Skattens storlek

Storleken på skatten beror på fordonskategori, drivmedel och koldioxidutsläpp eller fordonsslag, drivmedel och skattevikt.

I vissa fall kan även följande ligga till grund för skattens storlek:

 • fordonsår
 • hemkommun
 • antal axlar på fordonet
 • kopplingsanordning
 • användningssätt.

Fordonsår

Begreppet fordonsår används för att bestämma ett fordons ålder. Fordonsåret fastställs enligt denna rangordning:

 1. årsmodell
 2. tillverkningsår eller
 3. det år när fordonet togs i trafik första gången.

Det innebär att om uppgift om årsmodell saknas i vägtrafikregistret så är fordonsåret lika med tillverkningsår. Om även den uppgiften saknas i registret, är fordonsår det år som fordonet första gången togs i bruk.

Personbilar

Personbilar som är av fordonsår 2006 eller senare samt personbilar som uppfyller kraven för miljöklass 2005, miljöklass el och miljöklass hybrid beskattas utifrån hur mycket koldioxid (CO2) de släpper ut. Fordonsskatten beräknas på utsläppsvärdet vid blandad körning.

För personbilar som inte ingår i någon av dessa två grupper beräknas skatten i stället utifrån vikt.

Lätta lastbilar, lätta bussar och personbilar klass II (husbilar)

Lätta lastbilar, lätta bussar och personbilar klass II (husbilar) som togs i trafik första gången den 1 januari 2011 eller senare beskattas utifrån hur mycket koldioxid de släpper ut. Om det saknas uppgift om fordonets koldioxidutsläpp, fastställs den administrativt genom en särskild beräkningsmetod.

De fordon som tagits i trafik före den 1 januari 2011 beskattas istället utifrån skattevikt.

Motorcyklar

Alla typer av motorcyklar har en skatt på 180 kronor per skatteår.

Släpvagnar

Lätta släpvagnar med en totalvikt på högst 750 kg är inte skattepliktiga. När det gäller släpvagnar med totalvikt på 751 kg och uppåt, hittar du information om hur mycket skatt du ska betala i fordonsskattetabellerna hos Skatteverket.

Tunga fordon, traktorer, motorredskap och släpvagnar

Tunga fordon, traktorer, motorredskap och släpvagnar har fordonsskatt som bygger på vikt.

Skattevikt

Fordonets skattevikt är den uppgift som används i beräkningen. Vad skattevikten utgörs av varierar beroende på fordonskategorin.

 • För personbilar, traktorer och motorredskap är skattevikten fordonets tjänstevikt.
 • För släpvagnar, lätta lastbilar, lätta bussar och husbilar är skattevikten fordonets totalvikt, det vill säga tjänstevikt + maxlast.

Drivmedel

Följande typer av drivmedel finns registrerade i vägtrafikregistret: bensin, diesel, alkohol (flera olika), gas (flera olika) och el.

Så beräknas den koldioxidbaserade fordonsskatten

Skatteberäkningen för fordon som beskattas efter hur mycket koldioxid de släpper ut består av två delar: ett grundbelopp och en koldioxidkomponent. För dieselfordon tillkommer även bränslefaktor och miljötillägg.

Grundbelopp

Ett grundbelopp på 360 kronor/år tillkommer alltid.

Koldioxidkomponenten

 • 22 kronor/gram koldioxidutsläpp över 111 gram/kilometer vid blandad körning
 • 11 kronor/gram koldioxidutsläpp över 111gram/kilometer vid blandad körning för fordon som kan drivas med alternativa drivmedel (etanol, E85, naturgas eller biogas).

Bränslefaktor

För dieseldrivna fordon ska summan av grundbeloppet och koldioxidbeloppet multipliceras med en bränslefaktor om 2,37.

Miljötillägg

För dieseldrivna fordon tillkommer ett miljötillägg:

 • För fordon tagna i trafik före 1 januari 2008 är miljötillägget 500 kronor
 • För fordon tagna i trafik den 1 januari 2008 eller senare är miljötillägget 250 kronor.

Exempel på beräkningar

Antal axlar

Ett fordons axelantal påverkar fordonsskatten. Ett fordon kan ha mellan en och fem hjulaxlar.

Kopplingsanordning

Kopplingsanordningen mellan tunga lastbilar och släp påverkar beskattningen av fordonen. Exempel på kopplingsanordningar är vändskiva, bygel eller kulhandske.

Hemkommun

Boende i ett antal glesbygdskommuner i Sverige får ett avdrag på fordonsskatten för personbilar på 384 kronor per år. Information om vilka kommuner som omfattas finns på Skatteverkets webbplats.

Användningssätt

Fordonsskatten för traktorer, motorredskap och tunga terrängvagnar påverkas också av hur fordonet används.

Fordonsskatten för lastbilar påverkas av om fordonet är undantaget från vägavgift.

Vanliga frågor om fordonskattens storlek

När koldioxidutsläppet inte framgår räknas istället en skatteparameter fram. Det hittar du genom att logga in i tjänsten fordonsuppgifter - ditt fordon eller i mobila appen Mina fordon att skatten är ”administrativt fastställd”. 

Fordonsuppgifter - ditt fordon  

På registreringsbeviset eller genom att logga in i tjänsten fordonsuppgifter - ditt fordon eller i mobila appen Mina fordon

Fordonsuppgifter - ditt fordon  

Det är Skatteverket som hanterar ärenden som gäller omprövning av fordonsskatt.

Adress

Skatteverket
Fordonsskattesektionen
701 87 Örebro
E-post: fordon@skatteverket.se

Nej, det är bara motorcyklar, bussar, lastbilar och personbilar som är 30 år eller äldre och som inte används i yrkesmässig trafik som blir skattebefriade. 

Det kan bero på datumet när din husbil togs i trafik första gången, eftersom det avgör om skatten beräknas utifrån vikt eller koldioxidutsläpp.

En bensindriven Saab 9-5 med fordonsår 2006 släpper ut 218 gram koldioxid per kilometer. Skatten blir då 2 714 kronor enligt följande beräkning:

Skatt år 2015 Kronor
Grundbelopp  360
 Koldioxidkomponent
(218-111= 107) 107 gram * 22 kr = 2 354 kr
 2 354
 Summa  2 714

En dieseldriven Volvo V70 med tillverkningsår 2005 och som tagits i trafik samma år. Fordonet uppfyller kraven för miljöklass 2005 och släpper ut 179 gram koldioxid per kilometer. Skatten blir då 4 898 kr enligt följande beräkning:

Skatt år 2015 Kronor
Grundbelopp  360
Koldioxidkomponent
(179-111= 68) 68 gram*22 kr = 1 496 kr
 1 496
Summa  1 856
Bränslefaktor
1 856 * 2,37 = 4 398 kr
 4 398
Miljötillägg  500
Summa  

4 898

 

En dieseldriven Volvo V70 som är tagen i trafik efter den 1 januari 2008 och släpper ut 179 gram koldioxid per kilometer. Skatten blir då 4 648 kronor enligt följande beräkning:
 

Skatt år 2015 Kronor
Grundbelopp 360
Koldioxidkomponent
(179-111= 68) 68 gram * 22 kr =1 496 kr
 1 496
Summa  1 856
Bränslefaktor (1 856 * 2,37= 4 398 kr) 4398
Miljötillägg  250
Summa

4 648

En Ford Focus som både kan drivas med etanol och bensin med fordonsår 2006 släpper ut 218 gram koldioxid per kilometer. Skatten blir då 1 537 kronor enligt följande beräkning:


Skatt år 2015 Kronor 
Grundbelopp  360
Koldioxidkomponent
(218-111= 107) 107 gram * 11 kr = 1 177 kr
 1 177
Summa  1 537