Kunskapsprov för moped klass II, snöskoter och terränghjuling

Den som vill anordna kunskapsprov för förarbevis för moped klass II, snöskoter eller terränghjuling, behöver ansöka om detta hos Transportstyrelsen.

Förutsättningar och krav

Transportstyrelsen får överlämna till fysiska eller juridiska personer att anordna kunskapsprov (teoretiskt prov) för moped klass II, snöskoter och terränghjuling, att utfärda bevis om godkända avlagda kunskapsprov och att ta ut avgift för proven.

Överlämnande enligt första stycket får återtas om kunskapsprov anordnas i strid mot gällande föreskrifter eller om anordnaren på annat sätt visar sig vara olämplig att anordna prov.

 • kunskapsprovet ska fastställa elevens kunskaper för förarbevis för aktuellt fordonsslag och ska bestå av lägst 25 och högst 35 frågor. För godkänt resultat krävs att eleven besvarar minst 80 % av frågorna rätt
 • elever och den som förrättar kunskapsprovet ska samtidigt närvara vid provet
 • kunskapsprovet ska finnas i minst två versioner
 • de frågor som har ingått i ett kunskapsprov samt ingivna svarsformulär ska förvaras av den som anordnar kunskapsprov. Materialet ska sparas i två år och finnas tillgängligt vid tillsyn
 • kunskapsprovet ska vara skriftligt men får, om eleven har påtagliga läs- eller skrivsvårigheter, genomföras som muntligt prov
 • tillgodoräknande av ett godkänt kunskapsprov får inte göras om mer än ett år har förflutit från dagen för provet
 • den lärare som har genomfört utbildning får inte förrätta kunskapsprov för de som genomgått utbildningen.

Detta är ett övergripande utdrag, fullständiga krav framgår av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:14) om förarbevis för moped klass II, snöskoter och terränghjuling.

Till ansökan ska bifogas

 • bevis från Bolagsverket om att sökanden inte försatts i konkurs, (avser fysisk person), eller registreringsbevis från Bolagsverket, (avser juridisk person), bevisen får inte vara äldre än 3 månader *
 • uppgifter som styrker att den lokal som ska användas vid kunskapsprov är lämplig, exempelvis skiss och foto
 • en version av de provfrågor som ska ingå i kunskapsprovet - se detaljerade krav nedan.

* Bevis från Bolagsverket behöver inte bifogas om sökanden har annat giltigt tillstånd att bedriva förarutbildning som meddelats av Vägverket eller Transportstyrelsen.

Kunskapsprovens innehåll

Kunskapsprovet ska innehålla frågor som rör följande områden.
Det ska finnas minst en fråga inom varje punkt enligt nedanstående områden.

 Fordonskännedom

 1. säkerhetsfaktorer som rör förare, passagerare och fordonet
 2. säkerhetsfaktorer som har samband med fordonets last
 3. förarens och passagerarens personliga skyddsutrustning
 4. fordonets användning i miljöhänseende
 5. mekaniska aspekter som har betydelse för säkerheten
 6. fordonets olika manöverorgan
 7. kontroller som ska göras före körning, och
 8. fordonstillbehör och extrautrustning.

Trafikregler

 1. regler som gäller körning i trafik med särskild inriktning på moped klass II
 2. aktuella vägmärken, och
 3. försäkringsregler som rör fordonet.

Trafiksäkerhet

 1. betydelsen av uppmärksamhet och samspel med, samt attityder till, andra vägtrafikanter
 2. principerna för hur och varför man håller ett säkert avstånd mellan fordon
 3. bromssträckor vid skilda hastigheter, väder- och vägförhållanden
 4. de mest utsatta kategorierna av trafikanter, t.ex. barn, fotgängare, cyklister och personer med funktionshinder, och
 5. hur föraren ska handla vid en olycka och vilka åtgärder man kan vidta.

Personliga förutsättningar

 1. uppfattnings- och omdömesförmåga
 2. reaktionstid och förmåga att fatta beslut
 3. hur alkohol, andra droger, mediciner, sjukdom och trötthet påverkar människan, och
 4. riskfaktorer som är förknippade med såväl egen som andra trafikanters bristande erfarenhet.

Kunskapsprovet ska innehålla frågor som rör följande områden.
Det ska finnas minst en fråga inom varje punkt enligt nedanstående områden. 

Fordonskännedom

 1. säkerhetsfaktorer som rör förare, passagerare och fordonet
 2. säkerhetsfaktorer som har samband med fordonets last
 3. förarens och passagerarens personliga skyddsutrustning
 4. fordonets användning i miljöhänseende
 5. mekaniska aspekter som har betydelse för säkerheten
 6. fordonets olika manöverorgan
 7. kontroller som ska göras före körning
 8. olika typer av drivband och slirskydd, och
 9. fordonstillbehör och extrautrustning.

Trafikregler

 1. regler som gäller körning i terräng
 2. hur lokala trafikföreskrifter kan påverka användningsmöjligheterna
 3. regler om hur snöskoterleder markeras
 4. de vägmärken som är aktuella vid körning i terräng, och
 5. försäkringsregler som rör fordonet.

Trafiksäkerhet

 1. risker som finns vid körning på olika typer av underlag
 2. risker som finns vid körning i olika terrängförhållanden
 3. risker som är förknippade med denna speciella typ av fordon
 4. risker som finns vid körning med passagerare
 5. bromssträckor vid skilda hastigheter, väder-, terräng- och vägförhållanden, och
 6. hur föraren ska handla vid en olycka och vilka åtgärder man kan vidta.

 Personliga förutsättningar

 1. uppfattnings- och omdömesförmåga
 2. reaktionstid och förmåga att fatta beslut
 3. hur alkohol, andra droger, mediciner, sjukdom och trötthet påverkar människan
 4. hänsynstagande mot människor och djur, och
 5. riskfaktorer som är förknippade med bristande erfarenhet.

Kunskapsprovet ska innehålla frågor som rör följande områden.
Det ska finnas minst en fråga inom varje punkt enligt nedanstående områden.

Fordonskännedom

 1. säkerhetsfaktorer som rör förare, passagerare och fordonet,
 2. säkerhetsfaktorer som har samband med fordonets last,
 3. förarens och passagerarens personliga skyddsutrustning,
 4. fordonets användning i miljöhänseende,
 5. mekaniska aspekter som har betydelse för säkerheten,
 6. fordonets olika manöverorgan,
 7. kontroller som ska göras före körning, och
 8. fordonstillbehör och extrautrustning.

Trafikregler

 1. regler som gäller körning i terräng,
 2. hur lokala trafikföreskrifter kan påverka användningsmöjligheterna,
 3. de vägmärken som är aktuella vid körning i terräng, och
 4. försäkringsregler som rör fordonet.

 Trafiksäkerhet

 1. risker som finns vid körning på olika typer av underlag,
 2. risker som finns vid körning i olika terrängförhållanden,
 3. risker som är förknippade med denna speciella typ av fordon,
 4. risker som finns vid körning med passagerare,
 5. bromssträckor vid skilda hastigheter, väder-, terräng- och väg-förhållanden, och
 6. hur föraren ska handla vid en olycka och vilka åtgärder man kan vidta.

 Personliga förutsättningar

 1. uppfattnings- och omdömesförmåga,
 2. reaktionstid och förmåga att fatta beslut,
 3. hur alkohol, andra droger, mediciner, sjukdom och trötthet påverkar människan,
 4. hänsynstagande mot människor och djur, och
 5. riskfaktorer som är förknippade med bristande erfarenhet.

Kunskapsprovens utformning

När du ska konstruera dina frågor är det bra att tänka på följande

 • vilken kunskap vill du testa
 • finns stöd i föreskrift för att ställa frågan
 • om frågan är relevant
 • om frågan och svaret är baserat på fakta
 • använd ett naturligt vardagsspråk
 • ta bort onödig text som inte tillför något
 • försöka se dina frågor med elevens ögon

Så här kan frågeställning och svarsalternativ ställas upp

 • bättre med lång frågeställning och korta svarsalternativ än tvärtom
 • tydliga förutsättningar som leder till att endast ett svarsalternativ kan vara rätt
 • förutsättningar först och frågan sist
 • helst tre eller fyra svarsalternativ
 • använd "du" i frågan och "jag" i svarsalternativen
 • rätt svar ska endast vara ett attraktivt alternativ för den som har kunskap
 • svarsalternativen ska vara logiska och rimliga
 • undvik ord som, "inte", "alltid", "enbart" eller "aldrig" i formulering av fråga och svarsalternativ
 • låt någon annan läsa frågorna och komma med synpunkter.

Exempel på fråga

Du kör på en skoterled med din snöskoter och kommer först fram till en olycksplats. Vad bör du göra i första hand?

A. Jag ringer 112.
B. Jag överblickar läget.
C. Jag kör och hämtar hjälp. 

Krav på provförrättare

Den eller de personer som ska förrätta kunskapsprov för förarbevis för moped klass II, snöskoter eller terränghjuling ska

 • ha körkort med behörighet AM, A1, A2, A eller B
 • ha haft ett körkort med behörighet AM, A1, A2, A eller B under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren, och
 • kunna anses lämplig att förrätta prov med hänsyn till sina personliga förhållanden.

Den som ska registreras enbart som rapportör behöver inte uppfylla ovanstående krav.

Prövningsavgift

En ansökningsavgift kommer att tas ut i samband med prövningen av ansökan. Begäran om prövningsavgift skickas ut via e-post när ansökan har kommit in till oss. Avgiften regleras genom Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter. För mer information, se Transportstyrelsens webbsida om avgifter.

Handläggning inom tre veckor

Om er ansökan är komplett beräknar vi att handlägga ditt ärende inom tre veckor.

Regler vid rapportering av genomförda kunskapsprov

 • Behörighet till tjänsten är personlig och får inte överlåtas
 • Rapportering av genomförda kunskapsprov får göras endast om eleven avlagt föreskrivet kunskapsprov enligt Transportstyrelsens föreskrifter
 • Rapportering ska ske omgående efter kunskapsprovets genomförande
 • Tjänsten du ansöker om kräver att du legitimerar dig elektroniskt
 • Anordnare av kunskapsprov ska omgående avanmäla rapportören om anställningen upphör eller förändras
 • Anordnare av kunskapsprov eller rapportör får inte lämna ut elevuppgifter som framkommit i samband med genomförda kunskapsprov
 • Anordnare av kunskapsprov eller rapportör får inte använda tjänsten på något annat sätt än vad som är avsett.

Återkallelse av behörigheten

Transportstyrelsen har rätt att återta behörigheten till tjänsten, om det kommer till kännedom att anordnare av kunskapsprov eller uppgiftslämnare inte följer reglerna ovan.

Vi registrerar för att kunna följa upp

Transportstyrelsen ansvarar för vägtrafikregistret och registrerar därför för varje utförd tjänst vad som utförts, av vem och vid vilken tidpunkt. Det är nödvändigt för att kunna följa upp att all användning av internettjänsten sker på rätt sätt.

Författningar

Regler för att anordna kunskapsprov för förarbevis för moped klass II, snöskoter eller terränghjuling finns i följande regelverk:

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Personuppgifter som lämnas kommer att registreras i Transportstyrelsens utbildarregister. Ändamålet med behandlingen är att samla och administrera personuppgifter för de personer som ges tillstånd att anordna kunskapsprov. Utbildarregistrets uppgifter ligger sedan till grund för Transportstyrelsens tillsynsverksamhet. Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.

 

Gå till ansökan  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!