Bonus - till bilar med låg klimatpåverkan

Miljöanpassade fordon som är tagna i trafik första gången den 1 juli 2018 eller senare med utsläpp av koldioxid upp till ett visst värde kan premieras med en bonus.

Klimatbonusen upphör den 8 november

Regeringen har beslutat att klimatbonusen upphör den 8 november. Den som har köpt eller beställt en klimatbonus senast den dagen, men blivit registrerad som ägare och ställt på bilen senare, kan dock fortfarande få bonus genom att

 • göra en ansökan till Transportstyrelsen på fastställd blankett
 • visa att bilen köptes eller beställdes senast den 8 november 2022
 • på heder och samvete intyga att uppgifterna är korrekta.

Transportstyrelsen arbetar för att ta fram och skicka ut information och en ansökningsblankett till dem som har ställt på en klimatbonusbil efter den 8 november 2022. I nuläget ska fordonsägaren inte skicka in något till oss.

Läs mer på Regeringens webbplats.

Mer information om bonus finns längre ner bland Vanliga frågor och svar.

Här kan du beräkna din preliminära bonus för nya fordon från och med den 1 juli 2018. Beräkningshjälpen är uppdaterad så att den tar hänsyn till de nya gränsvärden som gäller från och med den 12 juli 2022 till och med den 31 december 2022. Räknesnurran för gränsvärden som gäller från den 1 januari 2023 kommer att uppdateras så snart som möjligt. Under ”Vanliga frågor och Svar” och ”Hur beräknas bonusen?” kan du läsa om de nya gränsvärden som gäller från den 1 januari 2023.

Din preliminära bonus blir XX XXX kr.

Koldioxidvärde

CO2

Drivmedel

drivmedel

Köpare

köpare

Nybilspris

nybilspris kr

I trafik

ÅÅÅÅ

Jmf.pris

jämförpris kr

Prisskillnad

prisskillnad kr

Observera att det resultat du får av beräkningen baseras på de uppgifter du själv angett och endast är ett preliminärt resultat.

Beräkna din preliminära bonus

Observera att det resultat du får av beräkningen baseras på de uppgifter du själv angett och endast är ett preliminärt resultat.

Vanliga frågor och svar

Bilen får inte byta ägare i vägtrafikregistret förrän bonusen har betalats ut.

När en klimatbonusbil ställs på första gången i vägtrafikregistret inleder Transportstyrelsen bonusärendet direkt. Tidigast sex månader efter köpet prövar Transportstyrelsen om bonus ska betalas ut. Det måste alltså vara samma ägare första gången bilen ställs på i vägtrafikregistret och vid den tidpunkt då bonusen betalas ut, annars blir det ingen bonus.

Som exempel kan nämnas att en bilhandlare inte kan ställa på en klimatbonusbil dag 1 och göra anmälan om ägarbyte till sin slutkund dag 2. Bilen har då bytt ägare efter första påställningen, och villkoren för att få bonus kommer alltså inte att vara uppfyllda när prövningen sker.

 • För bilar tagna i trafik första gången innan den 12 juli 2022 beräknas bonusen på olika sätt för privatpersoner och företag. Även en så kallad enskild firma räknas som ett företag när bonusen ska beräknas.
 • Bonusen får högst motsvara 25 procent av bilens nypris.
 • För rena elbilar och vätgasbilar med nollutsläpp är den högsta möjliga bonusen
  • 50 000 kronor om bilen är tagen i trafik den 1 januari 2023 eller senare 
  • 70 000 kronor om bilen är tagen i trafik mellan den 1 april 2021 och den 31 december 2022
  • 60 000 kronor om bilen är tagen i trafik före den 1 april 2021.
 • För övriga bilar, till exempel laddhybrider, minskar bonusen för varje gram koldioxid som klimatbonusbilen släpper ut enligt vägtrafikregistret:
  • För bilar tagna i trafik första gången den 1 januari 2023 eller senare och som släpper ut 1 gram eller mer per kilometer, minskar bonusen med 167 kronor, från 10 000 kronor, för varje gram.
  • För bilar tagna i trafik första gången den 12 juli 2022 och 31 december 2022 och som släpper ut 1 gram eller mer per kilometer, minskar bonusen med 300 kronor, från 20 000 kronor, för varje gram.
  • För bilar tagna i trafik första gången mellan den 1 april 2021 och 11 juli 2022 och som släpper ut 1 gram eller mer per kilometer, minskar bonusen med 583 kronor, från 45 000 kronor, för varje gram.
  • För bilar tagna i trafik första gången mellan den 1 januari 2020 och den 31 mars 2021 minskar bonusen med 714 kronor, från 60 000 kronor, för varje gram koldioxid.
  • För bilar som är tagna i trafik första gången före 2020 minskar bonusen med 833 kronor, från 60 000 kronor, för varje gram koldioxid.Bilar som kan drivas med annat gasbränsle än gasol, exempelvis fordonsgas (blandning av biogas och naturgas), får minst 10 000 kronor i bonus. Observera att bonusen kan begränsas för företag enligt regeln i punkt tre ovan.
 • Bilar som kan drivas med annat gasbränsle än gasol, exempelvis fordonsgas (blandning av biogas och naturgas), får upp till 10 000 kronor i bonus om bilen har ställts på senast den 11 juli 2022. För gasbilar som ställts på senare är bonusbeloppet 10 000 kronor, läs mer under "Har du ställt på din bil den 12 juli 2022 eller senare?"

* Med jämförbar bil menas förenklat motsvarande bil med konventionell drift av samma fabrikat, modell och utrustningsnivå som klimatbonusbilen.

Har du ett plusgiro- eller bankgirokonto, som vi har uppgift om i vägtrafikregistret? Då sätts pengarna in på det kontot.

I övriga fall betalas bonusen ut via Swedbanks utbetalningssystem. På webbplatsen swedbank.se/kontoregister kan du själv registrera och uppdatera dina kontouppgifter, oavsett i vilken bank du har ditt konto. Om Swedbank saknar uppgift om konto för dig när utbetalningen sker, så får du i stället en värdeavi som du till exempelvis kan använda för insättning på ditt konto.

I kontobeskedet anges registreringsnummer + BNS som utbetalningsreferens, exempelvis MLB84A BNS. Transportstyrelsen skickar inte ut någon ytterligare bekräftelse på utbetalningen.

Om anslaget för utbetalning av bonus för ett visst år tar slut under året kan Transportstyrelsen inte längre besluta om några utbetalningar. Besluten återupptas så snart vi beviljas utökade eller nya anslag. Utökade anslag för samma år beviljas normalt i samband med höständringsbudgeten i slutet av året. Om utökade anslag för året inte beviljas kan utbetalningarna återupptas först efter årsskiftet när nästa års anslag finns tillgängliga.

Att anslaget tar slut innebär att fordonsägare får vänta längre än normalt på sin bonus. Det är viktigt är känna till att bilen inte får registreras på ny ägare eller avregistreras innan vi har beslutat om utbetalning av bonus – även om det har gått längre än sex månader.

Exempel 1

Beslutet om bonus är planerat till den 15 oktober 2021. Anslaget är slut vilket innebär att något beslut inte kan fattas. Bonusärendet läggs på kö i avvaktan på att medel för utbetalning ska komma till Transportstyrelsen. Bilen registreras på ny ägare den 15 november 2021. Transportstyrelsen kommer direkt efter ägarbytet att besluta att inte betala ut någon bonus för bilen med anledning av att bilen registrerats på ny ägare innan bonusutbetalningen.

Exempel 2

Beslutet om bonus är planerat till den 15 oktober 2021. Anslaget är slut vilket innebär att något beslut inte kan fattas. Bonusärendet läggs på kö i avvaktan på att medel för utbetalning ska komma in till Transportstyrelsen. Nya medel kommer Transportstyrelsen tillhanda den 13 december 2021 vilket innebär att bonusutbetalningarna kan återupptas. Bonusprövningen sker den 14 december 2021, alla krav för en bonusutbetalning är uppfyllda och beslut fattas om att betala ut bonusen till fordonsägaren. Därefter kan bilen säljas eller avregistreras utan att det påverkar bonusen för bilen.

Utbetalningar av bonus under 2023

23-01-01 tom 23-01-31 Antal SEK
Totalt antal 15 329 655 378 811 kr

 

Tilldelade medel för 2023 5 955 000 000 kr
Hittills nedsatta medel 655 373 811 kr
Kvarvarande medel 5 299 626 189 kr

Utbetalningar av bonus under 2022

22-01-01 tom 22-12-31 Antal SEK
Totalt antal 147 323 7 068 684 992 kr

 

Tilldelade medel för 2022 7 410 000 000 kr
Hittills nedsatta medel 7 068 684 992 kr
Kvarvarande medel 341 315 008 kr

Utbetalningar av bonus under 2021

21-01-01 tom 21-12-31 Antal SEK
Totalt antal 123 231 4 809 997 488

 

Tilldelade medel för 2021 4 810 000 000 kr
Hittills nedsatta medel 4 809 997 488 kr
Kvarvarande medel 2 512 kr

Utbetalningar av bonus under 2020

För 2020 fanns det 2,16 miljarder kronor avsatta för utbetalningar av bonus för klimatbonusbilar. 

20-01-01 tom 20-12-31 Antal SEK
Totalt antal 57 137 2 072 984 289

 

Tilldelade medel för 2020 2 160 000 000 kr
Hittills nedsatta medel 2 072 984 289 kr
Kvarvarande medel 87 015 711 kr

Utbetalningar av bonus under 2019

För 2019 fanns det 1,34 miljarder kronor avsatta för utbetalningar av bonus för klimatbonusbilar.

19-01-01 tom 19-12-31 Antal SEK
Totalt antal 34 436 1 281 534 350

 

Tilldelade medel för 2019 1 340 000 000 kr
Hittills nedsatta medel 1 281 534 350 kr
Kvarvarande medel 58 365 650 kr

Är din bil tagen i trafik första gången mellan den 12 juli 2022 och den 8 november 2022?

Det finns inte längre något krav på att lämna in en försäkran i samband med att man köper en klimatbonusbil.*

Vid tidpunkten för utbetalningen, tidigast sex månader efter bilen tagit i trafik första gången, ska följande villkor vara uppfyllda:

 • Bilen får inte ha bytt ägare i vägtrafikregistret.
 • Bilen ska vara registrerad i Sverige, det vill säga den får inte ha avregistrerats på grund av till exempel export eller skrotning.
 • Bilen får inte ha ändrats så att den inte längre är en klimatbonusbil.

*Om din bil drivs med gas, till exempel metangas eller gengas (ej gasol), så krävs ytterligare uppgifter, se rubrik ”Har du köpt en gasbil?”. Om din bil inte drivs med annat gasbränsle än gasol så behöver du inte göra något mer än att uppfylla ovanstående punkter.

Du som köpt och ställt på en klimatbonusbil kan få bonus tidigast sex månader efter bilen ställts på första gången. Förutsättningarna för att få bonus är att pengar finns och att bilen

 • hade ett nybilspris som uppgick till högst 700 000 kronor, enligt Skatteverkets nybilsprislista, när den introducerades på svenska marknaden
 • inte har varit påställd tidigare, vare sig i Sverige eller utomlands
 • är en personbil klass I eller klass II (husbilar), lätt lastbil eller lätt buss
 • är typgodkänd* enligt 3 kap. fordonsförordningen (2009:211) eller uppfyller utsläppskraven för Euro 5 eller Euro 6
 • enligt uppgift i vägtrafikregistret släpper ut högst 50 gram koldioxid per kilometer eller kan drivas med annat gasbränsle än gasol, till exempel med vätgas, metangas eller gengas. För bilar som tas i trafik från och med den 1 januari 2023 gäller utsläppsgränsen 30 gram för bonus
 • vid utbetalningstillfället inte har bytt ägare, avregistrerats eller förändrats så att den inte längre uppfyller de tekniska kraven.

Om bilen drivs med annat gasbränsle än gasol, till exempel med vätgas, metangas eller gengas så krävs ytterligare uppgifter, se rubrik ”Har du köpt en gasbil?”.

Observera att för en leasingbil är det leasinggivaren som anses vara ägare och har möjlighet att få bonus.

Förordning (2017:1334) om klimatbonusbilar på Regeringens webbplats

* En bil som är typgodkänd vid registreringen i vägtrafikregistret och som därefter förändrats och godkänts vid registreringsbesiktningen omfattas.

Du kan få bonus för din gasbil om den drivs av annat bränsle än gasol.

Är det en bil som drivs med metangas, CNG (fordonsgas) eller gengas gäller följande:

 • Företag som köpt en sådan gasbil kan få bonus med grund i EU:s allmänna förordning om stöd av mindre betydelse*. De sammanlagda stöden för innevarande och de två föregående beskattningsåren får uppgå till högst 200 000 euro för att bonus ska betalas ut för din bil.
 • Du ska lämna in en redogörelse där det framgår om du har köpt bilen som privatperson eller företag.
 • Ett företag ska redogöra för de sammanlagda belopp de fått som stöd av mindre betydelse under det innevarande och de två föregående beskattningsåren.  
 • Transportstyrelsen kommer att skicka en blankett till dig som du behöver fylla i och skicka tillbaka. Om redogörelsen (blanketten) inte lämnas in kommer vi inte att betala ut någon bonus för bilen.  
 • Samma övriga förutsättningar för utbetalning av bonus gäller som för övriga klimatbonusbilar, se rubriken ”Vem får bonus och när betalas bonusen ut?”.

Är det en vätgasbil gäller följande:

 • Samma förutsättningar för utbetalning av bonus gäller som för övriga klimatbonusbilar, se rubrikerna ”Hur beräknas bonusen?” och ”Vem får bonus och när betalas bonusen ut?”.

* Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse

Avgörande för pristaket är bilens tillverkningsår och det nypris som gällde för bilen i Skatteverkets föreskrifter när den introducerades på den svenska marknaden. Skatteverket justerar ibland nypriset för en viss bilmodell under året men Transportstyrelsen kommer att behålla det först gällande nypriset och inte göra någon uppdatering. Observera att det inte är ditt inköpspris som är avgörande. 

Kontroll av nypris sker genom att gå in på Skatteverkets webbsida där de publicerar sina föreskrifter om nybilspriser: 

Listor över nybilspriser

 1. Öppna den första föreskriften för aktuellt tillverkningsår och sök efter din bilmodell. Om modellen finns upptagen i föreskriften har du hittat nypriset som bonusen beräknas utifrån.
 2. Om modellen saknas i grundföreskriften kan det finnas en ändringsföreskrift där bilmodellen har lagts till. Då gäller det nypriset för beräkning av bonus.

Är din bil tagen i trafik första gången innan den 12 juli 2022?

För att en bonus ska kunna betalas ut måste du som fordonsägare skicka in en försäkran till Transportstyrelsen inom sex månader från köpet av klimatbonusbilen. När en klimatbonusbil ställs på första gången kommer Transportstyrelsen att skicka information till dig, och en blankett där du ska lämna din försäkran.

Vi behöver få in försäkran från både privatpersoner och företag för att kunna räkna ut vilken bonus som är aktuell för klimatbonusbilen.

Privatperson eller enskild firma?

Om du har köpt bilen som privatperson behöver du bara ange det i försäkran och skriva under blanketten. Om du däremot har en enskild firma som du har köpt in bilen i, så ska du ange det på blanketten. En enskild firma är nämligen en företagsform, och bonusen räknas ut på olika sätt för privatpersoner och företag. Men oavsett om du köper bilen som privatperson eller i din enskilda firma, så registreras den på ditt personnummer. Därför måste vi få veta om du köper den privat eller som företag.

I övrigt måste en enskild firma lämna samma uppgifter i försäkran som andra företagsformer.

Företag

Alla företag måste ange om de har fått något annat statligt eller kommunalt stöd i samband med köpet av bilen och om det finns något annat som gör att de inte har rätt till bonus.

Du har sex månader på dig

Om försäkran inte kommer in till Transportstyrelsen inom sex månader från köpet, kommer ingen bonus att betalas ut. Försäkran måste lämnas in i original eftersom den läses maskinellt.

Du kan få bonus om du har köpt och ställt på en klimatbonusbil efter den 30 juni 2018. Tidigast sex månader efter köpet av den nya bilen prövar Transportstyrelsen om bonus ska betalas ut.

Förutsättningarna för klimatbonus är att pengar finns, försäkran har inkommit inom sex månader och att bilen:

 • inte har varit påställd tidigare, vare sig i Sverige eller utomlands
 • är en personbil klass I eller klass II (husbilar), lätt lastbil eller lätt buss
 • är typgodkänd* enligt 3 kap. fordonsförordningen (2009:211) eller uppfyller utsläppskraven för Euro 5 eller Euro 6
 • enligt uppgift i vägtrafikregistret
  • släpper ut högst 60 gram koldioxid per kilometer om fordonet tagits i trafik första gången före 2020 eller
  • släpper ut högst 70 gram koldioxid per kilometer om fordonet tagits i trafik första gången mellan den 1 januari 2020 och den 31 mars 2021 eller
  • släpper ut högst 60 gram koldioxid per kilometer om fordonet tagits i trafik första gången den 1 april 2021 eller senare eller
  • kan drivas med annat gasbränsle än gasol, till exempel med vätgas, metangas eller gengas
 • vid utbetalningstillfället inte har bytt ägare, avregistrerats eller förändrats så att den inte längre uppfyller de tekniska kraven.

Observera att för en leasingbil är det leasinggivaren som anses vara ägare och har möjlighet att få bonus.

Förordning (2017:1334) om klimatbonusbilar

* Från och med 1 januari 2020 kan en bil som är typgodkänd vid registreringen i vägtrafikregistret och som därefter förändrats och godkänts vid registreringsbesiktningen omfattas.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!