Information om förarutbildning på distans med anledning av coronaviruset

Vi får många frågor från företag och allmänhet om vi tillåter att utbildning kan ske på distans med anledning av coronaviruset. Vi kommer på denna sida hålla er uppdaterade med vad som gäller inom området.

Tillfälligt undantag för introduktionsutbildning

Transportstyrelsen inför tillfälliga regler för introduktionsutbildning som gäller mellan den 15 januari och den 30 juni. Detta kan du läsa mer om nedan.

Den här informationen gäller obligatoriska utbildningar för körkort, förarbevis och tillståndspliktig fortbildning för yrkesförarkompetens, där det finns krav på att läraren och deltagarna samtidigt ska närvara i utbildningslokalen.

Vad avses med distansundervisning

Med distansundervisning avser Transportstyrelsen här fjärrundervisning på distans där lärare och elev samtidigt närvarar och kan se och höra varandra via en teknisk lösning. 

Idag kan distansundervisning medges endast på vissa utbildningar

Det finns idag möjlighet att, efter anmälan till Transportstyrelsen, bedriva del av utbildning på distans när det gäller

 • moped klass I, AM
 • förarbevis för moped klass II
 • förarbevis för snöskoter
 • förarbevis för terränghjuling
 • grundutbildning och fortbildning för yrkesförarkompetens.

De diskussioner som förts har lett fram till ett beslut att fjärrundervisning kommer att tillåtas för introduktionsutbildning men inte för riskutbildning. Den främsta anledningen till att fjärrundervisning bedömts som en lämplig åtgärd för introduktionsutbildningen men inte för riskutbildningarna, vare sig de teoretiska eller praktiska delarna, är att dessa utbildningar skiljer sig åt i vissa avgörande avseenden. Även om tanken är att introduktionsutbildningen leder till att övningskörningen genomförs på ett strukturerat och säkert sätt sker det huvudsakligen genom att förmedla fakta och råd. Målen i kursplanen uttrycks i termer av vad handledare och elev ska ha fått information om och känna till. Riskutbildningarna har en annan målsättning då man strävar efter att deltagarna inte bara ska få kunskaper utan också insikter. Det framhålls i kursplanerna att utbildningarna ska ge stort utrymme för reflektion och diskussion.

Riskutbildningen har alltså högt uppställda mål och är i hög grad inriktad mot riskmedvetande och insikt om egna begränsningar. Läraren ska på en mycket begränsad tid förmedla viktiga budskap och hinna påverka elevens attityder och värderingar. Detta innebär att läraren ställs inför en svår pedagogisk uppgift som kräver såväl god kunskap och förståelse som förtrogenhet med ämnesområdet. Det kräver också stor lyhördhet för elevernas reaktioner. Om man ska förmedla samma innehåll via ett annat medium kan man inte genomföra utbildningen på samma sätt. Den pedagogiska modellen måste vara anpassad för den digitala utbildningsformen. Såväl självvärdering som bedömning av måluppfyllnad förutsätter någon slags personlig återkoppling enskilt eller i grupp, vilket kan vara svårare vid fjärrundervisning, särskilt om det är många elever.

Transportstyrelsen anser därför inte fjärrutbildning som ett lämpligt format för riskutbildning B, del 1, utifrån hur den är utformad nu, men det finns planer på att inleda en mer omfattande översyn av riskutbildningen för behörighet B inom en snar framtid. I det sammanhanget kommer även möjligheter till alternativa pedagogiska upplägg att övervägas.

Tillfälligt undantag för introduktionsutbildning

Transportstyrelsen inför tillfälliga regler som gäller mellan den 15 januari och den 30 juni, vilket gör det möjligt att under vissa förutsättningar genomföra introduktionsutbildning via fjärrundervisning.

Läs mer i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2020:1) om tillfälligt undantag från krav på närvaro i utbildningslokal vid introduktionsutbildning.

Uppgifter som ska anmälas vid distansundervisning

Om ni avser att bedriva hela eller delar av den teoretiska utbildningen på distans ska genomförandet särskilt beskrivas i undervisningsplanen och en anmälan om ändring ska göras som beskriver

 • vilken eller vilka delar som ska bedrivas på distans
 • omfattning i tid av distansundervisningen
 • hur identitetskontrollen ska genomföras innan utbildningen påbörjas     
 • vilken digital teknik ni kommer att använda vid undervisningen
 • hur ni säkerställer att uppkopplingen fungerar för varje deltagare innan utbildningen påbörjas
 • hur eventuell utebliven undervisningstid på grund av tekniska störningar eller avbrott i uppkoppling kompenseras.

Till anmälan behöver du enbart bifoga de delar som avser distansundervisning.

Genom förordning (2007:1470) om yrkesförarkompetens är det tillåtet att genomföra grundutbildning och fortbildning på distans. Enligt Transportstyrelsens tolkning ska distansundervisningen vara lärarledd.

En hel fortbildning om 35 timmar får bestå av högst 12 timmar distansundervisning. Exempelvis kan man välja att genomföra en delkurs om 7 timmar på distans eller dela upp tiden för distansundervisning på flera delkurser.

Som utbildningsanordnare behöver man ange i intyget om genomförd delkurs och intyg om genomförd fortbildning hur många timmar utbildningen har omfattat och hur många som genomförts på distans.

För grundutbildningen finns ingen bestämmelse om högsta antal timmar distansundervisning angiven i förordningen. Däremot ska grundutbildningen omfatta vissa moment som inte lämpar sig för distansundervisning, som till exempel körträning och lastsäkring.

Om ni avser att bedriva teoretisk utbildning på distans ska genomförandet beskrivas i utbildningsplanen och en anmälan om ändring i utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens - utbildningsplan ska lämnas in till Transportstyrelsen innan utbildningen påbörjas. Av beskrivningen ska framgå

 • undervisningsmetoder för varje område 
 • hur utbildningsanordnaren säkerställer att deltagaren tillgodogör sig utbildningen
 • vilken eller vilka delar som ska bedrivas på distans
 • omfattning i tid av distansundervisningen
 • hur identitetskontrollen ska genomföras innan utbildningen påbörjas
 • vilken digital teknik ni kommer att använda under undervisningen
 • hur ni säkerställer att uppkopplingen fungerar för varje deltagare innan utbildningen påbörjas
 • hur eventuell utebliven undervisningstid på grund av tekniska störningar eller avbrott i uppkoppling kompenseras
 • om ämnena omfattas av den särskilda beskrivning som anges i föreskriften, ska det framgå hur undervisningen ska genomföras och vad deltagaren får göra för att utföra och tillämpa sina kunskaper. 

Till anmälan ska alltid utbildningsplanen bifogas.

Om ni avser att bedriva den teoretiska utbildningen på distans ska genomförandet särskilt beskrivas i undervisningsplanen och en anmälan om ändring ska göras som beskriver

 • omfattning i tid av distansundervisningen
 • hur identitetskontrollen kommer att genomföras    
 • vilken digital teknik ni kommer att använda vid undervisningen
 • hur ni säkerställer att uppkopplingen fungerar för varje deltagare innan utbildningen påbörjas
 • hur eventuell utebliven undervisningstid på grund av tekniska störningar eller avbrott i uppkoppling kompenseras.

Till anmälan behöver du enbart bifoga de delar som avser distansundervisning.

Förändringar kan ske med kort varsel

Transportstyrelsen följer fortsatt utvecklingen och Folkhälsomyndighetens råd och vägledning och kan komma att vidta åtgärder med kort varsel. Om det blir någon förändring kommer vi att gå ut med information på den här sidan och via e-post till alla berörda utbildare.

Vi rekommenderar att följa Folkhälsomyndighetens råd

Vi förstår oron som många har och vi följer utvecklingen inom området. Tillsvidare rekommenderar vi att ni följer Folkhälsomyndighetens råd och vägledning i samband med att ni håller utbildningar.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!