Bonus malus-system för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar

Regeringen och riksdagen har beslutat om ett bonus malus-system för nya personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar. Ändringen träder i kraft den 1 juli 2018.

Syftet är att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta. Systemet innebär att miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras med en bonus, medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt. Bonus malus-systemet kan därmed komplettera de mer generellt verkande drivmedelsskatterna och bidra till att minska transportsektorns oljeberoende och klimatpåverkan. Utsläppen från nya bilar förväntas minska i en snabbare takt än tidigare, vilket även indirekt har positiva effekter på utsläppen av luftföroreningar.

Det är endast nya personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar som berörs av bonus malus. Fordonsskatten förblir oförändrad för de bilar som rullar på vägarna redan i dag. Med nya menas fordon som blir skattepliktiga (tas i trafik) för första gången den 1 juli 2018 eller senare. (Fordonet får inte ha varit påställt tidigare, vare sig i Sverige eller utomlands.)

 • Den femåriga fordonsskattebefrielsen för miljöbilar tas bort. De fordon som idag har en femårig skattebefrielse påverkas inte. Men inga nya bilar kommer att få skattebefrielsen efter att bonus malus har trätt i kraft.
 • Supermiljöbilspremien ersätts av en bonus för så kallade klimatbonusbilar med låga utsläpp.
 • För bensin- och dieseldrivna fordon med fordonsår 2018 eller senare tas en förhöjd fordonsskatt – malus – ut under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt (tas i trafik) för första gången den 1 juli 2018 eller senare.
 • Bonusen beräknas utifrån ett antal olika parametrar med olika förutsättningar för privatpersoner och företag. Även en så kallad enskild firma räknas som ett företag när bonusen ska beräknas.
 • Bonusen får högst motsvara 25 procent av bilens nypris.
 • För rena elbilar och vätgasbilar med nollutsläpp är den högsta möjliga bonusen 60 000 kronor. Bonusen minskar sedan med 833 kronor för varje gram koldioxid som klimatbonusbilen släpper ut enligt vägtrafikregistret.
 • Bilar som kan drivas med annat gasbränsle än gasol, exempelvis fordonsgas (blandning av biogas och naturgas), får minst 10 000 kronor i bonus.
 • En bonus till ett företag får uppgå till högst det belopp som motsvarar 35 procent av prisskillnaden mellan bilens nypris och nypriset för närmast jämförbara bil*, om bilens nypris är högre än nypriset för den närmast jämförbara bilen.
 • För att en bonus ska kunna betalas ut måste en försäkran lämnas in till Transportstyrelsen av fordonsägaren inom sex månader från köpet av klimatbonusbilen. I försäkran ska en privatperson ange om klimatbonusbilen har köpts in privat eller av ett företag. Företag behöver försäkra att de inte har fått något annat statligt eller kommunalt stöd i samband med köpet av bilen och att det inte finns några andra hinder för utbetalning av bonus. Om försäkran inte kommer in inom sex månader, kommer någon bonus inte att betalas ut.

*Med jämförbar bil menas förenklat motsvarande bil med konventionell drift av samma fabrikat, modell och utrustningsnivå som klimatbonusbilen.

Du kan få bonus om du har köpt och ställt på en klimatbonusbil efter den 30 juni 2018 och före den 1 januari 2021. Observera att för en leasingbil är det leasinggivaren som anses vara ägare och har möjlighet att få bonus. Förutsättningarna är att bilen

 • inte har varit påställd tidigare, vare sig i Sverige eller utomlands
 • är en personbil klass I eller II, lätt lastbil eller lätt buss
 • är typgodkänd enligt 3 kap. fordonsförordningen (2009:211)
 • uppfyller utsläppskraven för Euro 5 eller Euro 6
 • enligt uppgift i vägtrafikregistret släpper ut högst 60 gram koldioxid per kilometer eller kan drivas med annat gasbränsle än gasol, till exempel med vätgas, metangas eller gengas
 • vid utbetalningstillfället inte har bytt ägare, avregistrerats eller förändrats så att den inte längre uppfyller de tekniska kraven.

För att en bonus ska kunna betalas ut måste fordonsägaren lämna in en försäkran till Transportstyrelsen inom sex månader från köpet av klimatbonusbilen. När en klimatbonusbil ställs på första gången kommer Transportstyrelsen att skicka information och en blankett för försäkran till fordonsägaren.

I försäkran ska en privatperson ange om klimatbonusbilen har köpts in privat eller av ett företag (enskild firma). (Kanske förtydliga här med uppgift om enskild firma)

Företag behöver försäkra att de inte har fått något annat statligt eller kommunalt stöd i samband med köpet av bilen och att det inte finns några andra hinder för utbetalning av bonus.

Om försäkran inte kommer in inom sex månader från köpet, kommer någon bonus inte att betalas ut.

Utbetalning av bonus kommer att ske tidigast sex månader från köpet av klimatbonusbilen. De första utbetalningarna kommer att ske under januari 2019.

För att en bonus ska kunna betalas ut måste en försäkran lämnas in till Transportstyrelsen av fordonsägaren inom sex månader från köpet av klimatbonusbilen.

Vid utbetalningstillfället får inte bilen ha bytt ägare, avregistrerats eller förändrats så att den inte längre uppfyller de tekniska kraven för att vara en klimatbonusbil.

Anledningen är att vi i vägtrafikregistret inte kan se skillnad på en privatperson och en enskild firma. I båda fallen är klimatbonusbilen registrerad under ett vanligt personnummer. Därför behöver en försäkran skickas in av både privatpersoner och enskilda firmor.

Malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar som stämmer in på alla punkter i följande beskrivning:

 • har fordonsår 2018 eller senare
 • tas i trafik för första gången den 1 juli 2018 eller senare (i Sverige eller i annat land)
 • släpper ut över 95 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning
 • inte har alternativt drivmedel (alkohol eller gas som inte är gasol/motorgas).

För koldioxidvärde över 95 gram och upp till och med 140 gram är koldioxidbeloppet 82 kronor per gram. För koldioxidvärde över 140 gram är koldioxidbeloppet 107 kronor per gram.

För att räkna ut vad fordonsskatten blir för ett fordon gäller följande.

Ett grundbelopp på 360 kronor per år tillkommer alltid. För ett bensindrivet fordon består fordonsskatten av koldioxidbeloppet och grundbeloppet.

För dieseldrivna fordon tillkommer även ett miljötillägg på 250 kronor och ett bränsletillägg. Bränsletillägget beräknas genom att det totala antalet gram koldioxid, som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer, multipliceras med värdet 13,52.

Samma förutsättningar gäller för elhybrider, om de släpper ut över 95 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning. Du utgår då från förbränningsmotorns drivmedel (vanligtvis bensin).

Exempel; dieseldrivet fordon med ett koldioxidvärde på 230 gram

Grundbelopp: 360 kr
Koldioxidutsläpp 141–230 á 107 kr: 9630 kr
Koldioxidutsläpp 96–140 á 82 kr: 3690 kr
Bränsletillägg: 3109 kr (230 x 13,52)
Miljötillägg: 250 kr
Fordonsskatt per år under malusperioden: 17 039 kronor.

Formeln ser ut så här: 360 + (230-140)*107 + (140-95)*82 + 13,52*230 + 250 = 17039

Från år 4 och därefter får fordonet "normal fordonsskatt", vilket innebär att koldioxidbeloppet blir 22 kronor för varje gram som överstiger 111 gram (koldioxid per kilometer vid blandad körning). I exemplet ovan innebär det att från och med år fyra blir det totala koldioxidbeloppet 2618 kronor (119 gram x 22 kr) och den årliga skatten blir därmed 6337 kronor.

(Vid uträkning av fordonsskatt avrundas belopp alltid ner till närmaste heltal.)

Lämna gärna ett omdöme

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.