Bonus - till bilar med låga utsläpp

Den 1 juli 2018 tas den femåriga befrielsen från fordonskatt för miljöbilar bort och supermiljöbilspremien ersätts av en bonus för bilar med mycket låga utsläpp. För bilar med noll-utsläpp är den högsta bonusen 60 000 kronor.

Din preliminära bonus blir XX XXX kr.

Koldioxidvärde

CO2

Drivmedel

drivmedel

Köpare

köpare

Nybilspris

nybilspris kr

Jmf.pris

jämförpris kr

Prisskillnad

prisskillnad kr

Observera att det resultat du får av beräkningen baseras på de uppgifter du själv angett och endast är ett preliminärt resultat.

Beräkna din preliminära bonus
Du måste välja drivmedel!
 
 
Du måste ange köpare!
 

Observera att det resultat du får av beräkningen baseras på de uppgifter du själv angett och endast är ett preliminärt resultat.

Frågor och svar om bonus

 • Bonusen beräknas utifrån ett antal olika parametrar med olika förutsättningar för privatpersoner och företag. Även en så kallad enskild firma räknas som ett företag när bonusen ska beräknas.
 • Bonusen får högst motsvara 25 procent av bilens nypris.
 • För rena elbilar och vätgasbilar med nollutsläpp är den högsta möjliga bonusen 60 000 kronor. Bonusen minskar sedan med 833 kronor för varje gram koldioxid som klimatbonusbilen släpper ut enligt vägtrafikregistret.
 • Bilar som kan drivas med annat gasbränsle än gasol, exempelvis fordonsgas (blandning av biogas och naturgas), får minst 10 000 kronor i bonus.
 • En bonus till ett företag får uppgå till högst det belopp som motsvarar 35 procent av prisskillnaden mellan bilens nypris och nypriset för närmast jämförbara bil*, om bilens nypris är högre än nypriset för den närmast jämförbara bilen.

*Med jämförbar bil menas förenklat motsvarande bil med konventionell drift av samma fabrikat, modell och utrustningsnivå som klimatbonusbilen.

Du kan få bonus om du har köpt och ställt på en klimatbonusbil efter den 30 juni 2018 och före den 1 januari 2021. Observera att för en leasingbil är det leasinggivaren som anses vara ägare och har möjlighet att få bonus. Förutsättningarna är att bilen

 • inte har varit påställd tidigare, vare sig i Sverige eller utomlands
 • är en personbil klass I eller II (husbilar), lätt lastbil eller lätt buss
 • är typgodkänd enligt 3 kap. fordonsförordningen (2009:211)
 • uppfyller utsläppskraven för Euro 5 eller Euro 6
 • enligt uppgift i vägtrafikregistret släpper ut högst 60 gram koldioxid per kilometer eller kan drivas med annat gasbränsle än gasol, till exempel med vätgas, metangas eller gengas
 • vid utbetalningstillfället inte har bytt ägare, avregistrerats eller förändrats så att den inte längre uppfyller de tekniska kraven.

Förordning (2017:1334) om klimatbonusbilar

För att en bonus ska kunna betalas ut måste fordonsägaren lämna in en försäkran till Transportstyrelsen inom sex månader från köpet av klimatbonusbilen. När en klimatbonusbil ställs på första gången kommer Transportstyrelsen att skicka information och en blankett för försäkran till fordonsägaren.

I försäkran ska en privatperson ange om klimatbonusbilen har köpts in privat eller av ett företag (enskild firma).

Företag behöver försäkra att de inte har fått något annat statligt eller kommunalt stöd i samband med köpet av bilen och att det inte finns några andra hinder för utbetalning av bonus.

Om försäkran inte kommer in inom sex månader från köpet, kommer någon bonus inte att betalas ut.

Försäkran måste lämnas in i original eftersom den läses maskinellt.

Har du ett plusgiro- eller bankgirokonto, som vi har uppgift om i vägtrafikregistret? Då sätts pengarna in på det kontot.

I övriga fall betalas bonusen ut via Swedbanks utbetalningssystem. På webbplatsen swedbank.se/kontoregister kan du själv registrera och uppdatera dina kontouppgifter, oavsett i vilken bank du har ditt konto. Om Swedbank saknar uppgift om konto för dig när utbetalningen sker, så får du istället en värdeavi som du till exempelvis kan använda för insättning på ditt konto.

I kontobeskedet anges registreringsnummer + BNS som utbetalningsreferens, exempelvis MLB84A BNS. Transportstyrelsen skickar inte ut någon ytterligare bekräftelse på utbetalningen.

Försäkran måste lämnas in

För att en bonus ska kunna betalas ut måste en försäkran lämnas in till Transportstyrelsen av fordonsägaren inom sex månader från köpet av klimatbonusbilen. När en klimatbonusbil ställs på första gången kommer Transportstyrelsen att skicka information och en blankett för försäkran till fordonsägaren.

Vid utbetalningstillfället får inte bilen ha bytt ägare, avregistrerats eller förändrats så att den inte längre uppfyller de tekniska kraven för att vara en klimatbonusbil.

Utbetalning av bonus kommer att ske tidigast sex månader från köpet av klimatbonusbilen. De första utbetalningarna kommer att ske under januari 2019.

Ja. En enskild firma har inget organisationsnummer utan en bil som köps in registreras på personnumret. Vi ser därför inte skillnad på en privatperson och en enskild firma.

En enskild firma räknas som ett företag och bonusen för företag räknas ut på ett annat sätt än för en privatperson. Vi behöver få in försäkran, både från privatpersoner och företag, för att kunna räkna ut vilken bonus som är aktuell för klimatbonusbilen.

En privatperson behöver bara försäkra att bilen har köpts in privat medan en enskild firma behöver lämna samma försäkran som övriga företag.

Försäkran måste lämnas in i original eftersom den läses maskinellt.

Det innefattar en ändring av vikt, mått, miljöuppgifter eller andra uppgifter samt påförande av nya tekniska data som inte ingår i typgodkännandet.

Exempel på förändringar som påverkar fordonets typgodkännande:

 • Efterkonvertering till alternativt drivmedel
 • Effektändring
 • Påbyggnationer
 • Ombyggnationer

En av förutsättningarna för att få bonus är att fordonet är typgodkänt enligt 3 kap. fordonsförordningen (2009:211). Om en eller flera av fordonets tekniska uppgifter inte längre stämmer med de ursprungliga uppgifterna är fordonet inte längre typgodkänt.

Ändringar som normalt inte påverkar bilens typgodkännande är installation av taxameter, anpassning till trafikskolebil och enklare handikappanpassningar. Vid frågor kring detta är det lämpligt att fråga besiktningsföretaget innan registreringsbesiktningen.

En av förutsättningarna för att bonusen ska betalas ut är att bilen inte
får ha bytt ägare i vägtrafikregistret när det är dags för utbetalning. Bonusärendet
inleds direkt när bilen ställs på första gången i vägtrafikregistret och det är
den som är registrerad som ägare vid den tidpunkten som har möjlighet att få
bonus. Om bilen byter ägare mellan den första påställningen och vår prövning av
utbetalning, kommer någon bonus inte att betalas ut. Prövningen av om bonus ska
betalas ut sker tidigast sex månader från det att den som ställde på bilen
första gången köpte bilen. Som exempel kan nämnas att en bilhandlare inte
kan ställa på en klimatbonusbil dag 1 och göra anmälan om ägarbyte till sin
slutkund dag 2. Bilen har då bytt ägare efter första påställningen och
förutsättningarna för utbetalning av bonus kommer inte att vara uppfyllda när
prövningen sker.

Utbetalningar av bonus under 2019

För 2019 finns det 1,24 miljarder kronor avsatta för utbetalningar av bonus för klimatbonusbilar.

Sammanställning 2019-01-14 tom 2019-01-31 Antal SEK

Totalt antal

2 245 

75 812 234 kr

Privatperson 326 13 828 860 kr
Företag 1 919

61 983 374 kr

 

Tilldelade medel för 2019 1 240 000 000 kr
Hittills nedsatt med 75 812 234 kr
Kvarvarande medel

1 164 187 766 kr