Återkallat körkort

Om du gör dig skyldig till vissa brott och förseelser kan Transportstyrelsen återkalla ditt körkort.

Så får vi information

Polisen kan omhänderta ditt körkort direkt på plats vid trafikbrott. Även Kustbevakningen, Tullverket och åklagare får ta sådana beslut.

I våra utredningar får vi också information från domar, strafförelägganden och ordningsförelägganden eller om du till exempel blivit omhändertagen enligt lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB).

Även straffrättsliga avgöranden som meddelats utomlands kan innebära ett ingripande mot ditt körkort.

Information om sjukdom, skada eller liknande får vi genom till exempel en dom eller ett läkarintyg/hälsodeklaration som du har skickat in. Alla läkare har också en skyldighet att anmäla till Transportstyrelsen om du är medicinskt olämplig att ha körkort.

Läs mer om läkares anmälningsskyldighet.

Så utreder vi ditt ärende

I utredningen av ditt ärende kan vi hämta information från till exempel Polisen och Kriminalvården om det har betydelse för ärendet. Vi kan också vända oss till socialnämnden på din hemort eller någon annan myndighet för att få information i ditt körkortsärende.

Genom ett så kallat föreläggande kan vi begära att du ska komma in med ett läkarintyg som visar att du uppfyller de medicinska kraven. Vi kan även förelägga dig om att till exempel komma in med ett bevis om godkänt förarprov.

Du får alltid möjlighet att lämna dina synpunkter i ett yttrande innan vi tar ett beslut.

Nio återkallelsepunkter

Det finns nio punkter som ditt körkort kan återkallas på. Om ditt körkort återkallas enligt punkterna 1-6 beslutar vi om en så kallad spärrtid. Under spärrtiden är ditt körkort återkallat och vi får inte heller tillverka ett nytt körkort.

Observera att grund för ingripande kan finnas för flera återkallelsepunkter.

Ditt körkort kan även återkallas tills vidare i avvaktan på ett slutligt avgörande i återkallelsefrågan. Körkortet ska återkallas tills vidare i väntan på dom om det finns sannolika skäl (högre grad av misstanke) att anta ditt körkort kommer att återkallas slutligt när ditt ärende är straffrättsligt avgjort.

 • Återkallelsepunkt 1

Du är misstänkt för eller har gjort dig skyldig till rattfylleri, grovt rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik.

Om du är misstänkt för eller har gjort dig skyldig till rattfylleri är spärrtiden lägst ett år. Vid grovt rattfylleri eller upprepade trafiknykterhetsbrott inom en femårsperiod är spärrtiden lägst två år.

Du kan också få en spärrtid på ditt körkortstillstånd, traktorkort och förarbevis.

Om du är misstänkt för eller har gjort dig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri kan du istället för att få en spärrtid ansöka om körkort med villkor om alkolås. Ett sådant villkor gäller i ett eller två år och börjar räknas från den dag man tar del av en godkänd ansökan.

Läs mer om alkolås efter rattfylleri.

 • Återkallelsepunkt 2

Du har smitit från en trafikolycka som du har varit inblandad i. Det gäller även om du inte har haft någon skuld i trafikolyckan.

Spärrtiden är lägst en månad och högst tre år. Du kan också få en spärrtid på ditt körkortstillstånd, traktorkort och förarbevis.

 • Återkallelsepunkt 3

Du har gjort dig skyldig till upprepade trafikförseelser inom en tvåårsperiod, till exempel mindre allvarliga fortkörningar eller att du inte använt bilbälte.

Spärrtiden är lägst en månad och högst tre år. Du kan också få en spärrtid på ditt körkortstillstånd, traktorkort och förarbevis.

 • Återkallelsepunkt 4

Du har gjort dig skyldig till exempelvis:

 • fortkörning
 • körning mot rött ljus
 • inte tagit hänsyn till stopplikt
 • omkörning vid övergångsställe
 • vårdslöshet i trafik
 • olovlig körning
 • inte anpassat avståndet till fordonet framför.

Spärrtiden är lägst en månad och högst tre år. Du kan också få en spärrtid på ditt körkortstillstånd, traktorkort och förarbevis.

 • Återkallelsepunkt 5

Du bedöms opålitlighet i nykterhetshänseende (alkohol och/eller narkotika eller annat berusningsmedel). Det kan gälla om till exempel om polisen har tagit hand om dig för berusning vid ett antal tillfällen eller att det finns andra uppgifter om bruk av narkotika och/eller alkohol.

Spärrtiden är lägst en månad och högst tre år. Du kan också få en spärrtid på ditt körkortstillstånd.

 • Återkallelsepunkt 6

Du har gjort dig skyldig till ett allvarligt brott som inte behöver vara ett trafikbrott eller ha samband med bilkörning, till exempel grov misshandel, grovt narkotikabrott eller tillåtande av olovlig körning.

Spärrtiden är lägst en månad och högst tre år. Du kan också få en spärrtid på ditt körkortstillstånd.

 • Återkallelsepunkt 7

Du har en sjukdom, skada eller liknande som gör att du inte uppfyller de medicinska krav som ställs för att få ha körkort eller körkortstillstånd.

Det bestäms ingen spärrtid.

 • Återkallelsepunkt 8

Transportstyrelsen kräver att du ska lämna ett läkarintyg eller ett bevis om ett godkänt förarprov och du inte kommer in med det.

Det bestäms ingen spärrtid.

 • Återkallelsepunkt 9

Körkortet är utfärdat på felaktiga grunder.

Nytt körkort efter återkallelse

Det ska alltid tillverkas ett nytt körkort efter återkallelse. Vad som krävs för att få ett nytt körkort efter återkallelse, beror bland annat på hur lång återkallelsetiden (spärrtiden) har varit och orsaken till att körkortet har varit återkallat.

Läs mer om nytt körkort efter återkallelse.

Utländskt körkort

Ditt utländska körkort kan omhändertas och Transportstyrelsen kan förklara ditt körkort ogiltigt i Sverige under en viss tid av samma anledningar som när ett svenskt körkort återkallas.

Det utländska körkortet kan i vissa fall bytas ut mot ett svenskt trots att innehavaren inte har ansökt om det. Sedan kan det svenska körkortet återkallas. 

Varning i stället för återkallelse

I vissa fall kan vi besluta att du för en varning i stället för att körkortet återkallas.

Läs mer om varning istället för återkallelse.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!