Senaste nytt

 

Planerade stopp Fordon Direkt (Datum: 2020-10-09)

Underhåll av våra system kommer genomföras och det innebär att ni inte kommer åt Fordon Direkt under följande tider:

PT-miljön (test) kommer vara nere tisdagen den 13 oktober 2020, klockan 08:30-12:30
P-miljön (produktion) kommer vara nere söndagen den 25 oktober 2020, klockan 09:00-13:00


Ändrade telefontider hos Transportstyrelsens kundtjänst (Datum: 2020-04-14)

Coronaviruset påverkar oss alla, och Transportstyrelsen följer noga händelseutvecklingen. Varje dag uppdateras informationen om covid-19 och förutsättningarna förändras därmed för oss att bedriva vår viktiga verksamhet i samband med att viruset breder ut sig i Sverige.

Med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens rekommendationer och för att bidra till att minska hastigheten av smittspridningen i samhället arbetar nu flera av Transportstyrelsens medarbetare på distans. Vi har även genomfört åtgärder för att minska risken för smittspridning bland de medarbetare som utför arbetsuppgifter som kräver närvaro på arbetsplatsen. Samtidigt gör vi allt vi kan för att säkerställa att vi ger en så god service till allmänheten som möjligt.

Som en av åtgärderna har Transportstyrelsen beslutat att ändra telefontiderna för Kundtjänst Fordon. Från och med den 14 april 2020 till och med den 31 maj 2020 kommer öppettiderna i telefon att vara vardagar 09.00-11.00 och 13.00-15.00. Därefter kommer en ny prövning av tiderna att ske.

Dessa telefontider omfattar även Kundtjänst extern helpdesk (HDe), tfn 010-495 54 08.

Här kan du läsa Transportstyrelsens samlade information gällande coronaviruset (covid-19)

https://www.transportstyrelsen.se/sv/Om-transportstyrelsen/vart-uppdrag-och-arbetssatt/covid-19-coronavirus/


Tekniska problem med e-post under föregående vecka

Mellan torsdagen och fredagen förra veckan drabbades Transportstyrelsen av tekniska problem med våra e-postsystem. Det innebär att mejl som skickats till och från Transportstyrelsen aldrig har nått mottagaren. Enligt vår leverantör går det inte heller att återskapa mejlen utan de måste anses förlorade varför avsändare uppmanas att skicka mejlen på nytt.

Det omfattar mejl som har skickats under tiden torsdag 19/3 kl 11:30 – fredag 20/3
kl 14:00.

Felet berodde på en incident hos vår leverantör. En incidentutredning har startats upp för att säkerställa att samma situation inte ska kunna inträffa igen.

– Vi beklagar det inträffade. Om man vet med sig att man skickat mejl till oss under den aktuella tidsperioden ber vi att man skickar mejlet på nytt, säger Peter Book, it-direktör på Transportstyrelsen.

Inskickade meddelanden som lämnats via våra kontaktformulär här på transportstyrelsen.se har inte påverkats av incidenten.

 


HDe tillgänglighet den 17 december (Datum: 2019-12-03)

HDe (extern helpdesk) kommer den 17 december från kl 14.00 till 15.00 inte bemanna sitt telefonnummer 010-495 54 08, detta med anledning av ett möte för all personal.

 


 

HDe tillgänglighet den 11 december (Datum: 2019-12-03)

HDe (extern helpdesk) kommer den 11 december från kl 08.00 till 10.00 att ha utbildning. Det betyder att HDe inte kommer att bemanna sitt telefonnummer 010-495 54 08 från kl 09.00 till 10.00. Man kommer inte heller att kunna hantera inkommande Akutanmälningar från kl 08.00 till 10.00, men dessa handläggs därefter.

 Problem att skicka ut fakturor för tjänsten Fordon Direkt nu åtgärdade
(Datum: 2019-10-16)

Under sommaren hade Transportstyrelsen problem med att skicka ut fakturor för tjänsten Fordon Direkt. Problemet är nu löst och fakturorna har skickats ut.

 Problem att skicka ut fakturor för tjänsten Fordon Direkt
(Datum: 2019-06-14)

För närvarande har vi problem att skicka ut fakturor för tjänsten Fordon Direkt. Problemet avser fakturering för april och maj, men kan även komma att beröra juni månad. Vi arbetar på att lösa det så snart som möjligt, och vi kommer att skicka ut fakturorna när problemet är åtgärdat.

 


 

Snart dags för nya registreringsnummer (Datum: 2019-01-07)

Den 16 januari 2019 lanseras den första registreringsskylten med det nya formatet, där den sista siffran även kan vara en bokstav.

Anledningen till förändringen är att det nuvarande systemet för registreringsnummer, med tre bokstäver och tre siffror, beräknas ta slut någon gång under 2019. Därför måste antalet kombinationer utökas.

Genom göra det möjligt för sista tecknet att vara både en siffra eller en bokstav utökas antalet möjliga registreringsnummer med 26 miljoner, från 12 miljoner till 38 miljoner.

Ni kan läsa mer på Transportstyrelsen.se.

 


 

Villkor för tjänsten Fordon Direkt (Datum: 2018-05-15)

 1 Allmänt

1.1 Dessa villkor avser tillståndshavare till direktåtkomst eller direktanmälan som via tjänsten Fordon Direkt (”Tjänsten”) gör sökningar i vägtrafikregistret eller lämnar uppgifter för registrering till Transportstyrelsen. Tillsammans med prislistan för Tjänsten som Transportstyrelsen publicerar på myndighetens externa webbplats, utgör villkoren innehållet i avtalet mellan tillståndshavaren och Transportstyrelsen avseende Tjänsten.

1.2 Tillståndshavare med anslutning till Tjänsten benämns i dessa villkor som Bolaget.

1.3 Dessa villkor gäller från och med den 25 maj 2018 och ersätter tidigare avtal och villkor för Tjänsten.

2 Åtkomst till Tjänsten

2.1 När Transportstyrelsen medger Bolagets ansökan om direktåtkomst eller direktanmälan kommer Bolaget att få instruktioner om att kontakta Transportstyrelsen för att begära en teknisk anslutning till Tjänsten. Det är Bolagets ansvar att inkomma med en sådan begäran utan vilken Bolaget inte kommer att ha tillgång till Tjänsten.

2.2 Åtkomst till Tjänsten är personlig och kräver att varje enskild användare har en e-legitimation för identifiering. Transportstyrelsen bestämmer metod för och val av teknisk anslutning. Programvara eller utrustning för anslutningen anskaffas, bekostas och installeras av Bolaget. Information om vilka e-legitimationer som är godkända finns på Transportstyrelsens externa webbplats.

2.3 Transportstyrelsen äger rätt att påkalla förändringar i utrustningen som Bolaget använder för anslutningen. Bolaget är skyldigt att anskaffa, bekosta och installera sådana ändringar som är påkallade av Transportstyrelsen.

2.4 Transportstyrelsen ansvarar inte för om fel uppstår i Tjänsten genom att Bolaget anslutit felaktigt.

3 Pris och betalning

3.1 Bolaget betalar det pris som framgår av gällande prislista. Den vid varje tidpunkt gällande prislistan är publicerad på Transportstyrelsens externa webbplats. Priset gäller tills vidare. Mervärdesskatt tillkommer. Statliga myndigheter tillhandahålls Tjänsten avgiftsfritt.

3.2 Transportstyrelsen har rätt att ändra priset för Tjänsten. En prisändring träder i kraft tre (3) månader efter att Transportstyrelsen har meddelat Bolaget. Prisändringar meddelas genom avisering i Tjänsten.

3.3 Transportstyrelsen fakturerar Bolaget månadsvis i efterskott för den fasta avgiften och för utförda transaktioner. Bolaget ska erlägga betalning senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid utebliven betalning debiteras påminnelseavgift.

4 Personuppgiftsbehandling

4.1 Transportstyrelsen är ansvarig registermyndighet för vägtrafikregistret och personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i vägtrafikregistret.

4.2 Såvitt avser användning av Tjänsten för direktåtkomst, är Transportstyrelsen ensamt personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som genomförs vid Bolagets sökning och läsning av personuppgifter i vägtrafikregistret. Om det genomförs vidare behandling av de personuppgifter som Bolaget sökt i vägtrafikregistret, är Bolaget ensamt personuppgiftsansvarig för sådan ytterligare behandling.

4.3 Såvitt avser användning av Tjänsten för direktanmälan, är Bolaget ensamt personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som genomförs när Bolaget till Transportstyrelsen via Tjänsten lämnar personuppgifter för registrering i vägtrafikregistret.

4.4 Som personuppgiftsansvarig för sin verksamhet ska Bolaget vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, t.ex. fördelning av behörighet och åtkomstbegränsningar, för att säkerställa att endast de användare, som har behörighet att använda sig av Tjänsten, kommer att kunna göra det.

4.5 Personer som slutar sin anställning eller som av andra skäl inte behöver ha åtkomst till vägtrafikregistret ska fråntas sin behörighet. Ett meddelande om detta ska skickas till Transportstyrelsen.

5 Ändringar av villkoren

Transportstyrelsen har rätt att vid var tid uppdatera dessa villkor. Den gällande versionen av villkoren finns tillgänglig i Tjänsten. Om möjligt ska Transportstyrelsen i Tjänsten informera om ändringen i rimlig tid (en månad) innan ändringen träder i kraft. Om Bolaget använder Tjänsten efter en ändring av villkoren anses användningen utgöra ett godkännande av ändringen. Det är Bolagets ansvar att regelbundet kontrollera Tjänsten för att hålla sig uppdaterad om gällande innehåll i dessa villkor.

6 Överlåtelser

Bolaget äger inte rätt att till tredje part, vare sig sådan tredje part ingår i samma koncern som Bolaget eller inte, överlåta sitt avtal avseende Tjänsten med Transportstyrelsen eller sin anslutning till Tjänsten.

7 Giltighet och uppsägning

7.1 Villkoren gäller löpande från och med att Bolaget har anslutit sig till Tjänsten och accepterat villkoren för Tjänsten.

7.2 Bolaget har rätt att omedelbart säga upp avtalet avseende Tjänsten. En sådan uppsägning ska inkomma skriftligen till Transportstyrelsen via e-post till fordonsintressent@transportstyrelsen.se. Begäran ska innehålla uppgift om Bolagets namn och organisationsnummer. Transportstyrelsen ska inom 20 arbetsdagar hantera en sådan begäran.

7.3 Transportstyrelsen har rätt att säga upp avtalet med en (1) månads uppsägningstid.

7.4 Transportstyrelsen har rätt att med omedelbar verkan säga upp Bolagets avtal avseende Tjänsten samt blockera Bolagets anslutning till Tjänsten om Bolaget inte fullgör sina åtaganden enligt eller vidtar åtgärder i strid med dessa villkor och bristen inte har åtgärdats efter påpekande av Transportstyrelsen.

7.5 Transportstyrelsen har rätt att med omedelbar verkan säga upp Bolagets avtal avseende Tjänsten samt blockera Bolagets anslutning till Tjänsten om Bolaget ansökt om eller försatts i konkurs, ansökt om företagsrekonstruktion, har ställt in betalningar, upptagit ackordsförhandling, har trätt i likvidation eller i övrigt kan anses vara på obestånd.

7.6 Bolagets avtal och rätt till användning av Tjänsten upphör automatiskt utan föregående uppsägning med omedelbar verkan om Transportstyrelsen beslutar att återkalla medgivandet till direktåtkomst eller direktanmälan.

8 Ansvarsbegränsning

8.1 Parts skadeståndsansvar ska vara begränsat till direkta förluster till ett belopp om högst tio (10) gånger det vid tiden för skadans uppkomst gällande prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110). Maxbeloppet gäller per skadetillfälle. Part ansvarar inte för utebliven vinst eller annan indirekt skada. Begränsningen i detta stycke äger dock inte tillämpning om skadan orsakats av uppsåt eller grov vårdslöshet

8.2 Begränsningen i punkt 8.1 ovan ska inte gälla om det fastställs att både Transportstyrelsen och Bolaget har medverkat i en behandling av personuppgifter som orsakat skada för en registrerad och antingen Transportstyrelsen eller Bolaget har betalat full ersättning för skadan, ska den part som har betalat full ersättning för skadan ha rätt att från den andra parten återkräva den del av ersättningen som motsvarar partens del av ansvaret för skadan.

9 Tvist

Eventuell tvist enligt villkoren ska avgöras i allmän svensk domstol och i enlighet med svensk lag.

 


 

Planerade stopp i vägtrafikregistret

Underhåll av våra system och plattformar utförs regelbundet.

Nedan hittar du datum och preliminära tider för Transportstyrelsens planerade systemarbeten för driftsättningar i våra produktionsmiljöer under 2019.

Normal produktionssättningsfönstertid är mellan kl. 04:00-12:00 och under denna tid kan man räkna med stopp och störningar i alla produktionsmiljöer.

Söndag 10 februari

Söndag 7 april

Söndag 2 juni

Söndag 15 september

Söndag 27 oktober

Söndag 8 december