Kontrollbesiktning av fordon med bränslesystem för gas

Från och med den 20 maj 2018 gäller nya besiktningsregler för fordon med bränslesystem för gas.

Kontrollen i sig är inte ny men förändringen innebär att besiktningsteknikern behöver se tanken för att kunna kontrollera om tanken är fastsatt och att det inte finns några skador samt att den inte läcker. Med skador avses till exempel rost, nötningsskador eller att gastanken är intryckt på något ställe eller på annat sätt skadad.

Tidigare har kontrollen inte varit möjlig om gastanken varit dold under golv eller skyddskåpor. För att besiktningsföretaget ska kunna genomföra kontrollen behöver du frilägga gastanken inför besiktningen.

Alternativt kan en verkstad* frilägga, utföra kontrollen och utfärda ett intyg om att gastank och det övriga bränslesystemet för gas är i fungerande skick. I samband med kontrollbesiktning får inte intyget vara mer än 15 månader gammalt.

Intyget behöver innehålla minst följande uppgifter:

  • Vem eller vilken organisation som genomfört kontrollen, redovisat med namn och adress samt behörig person med ansvar för kontrollen.
  • Information som gör att det provade fordonet tydligt kan identifieras.
  • Datum för intygets utfärdande, samt datum för kontrollens genomförande.
  • Resultat av visuell kontroll.
  • Resultat av funktionskontroll.
  • Resultat av läckagetest med läcksökningsspray.

Om denna information finns på till exempel ett serviceprotokoll, skulle det kunna användas som intyg.

*Med verkstad menar vi fordonstillverkare eller av denne godkänd representant, eller företag som har verksamhet inom efterkonvertering eller reparation eller kontroll av bränslesystem för gas.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Relaterad information