Förenade kungadömets eventuella utträde ur EU och EES

Med anledning av Förenade kungadömets (Storbritanniens) eventuella utträde ur EU och EES (brexit) vill vi informera dig som utövar ett reglerat yrke i Sverige som trafiklärare, utbildningsledare eller lärare för riskutbildning, introduktionsutbildning, förarbevisutbildning eller AM-utbildning och som har förvärvat sådana yrkeskvalifikationer i Förenade kungadömet. Med ”brexit” nedan menas ett avtalslöst utträde i berörda sakområden.

Tillfällig yrkesutövning 

Möjligheten till tillfällig yrkesutövning (för den som är lagligen etablerad i Förenade kungadömet och tillfälligt utövar yrket i Sverige) upphör i samband med brexit.

Positiva förvaltningsbeslut

Redan fattade beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer (som till exempel godkännande av kompetenser som trafiklärare och utbildningsledare) förvärvade i Förenade kungadömet fortsätter att gälla i enlighet med beslutens omfattning.

Det är inte fastställt om sådana ansökningar som kommit in före brexit, men som inte kunnat färdigbehandlats innan ett utträde sker, kan behandlas enligt erkännandereglerna.

Krav på körkort för godkännande som lärare

När det gäller krav på körkort för godkännande som trafiklärare och utbildningsledare omfattas även dessa krav av vad som gäller för positiva förvaltningsbeslut.

Innehav av körkort som har utfärdats utanför EES kan dock påverka möjligheterna att utöva yrket, se nedan. I andra yrkeskategorier inom förarutbildning (lärare vid AM-utbildning, introduktionsutbildning etc.) anses körkortsinnehavet utgöra en del av yrkeskvalifikationen och har därför ingått i den prövning som har gjorts för erkännande av yrkeskvalifikationen. Även här kan dock möjligheterna att utöva yrket påverkas av brexit.

Körkortsinnehavets inverkan för yrkesutövning inom förarutbildning

Möjligheterna att utöva yrken inom förarutbildning i Sverige kan påverkas trots att redan utfärdade godkännanden och beslut om erkännanden gäller tills vidare. Främst gäller det för möjligheterna att utöva uppsikt under övningskörning. Vid sådan övningskörning anses den som har uppsikt under övningskörningen vara förare och måste därför ha den behörighet som krävs för det aktuella fordonet.

Körkortets status 

Till skillnad från gynnande beslut om godkännanden och erkännanden av yrkeskvalifikationer påverkar brexit omedelbart körkortets status. Även om körkortet har utfärdats i Förenade kungadömet före brexit anses ett sådant körkort omfattas av vad som sägs i 6 kap. 2 § andra stycket körkortslagen (1998:488) om körkort utfärdade i en stat utanför EES (efter brexit utgör Förenade kungadömet en stat utanför EES).

Körkortets giltighet kopplas till folkbokföringstiden i Sverige

Ett körkort som har utfärdats i Förenade kungadömet gäller i Sverige, på samma sätt som för andra körkort från länder utanför EES, endast fram till dess att körkortsinnehavaren har varit folkbokförd i Sverige i ett år. För en körkortsinnehavare med körkort från Förenade kungadömet och som har varit folkbokförd i Sverige i mer än ett år, medför detta att dennes körkort blir omedelbart ogiltigt i Sverige i samband med brexit.

Tillfällig undantagsregel

Med anledning av det som nämns ovan om körkortets status har en tillfällig undantagsregel införts i 6 kap. 7 c § körkortsförordningen (1998:980) som säger att bestämmelsen i 6 kap. 2 § andra stycket körkortslagen inte gäller för körkort som utfärdats i Förenade kungadömet.

Undantagsbestämmelsen gäller till och med 31 mars 2020 och innebär att körkort utfärdade i Förenade kungadömet kommer att gälla i Sverige fram till 31 mars 2020, oavsett när innehavaren har folkbokförts i Sverige. För den innehavare som nyligen folkbokförts i Sverige gäller dock körkortet enligt huvudregeln i ett år från folkbokföringsdatumet.

Utbyte av körkort 

Vi råder den som på stadigvarande basis fortsatt ska verka som lärare inom förarutbildning och som har körkort utfärdade i Förenade kungadömet att byta ut detta körkort mot ett körkort inom EES före brexit.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!