högre behörigheter (lastbil och buss eller taxiförarlegitimation) ska du bifoga ett läkarintyg avseende högre behörigheter eller taxiförarlegitimation. Skulle det av intyget framgå att du har något sjukdomstillstånd som behöver utredas vidare, kommer Transportstyrelsen be dig om ett kompletterande läkarintyg. Så är fallet vid till exempel läkemedelsbehandlad diabetes.

Om kraven i föreskrifterna uppfylls och du beviljas körkortstillstånd efter att körkortet varit återkallat på grund av diabetessjukdomen, finns inte krav på att du måste göra ett nytt förarprov (om du inte fick ditt körkort återkallat före den 1 oktober 1998, då kan det vara andra förutsättningar vad gäller krav på förarprov). Detta förutsätter dessutom att det inte finns något beslut om avslag på en ansökan med så kallad spärrtid* efter återkallelsen.

Det kan alltså finnas andra orsaker som innebär att du inte kan få ett nytt körkort för lastbil, även om just diabetessjukdomen i sig inte utgör ett hinder.

* Spärrtiden är den tid då ditt körkort är återkallat och Transportstyrelsen inte får tillverka ett nytt körkort. Det gäller vid till exempel upprepade trafikbrott eller rattfylleri.

Läs mer om spärrtid efter återkallelse

För att kunna få ett körkort för lastbil vid insulinbehandlad typ 1-diabetes, måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Varje ansökan om körkortstillstånd prövas utifrån det individuella fallet och det är först när din ansökan prövas som vi kan svara på hur det blir för just dig.

För att kunna få ett körkort för lastbil eller buss vid insulinbehandlad typ 1-diabetes, måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Det är först när vi prövar din ansökan om körkortstillstånd som vi kan svara på hur det blir för just dig.

Det är viktigt att du tänker igenom vad det innebär att ha ett körkort för till exempel lastbil eller buss och vilka kraven och förutsättningarna är för att du ska kunna få ha ett sådant körkort. Du behöver också vara medveten om att körkortet kan komma att återkallas i framtiden om din sjukdom förändras på ett sådant sätt att du inte längre uppfyller kraven. Tänk på att en diabetessjukdom förändras med tiden och ju längre du har behandlats för den. Det kan uppstå olika komplikationer till följd av diabetessjukdomen som kan påverka om du uppfyller kraven för körkort eller inte. Det skulle kunna betyda att du om några år kanske inte kan fortsätta arbeta som lastbils-eller bussförare.

I de nya föreskrifterna har den särskilda regeln om fortsatt innehav tagits bort och kommer alltså inte gälla efter den 1 januari 2022. Det innebär att du efter den 1 januari 2022 kommer att prövas mot de nya föreskrifterna vid din nästa ansökan om förlängning av dina högre behörigheter eller vid uppföljning om ditt körkortsinnehav är förenat med villkor att inkomma med läkarintyg till myndigheten med vissa intervall.

De nya reglerna kan innebära att du inte längre uppfyller de nya kraven och därmed riskerar att få dina behörigheter återkallade. De nya reglerna innebär bland annat att du inte får ha haft någon allvarlig hypoglykemi under de senaste 12 månaderna. Å andra sidan kan de nya reglerna också innebära att du uppfyller kraven och att du även fortsättningsvis kan beviljas innehav. Vi kan därför inte svara på hur just du kommer att påverkas av att den särskilda regeln om fortsatt innehav har tagits bort.   

Om du har fått ditt körkort efter att du beviljats dispens händer inget när de nya reglerna börjar gälla. Om du har villkor att komma in med ett läkarintyg till Transportstyrelsen kommer du att prövas utifrån de nya reglerna vid din nästa villkorsuppföljning.

Om du har en pågående ansökan om körkortstillstånd efter att du har beviljats dispens kommer Transportstyrelsen bedöma om du uppfyller kraven i de nya föreskrifterna, med eller utan dispens.

De nya föreskrifterna som träder ikraft den 1 januari 2022 innebär att det till viss del blir strängare krav för den som har typ 2-diabetes som behandlas med läkemedel som medför risk för hypoglykemi. Det betyder att det kommer att ställas högre krav till exempel för de personer som redan har högre behörigheter och som tidigare inte har behövt uppfylla alla kriterier. Transportstyrelsen bedömning är att det sannolikt är så att många personer med insulinbehandlad typ 2-diabetes kommer att uppfylla kraven i de nya föreskrifterna och även fortsättningsvis kan beviljas innehav.

Hur det blir för dig kommer att visa sig när du ansöker om förlängning av dina högre behörigheter eller vid nästa uppföljning om du följs genom villkor om läkarintyg på ditt körkortsinnehav.

Vi är väl medvetna om att ett indraget körkort kan få omfattande konsekvenser för en enskild individ. Det kan exempelvis ge begränsad tillgänglighet till boende, arbete, umgänge, fritidsaktiviteter och möjligheter att genomföra vardagssysslor, vilket i sin tur kan resultera i svåra anpassningar och lägre välbefinnande.

Vi måste dock förhålla oss till körkortsdirektivets minimikrav och även ta hänsyn till vårt ansvar att se till att ingen dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Det är viktigt att alla trafikanter kan vistas tryggt i transportsystemet. Därför begränsar vi ibland tillgängligheten för vissa genom att återkalla deras körkort.

Kraven för när läkarintyg om diabetessjukdomen ska lämnas har ändrats till viss del. Intervallerna för när intyg ska lämnas prövas utifrån det enskilda fallet. För dig som har lägre behörigheter får det dock inte gå mer än fem år mellan läkarintygen som lämnas till myndigheten. För dig som har högre behörigheter får intervallet inte överskrida tre år om du har behandling som medför risk för hypoglykemi, däremot gäller fem år om du inte har behandling som medför risk för hypoglykemi.

Det innebär att intervallerna i vissa enskilda fall kommer att bli glesare än tidigare och för vissa individer kan intervallerna komma att bli tätare.

Det stämmer att kravet om att läkarintyg om synfunktionerna ska lämnas samtidigt som läkarintyg om diabetessjukdomen har tagits bort från kapitlet om diabetes. Bedömning av om intyg gällande synfunktionerna behövs eller inte ska göras utifrån det kapitel i föreskrifterna som gäller synfunktionerna (kap. 2). Kravet om att lämna intyg om synfunktionerna har alltså inte helt tagits bort från föreskrifterna. De nya föreskrifterna om diabetes innebär lättnader för en del personer som inte behöver komma in med intyg lika ofta eller inte alls, och för andra blir det ingen skillnad mot hur det är idag.

Vi har tagit till oss av de synpunkter som har kommit in till myndigheten och har sett ett behov av att ändra reglerna.

Om dina arbetsuppgifter innebär att du inte kan ta hand om din sjukdom på det sätt som krävs för att den inte ska innebära en trafiksäkerhetsrisk, behöver du ta upp det med din arbetsgivare.

Ett av kraven för att få ha körkort för lastbil är att du genomför blodsockerkontroller åtminstone två gånger om dagen och i samband med körning. Anledningen till de täta kontrollerna är för att säkerställa att din blodsockernivå är okej och att du inte har en för låg blodsockernivå som skulle kunna leda till en hypoglykemi. Att drabbas av en hypoglykemi under körning innebär en trafiksäkerhetsrisk.

För att beviljas innehav av högre behörigheter vid diabetes med medicinering som medför risk för hypoglykemi, måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Varje ansökan om körkort prövas utifrån det individuella fallet och det är först när din ansökan prövas, som vi kan svara på hur det blir för just dig.

Det är dock viktigt att du säkerställer att du har möjlighet att uppfylla alla krav som ställs på dig, detta gäller också under din arbetstid. Det gäller till exempel kravet om kontroll över blodsockernivån genom regelbundna kontroller åtminstone två gånger om dagen och i samband med körning. Du måste också ha möjlighet att köra åt sidan och stanna ditt fordon om du får varningstecken på hypoglykemi eller om din sensor indikerar en hypoglykemi.

Ett föreskriftsarbete består av flera olika moment, till exempel konsekvensutredning, intern förankring, extern remiss och eventuellt vissa EU-rättsliga anmälningsprocesser. Många av dessa moment är omfattande och tar tid. För den del som handlar om utredning kommer översynen att utgöra en viktig grund. Innan det slutliga föreskriftsförslaget kan beslutas, krävs att alla moment genomförs.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!