Vad gäller under villkorstiden?

Under villkorstiden följer Transportstyrelsen upp hur det går för dig som har ett körkort med villkor om alkolås. Det sker via information som laddas ner från alkolåsets logg när låset servas. I loggen registreras bland annat misslyckade startförsök. Det kan också ske via provtagningar och läkarintyg.

Vad som ingår i uppföljningen varierar beroende på om villkorstiden är ett eller två år. Om du har en aktuell missbruksdiagnos eller en beroendediagnos gäller särskilda regler.

Villkorstid på ett år

Du som har beviljats alkolås och har fått en villkorstid på ett år behöver normalt sett inte skicka in något mer läkarintyg eller lämna några fler prover under villkorstiden.

Du behöver se till att service av alkolåset utförs med högst sex månaders mellanrum med start från installationstidpunkten. En service ska också utföras någon gång under den tionde månaden.

Villkorstid på två år

Du som har beviljats alkolås och har fått en villkorstid på två år ska skicka in läkarintyg och provresultat efter sex månaders observationstid och därefter efter ytterligare tolv månaders observationstid. Varje observationstid ska omfatta minst fyra prover för alkohol. Din intygsskrivande läkare avgör om provtagning för andra substanser än alkohol behövs.

Du behöver se till att service av alkolåset utförs med högst sex månaders mellanrum med start från installationstidpunkten. En service ska också utföras någon gång under den 22 månaden.

Villkorstid på ett år med en missbruks- eller beroendediagnos

Du som har beviljats alkolås, har innan alkolåset beviljades verifierat varaktig nykterhet i minst sex månader. Du behöver under tiden som du har alkolås fortsätta att verifiera varaktig nykterhet enligt det villkor om läkarintyg som du har fått. Villkoret om läkarintyg grundar sig på de bestämmelser i 12 kapitlet i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. som handlar om missbruk och beroende. Enligt dessa bestämmelser ska du komma in med läkarintyg och provresultat efter sex månaders observationstid, därefter efter ytterligare sex månaders observationstid och därefter efter ytterligare tolv månaders observationstid. Det innebär att även när villkorstiden för alkolåset löpt ut ska du fortsätta verifiera varaktig nykterhet enligt föreläggandet. Vilka prover som du omfattas av ser du i ditt beslut. Proverna tas med kort varsel, vilket betyder att kallelsen till provtagningen går ut nära inpå provtillfället.

Du behöver se till att service av alkolåset utförs med högst sex månaders mellanrum med start från installationstidpunkten. En service ska också utföras någon gång under den tionde månaden.

Villkorstid på två år med en missbruks- eller beroendediagnos

Du som har beviljats alkolås, har innan alkolåset beviljades verifierat varaktig nykterhet i minst sex månader. Du behöver under tiden som du har alkolås fortsätta verifiera varaktig nykterhet enligt det villkor om läkarintyg som du har fått. Villkoret om läkarintyg grundar sig på de bestämmelser i 12 kapitlet i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. som handlar om missbruk och beroende. Enligt dessa bestämmelser ska du komma in med läkarintyg och provresultat efter sex månaders observationstid, därefter efter ytterligare sex månaders observationstid och därefter efter ytterligare tolv månaders observationstid. Vilka prover som du omfattas av ser du i ditt beslut.

Du behöver se till att service av alkolåset utförs med högst sex månaders mellanrum med start från installationstidpunkten. En service ska också utföras någon gång under den 22 månaden.

Ditt alkolås kan dras in om du inte längre uppfyller kraven

Om vi under uppföljningen ser att du inte uppfyller kraven för ett villkorat körkort får du inte längre ha kvar det. Vi kommer då dra in det villkorade körkortet och bestämma en återkallelsetid. Det kan också ske vid till exempel:

  • Misskötsamhet i hanteringen av alkolåset.
  • Nytt rattfylleri under villkorstiden.
  • Annat allvarligt trafikbrott.

Om du vid upprepade tillfällen lämnar utandningsprov med straffbar mängd alkohol, kan det leda till att du inte längre får ha kvar ditt körkort. Det beror på att alkolåset inte bara ska hindra dig från att köra iväg med fordonet utan även kontrollera att det inte finns startförsök med alkohol i kroppen. I de fallen dras körkortet in på minst den tid som motsvarar den villkorstiden som var kvar.

Om du gör dig skyldig till lindrigare trafikförseelser, kan körkortet återkallas och villkorstiden förlängas i motsvarande mån.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Reglerna ändrades den 1 mars 2018

Om du fick din ansökan godkänd innan den 1 mars 2018 gäller andra regler.

Läs vad som gäller för dig som berörs av de gamla reglera.