Infrastrukturavgift

Infrastrukturavgifter är en typ av avgifter som tas ut för att finansiera bygget av en ny bro, väg eller tunnel. Det innebär att den som använder infrastrukturen ska vara med och betala för den.

Medfinansiering är en relativt ny finansieringsform som är tänkt att möjliggöra vissa infrastruktursatsningar.

  • Över Motalaviken har det byggts en bro som en del av ny sträckning av riksväg 50. Denna bro öppnades för trafik under hösten 2013.
  • I Sundsvall pågår utbyggnaden av E4 och det har byggts en högbro över Sundsvallsfjärden.
  • Planeringsarbete pågår för en bro över Skurusundet som ny del av väg 222.

Regering och riksdag har godkänt att lån som tas upp för Sundsvall, Motala och Skuru, ska återbetalas genom att ta ut en broavgift av dem som använder broarna.

Se dina betalda och obetalda avgifter

Visa dina betalda och obetalda avgifter samt passager som registrerats på ett visst fordon och som ännu inte blivit ett avgiftsbeslut via e-tjänsten för infrastrukturavgifter. Du kan se avgifter och avgiftsbeslut för både Motala och Sundsvall.

Infrastrukturavgift - visa uppgifter  

Betalning av infrastrukturavgift

Du kan betala infrastrukturavgift via autogiroe-avi (e-faktura) eller med det inbetalningskort som vi skickar ut. Om du har en digital brevlåda kan du få din avi dit. Läs mer om betalning och avisering av infrastrukturavgift

Ett myndighetssamarbete

Trafikverket äger och sköter underhållet av betalstationen som sätts upp för dessa avgifter.

Transportstyrelsen hanterar passageinformationen genom att identifiera fordonsägare, skicka ut avier och tillhandahålla kundtjänst. Transportstyrelsen ansvarar också för information om avgifterna.

Olika tekniker för att ta in infrastrukturavgifter

Det finns olika tekniker för att ta in infrastrukturavgifter. Traditionella bemannade stationer används vid Öresundsbron. Där kan du betala med kontanter eller betalkort till en operatör som släpper igenom dig efter genomförd transaktion. Men detta tillvägagångssätt är inte särskilt effektivt.

För att öka kapaciteten och minska störningen används därför även elektronisk betalning vid vissa körfält. Denna teknik utnyttjar mikrovågor för att utbyta data mellan fordon och vägsida. En liten dosa placeras i framrutan på fordonet och en detektor som sitter över portalen vid betalstationen läser av dosan. På dosan finns information som är kopplad till ett personligt konto. Vid passage sker en debitering. För en resenär ska kunna använda den elektroniska betalningen krävs det att resenären har tecknat ett avtal med det företag som tillhandahåller fordonsdosan.

För broavgifterna i Motala och Sundsvall har man valt ett kamerabaserat, free-flow system med bildigenkänning för att identifiera fordon där debiteringen kopplas direkt till fordonet och dess ägare.

Det finns också system där man vill veta hur långt ett fordon åkt på vägnätet och vilka vägar det använt. Utifrån typ av fordon och körd sträcka beräknas sedan en avgift ut som rapporteras in till väghållaren via olika tekniker. Grunden för hela beräkningsmodellen är ett satellitbaserat system som registrerar fordonets färdväg. Det tänkta kilometerbaserade systemet för tunga fordon är tänkt att nyttja den satellitbaserade tekniken.

Infrastrukturavgift för utländskt registrerade fordon

Även utländska fordon omfattas av infrastrukturavgifter. Samma regler och avgiftsnivåer gäller för de utländska fordonen som för de svenska. Infrastrukturavgifter för utländskt registrerade fordon betalas via Epass24.

Kontakta kundtjänst

Har du ytterligare frågor kan du kontakta kundtjänst 0771-29 29 29 eller använda vårt kontaktformulär för infrastrukturavgift.

Vanliga frågor

Transportstyrelsens kostnader för att trycka, kuvertera och skicka ut en pappersavi ligger strax under 2,50 kronor. Kostnaderna för porto är förhållandevis låga på grund av de stora volymer brev vi skickar ut. En stor del av avierna skickas dock elektroniskt till fordonsägarens internetbank (e-avi) eller via Mina meddelanden till fordonsägarens digitala brevlåda. Många företag samlar alla skattebeslut på en och samma avi (samlingsfaktura) vilket också minskar kostnaden för distribution.
Transportstyrelsens kostnad för att skicka en e-avi till fordonsägarens internetbank uppgår till cirka 1,20 kronor. Vår kostnad för att skicka en avi via Mina meddelanden till en elektronisk brevlåda ligger strax under 0,50 kronor.

Om du får avisering om infrastrukturavgift via digital brevlåda kan du från och med december 2019 kopiera OCR-numret från inbetalningskortet till fältet för OCR-numret i din internetbank.

Om du som är avgiftsskyldig anser att ett beslut om infrastrukturavgift har blivit fel, kan du via vårt webbformulär eller brev begära omprövning hos Transportstyrelsen.

Skicka begäran om omprövning via vårt webbformulär (välj alternativet "Begär omprövning)

Skicka din begäran per brev till:
Transportstyrelsen
Omprövning infrastrukturavgift
701 95 Örebro

I din begäran om omprövning ska följande ingå:

• Fordonets registreringsnummer

• Datum för avgiftsbeslutet

• Anledningen till att du begär omprövning

• Ditt namn och din adress

En begäran om omprövning ska ha kommit in till Transportstyrelsen senast 60 dagar efter det att beslut om avgift har fattats.