Betalning av fordonsskatt

Fordonsskatt ska betalas för alla skattepliktiga fordon som inte är avställda. Skatten betalas i normalfallet i förskott för ett år. Om skatten är högre än 3 600 kronor (utan vägtrafikregisteravgift), delas den upp på tre perioder. (Du kan inte välja att dela upp din betalning på annat sätt.)

För fordon som har en skatt på minst 4 800 kronor per år tas skatt ut per dag (i stället för per kalendermånad) när du ställer av eller på under vissa förutsättningar. Läs mer under Betalning av fordonsskatt vid påställning.

Frågor och svar om betalning av fordonsskatt

Sista siffran i fordonets registreringsnummer bestämmer i vilken månad fordonsskatten ska betalas. Skatten ska vara bokförd som betald på Transportstyrelsens konto för fordonsskatt den sista dagen i den månaden. Om den sista infaller på en helgdag, ska betalningen vara bokförd som betald senast den nästföljande vardagen.

Om det sista tecknet på skylten är en bokstav är det näst sista tecknet som avgör, och det är alltid en siffra.

Sista siffra Huvud­betalnings­månad Tillkommande betalnings­månad vid årsskatt på mer än 3 600 kronor
0 mars juli och november
1 april augusti och december
2 maj september och januari
3 juni oktober och februari
4 augusti december och april
5 oktober februari och juni
6 november mars och juli
7 december april och augusti
8 januari maj och september
9 februari juni och oktober

Du har 21 dagar på dig att betala, från och med datumet för påställningen. Fordonsskatt påförs för hela månader. Det betyder att fordonsskatten tas ut för en hel månad även om fordonet ställs på mitt i en månad.

Om skatten per år är minst 4 800 kronor tas den ut per dag (under förutsättning att fordonet har varit avställt i minst 15 dagar, 4 dagar från 1 mars 2021 för personbil klass II med malusbeskattning, eller att fordonet har bytt ägare under avställningstiden).

Om fordonet blir skattepliktigt under betalningsmånaden, påförs samtidigt skatten för hela följande skatteåret eller skatteperioden. Det innebär att du kan få en räkning på fordonsskatt för 13 månader eller 5 månader. Skatten måste betalas, även om du ställer av ditt fordon före den angivna bokföringsdagen. Den överskjutande skatten får du tillbaka.

I vissa fall tas vägtrafikregisteravgift ut tillsammans med skatten.

Den som är registrerad som ägare till fordonet vid ingången av betalningsmånaden (se tabellen under När ska fordonsskatten betalas?) är skyldig att betala skatten.

Exempel: Skatten för ett fordon ska betalas i februari. Den som är ägare till fordonet när februari månad infaller, det vill säga natten mellan 31 januari och 1 februari, är skyldig att betala skatten. Om fordonet säljs någon gång under den första dagen i februari, är säljaren ändå skyldig att betala skatten.

Ett inbetalningskort skickas ut senast den 12 i betalningsmånaden. Fordonsägaren har ett ansvar att se till att fordonsskatten blir betald i tid. Det gäller även om inbetalningskortet inte skulle nå fram. Om inbetalningskortet inte kommit fram senast en vecka före sista bokföringsdag, ska den betalningsskyldige kontakta Transportstyrelsen.

Om fordonsskatt påförs i samband med att ett fordon ställs på, är den person som var registrerad ägare vid påställningstillfället skyldig att betala skatten.

Fordon med registrerad leasing

För fordon som i vägtrafikregistret har leasing registrerat är det leasinggivaren som äger fordonet. Men brukaren anses vara registrerad ägare och ansvarar därför för fordons- och trängselskatt, avgifter, parkeringsanmärkning och trafikförsäkring. Brukare är alltid den som leasar av leasingbolaget/givaren.

Bokföringsdagen är den dag då pengarna bokförs på Transportstyrelsens konto för fordonsskatt. Tänk på att bokföringsdagen inte är samma dag som pengarna dras från ditt konto, utan det är den dag då din betalningsförmedlare (din bank eller posten) bokför pengarna på Transportstyrelsens konto. Observera därför att du när du betalar måste ta hänsyn till att överföringen tar en viss tid innan den är genomförd, beroende på din betalningsförmedlare. Vill du veta mer om detta? Då bör du kontakta din bank eller posten.

Om du betalar dina räkningar genom att skicka in ett gireringskuvert, är det också viktigt att du tänker på den tid det tar för posten att vidarebefordra kuvertet.

Efter angiven sista bokföringsdag får fordonet användningsförbud om skatten inte är betald. Det gäller även om det är en tidigare ägare som är betalningsskyldig. Om du använder fordonet ändå, och det har gått mer än två månader sedan skatten skulle ha varit betald, har polisen rätt att ta fordonets registreringsskyltar.

Om skatten betalas för sent påförs en dröjsmålsavgift.

Fordonet får heller inte användas om det finns tidigare obetald fordonsskatt från de två senaste skatteåren.

Ett fordon kan också ha användningsförbud på grund av obetald trängselskatt, infrastrukturavgift eller felparkeringsavgifter.

För att kontrollera om ett fordon som du äger har fordonsrelaterade skulder kan du använda vår e-tjänst Fordonets skulder.

Du kan anmäla hos din internetbank att du i fortsättningen vill få fordonsskatteavin elektroniskt - e-avi (e-faktura). Transportstyrelsen skickar då avin direkt till din internetbank i stället för med vanlig post hem till dig.

Du kan även som privatperson eller företagare betala den ordinarie fordonsskatten med autogiro.

E-avi och autogiro för fordonsskatt gäller bara för ordinarie fordonsskatt. Vid tillfällig skattedebitering som till exempel fordonsskattehöjning, påställning eller vid påminnelse av fordonsskatt kommer en pappersavi att skickas hem till dig.

Du kan betala in fordonsskatten på följande sätt:

  • Via bankgiro 5051-6822, om din avi gäller ett fordon.
  • Via bankgiro 5051-6863, om du har begärt en avi för flera fordon (ett debiteringssammandrag).

Vid betalning ska alltid OCR-eller referensnummer anges. Ska du betala flera debiteringar? Då måste du betala var och en med tillhörande OCR-nummer. (Du kan inte lägga ihop belopp och betala på samma OCR-nummer.) 

Saknar du OCR-nummer eller belopp?

Använd dig av e-tjänsten Fordonets skulder. Där hittar du alla uppgifter du behöver för att betala in fordonsskatt.

Fordonets skulder  

En obetald fordonsskatt kan sättas ned i vissa fall. Det innebär att det ursprungliga skattebeloppet sänks till ett lägre belopp. Sänkning av fordonsskatten sker om

  • fordonet ställs av
  • fordonet avregistreras
  • fordonets användningssätt ändras så att skatteplikten upphör eller att lägre skatt ska tas ut
  • fordonets konstruktion ändras så att lägre skatt ska tas ut.

Något nytt inbetalningskort skickas inte ut i samband med en nedsättning, utan det sker först i och med att en betalningspåminnelse skickas ut.

Om betalning bokförs efter sista bokföringsdag tas en dröjsmålsavgift ut. Om skatten sätts ned före sista bokföringsdag, kan du kontakta Transportstyrelsen för att få uppgift om det lägre beloppet. Om det lägre beloppet betalas i tid, slipper du dröjsmålsavgiften. Om du betalar det ursprungliga beloppet, betalas det överskjutande beloppet tillbaka till dig.

Om skatten sänks och det ursprungliga beloppet är överlämnat till Kronofogden för indrivning, meddelar Transportstyrelsen nedsättningen till Kronofogden.

En påminnelse får du om vi saknar inbetalningen för din fordonsskatt. Eftersom skatten inte har betalats i tid, får fordonet inte användas. Du är skattskyldig och måste betala skatten även om du har sålt fordonet. Om skatten inte betalas i tid, tillkommer alltid dröjsmålsavgift.

Om vi saknar uppgifter om att en fordonsskatt är betald, skickar vi ut en påminnelse den följande månaden. Påminnelsen skickas till den som är skyldig att betala skatten. Det gäller även om någon annan nu äger fordonet.

Har du betalat skatten i rätt tid – men ändå fått en påminnelse? Då vänder du dig till din bank för att reklamera betalningen.

Om en skatt inte betalas i tid, påförs alltid dröjsmålsavgift på minst 100 kronor. Dröjsmålsavgiften beräknas efter en procentsats utifrån det ursprungliga beloppet men är alltid minst 100 kronor. Undantag gäller om det obetalda beloppet är mindre än 100 kronor: då blir dröjsmålsavgiften samma belopp som den obetalda skulden. Så länge skatten inte betalats, ökar procentsatsen vid varje månadsskifte.

Systemet med dröjsmålsavgift är lagstadgat och ska

  • främja intresset av att betalningen sker i rätt tid
  • verka för en snabb betalning även efter förfallodagen
  • ge staten rimlig ersättning för de extra kostnaderna
  • täcka statens ränteförlust och kostnader för faktisk utnyttjad kredit.

Om det finns särskilda skäl, kan Skatteverket medge befrielse från dröjsmålsavgift.

Om skatten och dröjsmålsavgiften inte betalas trots påminnelse, överlämnas ärendet till Kronofogden för indrivning. Det sker normalt månaden efter den månad då påminnelsen skickades ut.

Om fordonets användning ändras så att fordonet blir skattepliktigt eller att storleken på skatten förändras, har du 21 dagar på dig att betala från det att du anmälde ändringen. Skatten tas alltid ut från och med den månad då ändringen skedde.

Om fordonets konstruktion ändras så att skatten blir högre, tas alltid skatten ut från och med den månad då registreringsbesiktningen skedde. Du har 21 dagar på dig att betala från det att ändringen skedde.

Om din brevlådeoperatör erbjuder en betallösning kan du betala ordinarie fordonsskatt och skatt i samband med påställning i din digitala brevlåda. Läs mer på sidan Betala i digital brevlåda.

Om du anser att fordonsskatten eller dröjsmålsavgiften på något sätt är felaktig, kan du begära rättelse. Rättelse begärs skriftligen till:

Skatteverket
Fordonsskatt
871 87 Härnösand

eller via formulär på Skatteverkets webbplats.

Om du begär rättelse för att någon annan är skattskyldig, måste din begäran komma in till Skatteverket senast 60 dagar efter den dag skatten senast ska ha bokförts som betald. Tänk på att du måste betala skatten även om du begär rättelse. Om Skatteverket gör en ändring, återbetalas pengarna till dig.